Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.12.2014 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

03.12.2014 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.12.2014 tarihli ARALIK ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.
 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.12.2014 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Kültür Evi’nde toplandı. 
Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Nazire KÖSTEN, Murat DURAK,  Çiğdem ELİBOL, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, Nasuh SAK, M.Önder AKŞENGÜR ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Evren EVRENOSOĞLU’nun mazereti nedeniyle toplantıya katılmadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 3.maddesine dayanılarak Evren EVRENOSOĞLU’nun mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 05.11.2014 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi. Gündemin 5.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Akp Meclis Üyelerinin 03.12.2014 tarihli vermiş oldukları birinci önergede; İsmetpaşa Mahallesi 629 adanın kanalizasyon alt yapısının yapılması, ada bazında parseller ortasından yeni bir yolun ihdas edilmesi ile ilgili taleplerinin olduğu görüldü. 03.12.2014 tarihli ikinci önergede; İlçemiz Sanayi Sitesi etrafındaki moloz atıklarının ve çevre düzensizliklerinin ortadan kaldırılması ve emniyet için çevresinin çit ile kapatılmasının talep edildiği görüldü. Belediye Başkanınca, önergelerin konular üzerinde çalışma yapmak üzere ilgili birimlere havale edilmesi önerildi, Oy Birliği ile kabul edildi. 
Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Başkanlıkça, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Dikili Sol Sahil Sulama Birliği’nin 03.12.2014 tarih 452 sayılı “Belediyemize ait Salihler Mahallesi 517 ada 2 parsel arazinin Birliğe tahsis talebi” hakkındaki yazısı gündemin 15.maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.        
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO      : 186
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/11/2014 tarihli “Narlıdere’nin ıslah çalışmaları sırasında etkilenen Mehmet ÖZBEY’e ait Çandarlı Mahallesi 1184 ada 1 parselin, yeşil alan ile oluşturulan 1394 ada 3 parsel ile takas talebi” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporu okundu, dinlendi.
İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporundan; Belediyemiz sınırları içinde Çandarlı Mahallesi’nde bulunan 1184 ada 1 parselin yanında bulunan Narlıdere’nin ıslahı sırasında ilgili parselin bir kısmı dereden etkilendiği ve yapılaşmaya elverişsiz hale geldiği için Çandarlı Belediyesi’nin 04.05.2012 tarih 38 sayılı kararı ile mülk 
 
 
sahibi Mehmet ÖZBEY’in plan tadilatı yapılarak yeşil alanlardan konut arsası verilmesi halinde muvafakat vermeyi ve fiyat farkı oluşması halinde farkı kabul edeceğini bildirir dilekçesine istinaden “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine dayanılarak Mehmet ÖZBEY’in takas talebi uygun görülerek, Narlıdere’nin plan tadilatı esnasında takas işleminin değerlendirilerek kişiye ait arsaya karşılık uygun bir alanla takas işlemine gidilmesine” yönelik karar alınmış, 05/08/2013 tarih 32 sayılı Çandarlı Belediyesi Meclisince plan tadilatı kararı alınmıştır. Söz konusu plan tadilatı kararı dönem içindeki yasa gereği Dikili Belediyesi tarafından 06.03.2014 tarih 42 sayılı Meclis Kararı alınarak onaylandığı anlaşılmıştır.
  İlgili Meclis Kararı doğrultusunda, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından plan tadilatı ile yeşil alandan konut alanına çevrilen alanın uygulama dosyası hazırlanmış ve ilgili uygulama dosyası Belediye Encümenince 28/08/2014 tarih 310 sayılı karar alınarak tescil işlemlerinin kontrolü için Dikili Kadastro Şefliği ’ne gönderilmiş olup Kadastro Şefliğinin kontrol işlemleri sonrasında Tapu Müdürlüğü tarafından tescil işlemi gerçekleştirilmiş 1394 ada 3 nolu parsel numarası alarak Belediyemiz mülkiyeti oluşmuştur.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Mehmet ÖZBEY’in takas talebi uygun görülerek, Çandarlı Mahallesi 1184 ada 1 parselin, yeşil alan ile oluşturulan 1394 ada 3 parsel ile takas edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO     : 187
Gündem gereği 01/10/2014 tarih 169 sayılı Meclis Kararı ile İsimlendirme Komisyonu’na havale edilen “Çandarlı Mahallesi’ndeki Orhan Hassoy Stadı isminin değiştirilmesi” hakkındaki 16/10/2014 tarih 2 sayılı İsimlendirme Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon kararı okundu, dinlendi. 
İlgili komisyon kararında; “Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 169 sayılı kararı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince komisyonumuza havale edilmiş olup, stadın açılış yılının Cumhuriyetin 80.yılına denk gelmesi nedeniyle stat ismi “80.yıl Cumhuriyet Stadı” olarak belirlenmiş, daha sonra ilgili Belediyenin meclis kararınca Orhan Hassoy Stadı olarak değiştirilmiştir.
Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede isminin “80 yıl Cumhuriyet Stadı Orhan Hassoy Spor Tesisleri” olarak isimlendirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.” denilmektedir. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 16/10/2014 tarih 2 sayılı İsimlendirme Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.  
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO     : 188
Gündem gereği 05/11/2014 tarih 180 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen “Çandarlı İslam Mahallesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı” 
 
 
hakkındaki 10/11/2014 tarih 28 sayılı Komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
İlgili Komisyon kararında; “05.11.2014 tarih ve  180 sayılı Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Çandarlı  İslam Mahallesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar planı dosyası komisyonumuzca incelenmiş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2014 tarih ve 3278 sayılı yazılarında, İzmir ili Dikili İlçesi Çandarlı beldesinde İzmir II. nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2013 tarihli ve 2455 sayılı kararı ile son şeklini alan 1/1000 ölçekli Çandarlı Kentsel + III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik ve I. (Birinci) Derece Arkeolojik sit alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının İzmir I. İdare Mahkemesinin 02.08.2013 tarih ve 2013/789 sayılı kararı ile İzmir II. nolu K.V.K.B.K. nun 21.12.2012 tarih ve 1660 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli K.A.İ.P., 1/5000 ölçekli planın olmaması sebebiyle " yürütmenin durdurulması" kararı alınmıştır.
İzmir II. nolu K.V.K.B.K.nca alınan 09.10.2013 tarih ve 2900 sayılı kararı ve 13.12.2013 tarih ve 3161 sayılı kararları gereği Mülga Çandarlı Belediyesi tarafından hazırlanan öneri Kentsel + III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit alanı ve Çandarlı Kalesine ilişkin I. (Birinci) Derece Arkeolojik sit alanını kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 26.02.2014 tarih ve 3446 sayılı karar ile uygun bulunmuştur.
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi İzmir 4. İdare Mahkemesinin Esas No:2014/967 sayılı kararı ile reddedilmiş olup, söz konusu durumla ilgili İzmir II. nolu K.V.K.B.K. nun 21.12.2012 tarih ve 1660 sayılı kararı ile uygun bulunan ve askı süreci içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda aynı kurulun 26.06.2013 tarih ve 2455 sayılı kurul kararı ile son şeklini alan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının düzeltilmesine ilişkin 26.02.2014 tarih ve 3446 sayılı kararı gereği istenen düzeltmeler tamamlanmıştır.
        14/06/2014 tarihinde yayınlanan Mekânsal Planlama Yönetmeliğinin 32. maddesinde ise; “(2) Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce Bakanlık sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınması zorunludur.” denilmektedir. Bu kapsamda alınan PİN : UİP-6407’dir. 
         Belediyemize sunulan koruma amaçlı İmar planı Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” denilmektedir. 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 10/11/2014 tarih 28 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO     : 189
Gündem gereği 05/11/2014 tarih 178 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen “678/1, 679/1, 675/1, 674/1 ve 673/1 parsel imar planı değişikliği” hakkındaki 10/11/2014 tarih 27 sayılı Komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
 
 
İlgili Komisyon kararında; “05.11.2014 tarih ve  178 sayılı Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Salihler Mahallesi  Karamürsel mevkii 678 /1- 679/1-675/1-674/1 ve 673/1 parseller kapsamında ilgilisince  hazırlatılan imar planı değişikliği komisyonumuzca incelenmiş olup, talebe konu parsellerin yer aldığı alan 14.07.2013 gün ve 121 sayılı  Meclis Kararı ile 437,441,2156,2157,2208 parsellere yönelik  olarak %40 zayiat oranı temelinde hazırlanan” uygulama imar planı” onaylanmıştır. İmar uygulaması sonrasında oluşan konu parsel maliklerinin mülklerini ada içi ifraza  olanak tanıyacak şekilde kullanmak istemeleri nedeniyle imar planı değişikliği talebinde bulunulmuştur. Bu amaçla mevcut imar planında konulmayan ada içi ifraz hattı çizgisi imar adalarında tanımlanmıştır. Konu parseller, çevre düzeni Planında Turizm –II.Konut alanında kalmakta olup, bölgeye yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli dikili- Kabakum mevkii nazım İmar planı  Şeması 03.02.1994 tarihinde Bayındırlı ve İskan Bakanlığınca  onaylanmıştır. Hazırlanan imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları uygun olarak hazırlanan ve 14.07.2013 gün ve 121 sayılı Belediye meclis kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli imar planına göre uygulaması tamamlanan ve konut adası olarak planlı 678 ada 1 parsel-679 ada 1 parsel-675 ada 1 parsel-674 ada 1 parsel-673 ada 1 parsellerde ada içi ifraza olanak sağlayıcı 7 metre genişliğinde yaya yollarının konut adası içinde terkler yapılarak tanımlandığı belirlenmiştir.14.07.2013 gün ve 121 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planına esas olacak jeolojik ve jeoteknik  etüt raporları, İzmir valiliği İl çevre ve Şehircilik müdürlüğünce 20.06.2014 tarihinde onaylanmıştır.14.06.2014 tarihinde yayınlanan mekânsal Planlama yönetmeliğinin 32.maddesinde ise;”(2) Mekânsal Planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce bakanlık sistemi üzerinden Plan işlem Numarası alınması zorunludur.” denilmektedir. Bu kapsamda alınan PİN;UİP-5500,1dir.
Söz konusu imar planı değişikliği Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 10/11/2014 tarih ve 27 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO     : 190
Gündem gereği 05/11/2014 tarih 185 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “Trafo yerleri ile ilgili İmar Planı değişikliği” hakkındaki 10/11/2014 tarih 29 sayılı Komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
İlgili Komisyon kararında; “ 05.11.2014 tarih ve 185 sayılı Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, “trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği hakkındaki dosya komisyonumuzca incelenmiş olup, Gediz elektrik Dağıtım A.Ş tarafından şehir plancısına hazırlatılan trafo yerleri ile ilgili 2 adet öneri imar planından, 20 M-III paftasında 31100-30200-31200-30300 koordinatları arasında ve Burmalı Çeşme sokağında 
 
yer alan trafo alanına yönelik imar planı değişikliği Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş, yine 20 M-III paftasında 30700-30100-30800-30200 koordinatları arasında ve 52 sokak üzerindeki yeşil alanda yapılmak istenilen trafo alanına ilişkin imar planı değişikliği; 52 sokak ve çerçevesinde tek yeşil alan olduğu, üzerinde 2 adet ağaç bulunduğu bu alana trafo yapılması halinde bölgedeki tek yeşil alanında betonlaşmaması gerektiğini düşündüğümüz için komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. Belediye meclisimizin takdirine arz ederiz.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 10/11/2014 tarih 29 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO     : 191
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/11/2014 tarih 717 sayılı “Kıyıların kiralanması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
19/06/2007 tarih 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik”  hükümlerinde, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişiklik yapılmıştır.
“Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 23.maddesi; aynı yönetmeliğin 81.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; (1) Kıyı ve sahil şeritlerinde 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olarak düzenleme yapılması kaydıyla, sırasıyla bu alanların sınırı içinde bulunduğu büyükşehir belediyelerine, belediyelere ve mahalli idare birliklerine izin verilebilir.” denilmektedir. 
6360 sayılı Kanunla nüfus ve hizmet alanı genişleyen ilçemizde yaz aylarında turizm ve nüfus yoğunluğu da arttığından, ticari rant da artmakta, dolayısıyla devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kıyılarımız işgal ve tecavüze uğramaktadır. Turizm menfi yönde etkilenerek bazı kişilere haksız kazanç sağlamaktadır. Bu bakımdan kıyı şeridinde Belediyemize gelir getirebilecek yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “15/h” maddesine dayanılarak Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisi’nden kiralama yapılmasına karar verilerek, bu konuda sözleşme yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “38/g” maddesine dayanılarak Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce Oy Birliği ile karar verildi. 
 
 
 
GÜNDEM NO : 13
KARAR NO     : 192
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02/12/2014 tarih 5 sayılı “Evsel katı atık ücretlerinin belirlenmesi” ile ilgili kararının görüşülmesine geçildi. Karar Meclis Üyelerine incelenmek üzere dağıtıldı. 
İlgili komisyon kararında; “2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11.maddesinin 14.fıkrasında “Belediyeler Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir. 
Ayrıca uygulamaya yönelik olarak 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin geçici 1.maddesi gereğince bu yönetmelik hükümlerine 31/12/2014 tarihine kadar uyum sağlamak yükümlülüğü getirilmiştir.
Belediyemizin 07/11/2011 tarih 118 sayılı kararı ile 2012 yılında uygulamaya başlanan Evsel Katı Atık Yönetim Sistem Ücreti (KAYSÜ) Tarifesi, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülerek yenilenmiş ve KDV dahil ücretlerin belirlenerek mevzuat gereği ücretlerin 01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanmasına Meclisimizce karar verilmesi önerilmektedir.” 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; teklif edilen tarifeler 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak kabul edilerek, 2015 yılında sistem hizmet maliyetinin tekrar değerlendirilmek üzere Atık Yönetim Sistemi Komisyonu oluşturulmasına ve Komisyonun Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü - İnsan Kaynakları Müdürü – Zabıta Müdürü – Ruhsat görevlisi – Numarataj görevlisi – İmar ve Şehircilik Müdürü – Mali Hizmetler Müdürü – Gelir Takip Şefi – Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ile Meclis Üyesi Hüsniye YILDIRIM’dan oluşmasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 14
KARAR NO     : 193
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/11/2014 tarih 3710 sayılı “Bitişik kitle nizamlı yapı adalarında inşaatların devamı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
 
GÜNDEM NO : 15
KARAR NO     : 194
Gündem gereği Dikili Sol Sahil Sulama Birliği’nin 03.12.2014 tarih 452 sayılı “Belediyemize ait Salihler Mahallesi 517 ada 2 parsel arazinin Birliğe tahsis talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Talep yazısı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.  
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.       
 
 
 
 
    Mustafa TOSUN              Nazire KÖSTEN                     Murat DURAK   
    Belediye Başkanı               Meclis Kâtibi          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum