Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.03.2015 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

04.03.2015 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarihli MART ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.03.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Evi’nde toplandı.
 
Belediye Başkanı toplantıya katılamadığından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi 3.fıkrası gereği Çiğdem ELİBOL Meclis Başkanlığı için yerine geçti. Gündemin 1.maddesine dayanılarak Meclis Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Meclis Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Nazire KÖSTEN, Murat DURAK,  Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, Nasuh SAK, M.Önder AKŞENGÜR ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Evren EVRENOSOĞLU ve  Gazi AKINCI’nın mazeretli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 3.maddesi gereği toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanarak Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 04.02.2015 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi. Gündemin 5.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. AKP Meclis Üyelerinin 04/03/2015 tarihli “Balıkçı Barınağı” hakkındaki Önergesi okunarak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Meclis Başkan Vekilince, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.-          Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 27/02/2015 tarih 223 sayılı “Akıllı Bank” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “2015 ücret tarifesindeki Yapı Sorumluları değişikliği bedeli ve tarla imar durumu ücreti” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih 309 sayılı “Bahçeli Mahallesi 755, 833, 105 ada 12-13 parsel ve 107 ada 1-2-3 parsellere ait uygulama imar planı” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-          Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 02/03/2015 tarih 239 sayılı “Park isimlendirmesi” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-          Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih 109 sayılı “İlçemizde bulunan arsaların satışı” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih 307 sayılı “Güzel Ege Sitesi trafo tesisi amaçlı imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih 306 sayılı “Eskişehir Beyaz Kent Site Evleri trafo tesisi amaçlı imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/03/2015 tarih 308 sayılı “Çağlan Mahallesi’nde kurulacak Rüzgar Enerji Santraline yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-          Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/03/2015 tarih 111 sayılı “Çandarlı Mahallesi 5119 parselin satışı” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Meclis Başkan Vekilince oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 
 
GÜNDEM NO : 7
 
KARAR NO      : 37
 
            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Servisinin 25/02/2015 tarih 599 sayılı “yeni açılacak sokak isimlerinin belirlenmesi ve Salimbey Mahallesi Atatürk Meydanı isminin değiştirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği konunun İsimlendirme Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 8
 
KARAR NO     : 38
 
            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 27/02/2015 tarihli “Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/m” maddesine dayanılarak hazırlanan 14 maddelik İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Oy Birliği ile kabul edildi.
 
GÜNDEM NO : 9
 
KARAR NO     : 39
 
            Gündem gereği Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin 23/01/2015 tarih ve 37 sayılı “Kıyı Atık ve Altyapı Teknik İnceleme Gezisine katılım” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.           
 
            Konu ile ilgili olarak Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 05 Nisan 2015 ile 11 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen inceleme ve araştırma gezisine Meclis Üyelerimizden Seyfettin UYSAL, Hüsniye YILDIRIM, Sunay YARAR, Adil KIRGÖZ ve Mehmet Önder AKŞENGÜR’ün katılmasına, bu geziye ilişkin giderlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 10
 
KARAR NO     : 40
 
            Gündem gereği 24/02/2015 tarih 14 sayılı İmar Komisyonu’nun “Belediyemiz sınırları içerisinde hafriyat toprağı depolanmasına ve inşaat yıkıntı artıklarının geri kazanılmasına ilişkin uygun depolama alanlarının belirlenmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
 
            İlgili Komisyon kararında; “Söz konusu konuyla ilgili çalışmaların Belediyemiz ilgili Müdürlüklerince yürütülmesi ve sonuçlandırılması gerekliliğine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” denildiği anlaşılmıştır.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 24/02/2015 tarih 14 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 11
 
KARAR NO     : 41
 
            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 24/02/2015 tarih 12 sayılı “Çandarlı Mahallesi 560 ada 12 parsel Belediye hissesinin diğer hissedar Gürel KÖYDEDURMAZ tarafından satın alma talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
 
 
 
            İlgili Komisyon kararında; “Meclisin 04.02.2015 gün ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Çandarlı mh. 506 ada 12 parseldeki Belediye hissesi satışı konulu talep Komisyonumuzca incelenmiş ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 gün ve 257 sayılı yazılarında belirtildiği gibi, Çandarlı mh. 560 ada 12 parsel onanlı imar planında konut alanı içinde 2 kat, Taks: 0.30 kaks: 60 ayrık yapı nizamlı alanda kalmakta ve ayrıca 3.derece arkeolojik Sit ve Doğal Sit alanında kalmakta ve Belediyemiz hissesinin büyük ve değerli olduğundan satışının uygun olmadığına Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.” denilmekte olduğu anlaşılmıştır.
 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 12
 
KARAR NO     : 42
 
            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 24/02/2015 tarih 15 sayılı “Dikili Sol Sahil Sulama Birliği’nin 517 ada 2 parsel arazinin Birliğe tahsis talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
 
İlgili Komisyon kararında; “Konu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Yazı işleri Müdürlüğünün görüşleri incelenmiş olup; söz konusu parselin, ticari gelirde kullanılmamak şartıyla hizmet süresinin içinde  Mak ; 25 yıl olmak üzere, yıllık 1000 tl (Bin TL.) bedelle tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmekte olduğu anlaşılmıştır.
 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, İmar Komisyonu kararının kabul edilmesine, 5.136 m² yüzölçümlü 517 ada 2 parselin süre bitiminde tahsisin kaldırılması ve parsel üzerinde yapılacak depo veya müştemilatın süre bitiminde Belediyeye kalması, hizmet süresi içerisinde geçerli olması şartıyla 25 yıllığına, yıllık 1.000.-TL.(BinTL.) bedelle (her yıl Tefe Tüfe oranında arttırılarak) Birliğe tahsisine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” ve “75/d” maddelerine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 13
 
KARAR NO     : 43
 
            Gündem gereği 24/02/2015 tarih 13 sayılı “Çandarlı Mahallesi 566 ada 12 parsel Belediye hissesinin diğer hissedar Necla GÖKTEPELİ tarafından satın alma talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
 
İlgili Komisyon kararında; “Meclisin 04/02/2015 tarih 21 sayılı kararı ile Komisyonumuzca havale edilen ; ‘’Çandarlı Mahallesi 566 ada 12 parseldeki Belediye hissesi satışı ‘’ konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 gün 256 sayılı yazılarında belirtildiği gibi, Çandarlı Mahallesi  566 ada 12 parsel onanlı imar planında konut alanı içinde ayrık nizam ,3 kat , taks : .0.30-Kaks 0.90 ayrık nizamlı alanda kalmakta ve  Belediyemiz hissesinin büyük ve değerli olduğundan satışının uygun olmadığına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.” denildiği anlaşılmıştır.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 24/02/2015 tarih 13 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
 
GÜNDEM NO : 14
 
KARAR NO     : 44
 
            Gündem gereği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 27/02/2015 tarih 223 sayılı “Akıllı Bank” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Can Reklamcılık Cam Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin göndermiş olduğu 3 yıllık sözleşme örneği incelenerek sözleşme maddelerine “siyasi reklam kullanılmaması” şartının konulmasına ve sözleşmeye imza atma yetkisinin Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’a verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 15
 
KARAR NO     : 45
 
            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/03/2015 tarihli “2015 ücret tarifesindeki Yapı Sorumluları değişikliği bedeli ve tarla imar durumu ücreti” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek inşaat ruhsatı yenilenmesi ücreti başlığı altındaki “Yapı ruhsatı sorumluları değişikliğinde m²’si 1,00.-TL. “Tarla 10.000 m²’ye kadar 0,10.-Kuruş, 10.000 – 50.000 m²’ye kadar 0,05.-Kuruş, 50.000 m² üzeri 0,01.-Kuruş olarak belirlenmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 16
 
KARAR NO     : 46
 
            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih 309 sayılı “Bahçeli Mahallesi 755, 833, 105 ada 12-13 parsel ve 107 ada 1-2-3 parsellere ait uygulama imar planı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, hazırlanan öneri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un “7/b” maddesindeki yetki gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.madesi gereği İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 17
 
KARAR NO     : 47
 
            Gündem gereği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 02/03/2015 tarih ve 239 sayılı “park isimlendirmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği İsimlendirme Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 18
 
KARAR NO     : 48
 
            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih 109 sayılı “arsa satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 19
 
KARAR NO     : 49
 
            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih 307 sayılı “Güzel Ege Sitesi trafo tesisi amaçlı imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 20
 
KARAR NO     : 50
 
            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih 306 sayılı “Eskişehir Beyaz Kent Site Evleri trafo tesisi amaçlı imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 21
 
KARAR NO     : 51
 
            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih 308 sayılı “Çağlan Mahallesi’nde kurulacak Rüzgar Enerji Santrali’ne yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği İmar Komisyonu’na havale edilerek yerinde değerlendirme yapılmak üzere konunun 05/03/2015 tarihinde saat 14.00’de yapılacak Meclis II.Birleşiminde görüşülmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 22
 
KARAR NO     : 52
 
            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih 111 sayılı “Çandarlı Mahallesi hisseli 5119 parsel satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 23
 
KARAR NO     : 53
 
            Gündem gereği Akp Meclis Üyelerinin 04/03/2015 tarihli “Balıkçı Barınağı” hakkındaki önergesinin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.
 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği İmar Komisyonu ve Çevre Sağlık Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.      
 
            21 gündem nolu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/03/2015 tarih 308 sayılı “Çağlan Mahallesi’nde kurulacak Rüzgar Enerji Santrali’ne yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi” hakkındaki yazısının tekrar görüşülmesi için 05/03/2015 tarihinde saat 14.00’de II.Birleşimin yapılmasına 51 sayılı karar ile oylandığı görüldü.
 
                 Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.      
 
    Çiğdem ELİBOL                         Nazire KÖSTEN                          Murat DURAK  
 
    Meclis Başkan V.                           Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum