Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.11.2021 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

03.11.2021 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

03.11.2021 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 03.11.2021 tarihli KASIM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.11.2021 Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Ali KARAKUŞ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Mustafa DEMİREL’in ise mazeretli olarak toplantıya katılım sağlamadığı tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği mazeretli olarak toplantıya katılamayan meclis üyesinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesi gereğince 06/10/2021 tarihli Ekim Ayı Olağan  Meclis Toplantısı I.Birleşimi ve 08/10/2021 tarihli II.Birleşim karar tutanaklarında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkan Vekili tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkan Vekili tarafından soruldu.

  • Azam Ziya GÜÇ’ün 03/11/2021 tarihli “Belediyemize ait taşınmazların satışından elde edilen gelirlerin bir kısmı ile muhtarlık binalarının deprem yönetmeliği ile diğer yönetmeliklere uygun olarak yapılması” hakkında vermiş olduğu önerge okundu, dinlendi.

Belediye Başkan Vekili Ali KARAKUŞ tarafından; önergenin gündem maddesi yapılması oylamaya sunuldu. Oy Çokluğu ile Reddedildi.

(Gündeme alınmasını kabul edenler; Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ

Gündeme alınmasını Reddedenler; Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR)

  • Mehmet Akif GÜVELİ’nin 03/11/2021 tarihli “Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki konutların işyeri olabilmesi için alt yapı ve yasal zeminin oluşturulması” hakkındaki önergesi okundu, dinlendi.

Belediye Başkan Vekili Ali KARAKUŞ tarafından; önergenin gündem maddesi yapılması oylamaya sunuldu. Oy Çokluğu ile Reddedildi.

(Gündeme alınmasını kabul edenler; Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ

Gündeme alınmasını Reddedenler; Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR)

      Toplantının bu kısmında Mehmet Akif GÜVELİ toplantıdan ayrılmıştır.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı görüldü.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Komisyonlardan gelen kararların  görüşülmesine geçildi. Gündem konularının madde üzerinden oylanması Belediye Başkan Vekili tarafından oylamaya sunulmuş ve mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir. (Red Oylar: Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Latif YABAŞ ve Nihat ÇİFTÇİ)

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 170

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 20/10/2021 tarih ve 38 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1492 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

İlgili Komisyon Kararında özetle; "Plan değişikliğine konu bölgenin plan süreci değerlendirildiğinde, 06/10/1994 tarih 49 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İller Bankası 3.Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanıp onaylanan 1/1000 Ölçekli Çandarlı İmar Planında plan değişikliğine konu 1492 ada 2 parselde ( eski 1676 parsel) Teknik Altyapı Alanı (Su Deposu) bulunmamaktadır.

06/02/2006 tarih 2006/9 sayılı Çandarlı Belediye Meclis kararı ile imar planı tadilatında da mevcut yeşil alan küçültülerek su deposu tanımlandığı görülmüştür.

Yapılan incelemede, su deposu alanının kaldırılmasına yönelik plan tadilatında, 1996 yılı imar hududuna dönüştürülerek yeşil alan m⊃2;’si sağlandığı ve filli durumda arazide su deposunun plan tadilatına konu yerde olması sebebiyle imar planı tadilatının uygunluğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 20/10/2021 tarih ve 38 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 171

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 20/10/2021 tarih ve 37 sayılı "Çandarlı 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanları koruma amaçlı imar planı plan notu revizyonu" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 05.08.2006 gün ve 11 sayılı kurul kararı ile onaylanan Çandarlı( Dikili-İzmir) 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı plan notları, 08.11.217 gün ve 8975 sayılı Kurul kararı ile 11.09.2017 tarih 1106 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince tadilata uğrayan plan notu üzerinden, söz konusu sit kararının Arkeolojik sit olması ve bu nedenle daha çok zeminle ilişkili hassasiyet ve korumanın ön planda olması görüşü nedeniyle yapı yapılmasına ilişkin 3.8 Çatılar ve Saçaklar bölümü ile 3.11 Bahçe duvarları bölümlerinin kaldırılarak yerine ' Bahçe duvarı, çatılar ve saçaklara ilişkin yapılacak iş ve işlemlerde İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izni alınacaktır.’ hükmünün eklenmesine ilişkin öneri plan tadilatı komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 20/10/2021 tarih ve 37 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 172

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 20/10/2021 tarih ve 39 sayılı "Dikili-Bergama ilçelerinin ortak mahalle sınırlarının belirlenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS) Temmuz 2019 tarihi itibari ile kullanıma kapatılarak, içerisinde İlçemizin de bulunduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanını oluşturan 30 ilçenin tamamında (1295 mahalle) yine adresin bu defa konuma dayalı olarak tutulduğu Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulamasına geçilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde tüm ilçe belediyelerinden yetkililerin katıldığı bir çalışma grubu tarafından ilçe ve mahalle sınırlarının sayısallaştırılması çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan bu çalışmanın ilk aşaması olan İlçemizin diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi olmayan iç mahalleleri sayısallaştırılarak, başta ilçe meclisimizden ardından da, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden de kabul edilerek Valilik makamınca onaylandığı anlaşılmaktadır.

Komşu ilçelerle olan sınırlarda ise 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, kuzeyde İzmir-Balıkesir il sınırı olan 1 (Y:490132.95 X:4345615.69) nolu  noktadan başlayıp kuzeyden güneye doğru giderken Kıratlı Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Aşağıbey Mahalle sınırı, Gökçeağıl Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Aşağıbey ve Kaplan (Yukarıbey Bucağı) Mahalleleri sınırı, Çukuralan Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Kaplan (Yukarıbey Bucağı) Mahalle sınırı, Mazılı Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Kaplan (Yukarıbey Bucağı) ve Aşağıbey Mahalleleri sınırı, Çağlan Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Aşağıbey, Yukarıbey, Kapukaya, Çakırlar, Alacalar ve Pınarköy Mahalleleri sınırı, Samanlıkköy Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Pınarköy ve Sağancı Mahalleleri sınırı, Yenice Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Sağancı Mahalle sınırı, Kocaoba Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Sağancı Mahalle sınırı, İsmetpaşa Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Sağancı Mahalle sınırı, Demirtaş Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Aşağıkırıklar ve Yenikent Mahalleleri sınırı, Çandarlı Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Yenikent, Tekkedere ve Zeytindağ Mahalleleri sınırında güneyde Ege Denizi ile sonlanan 1075 (Y:498488.79 Y:4309721.22) nolu noktada son bulan yaklaşık 70082 metrelik kısım ilçemiz ile Bergama İlçesi arasındaki sınırımız olarak belirlenmiş olduğu görülmüş olup, Dikili ve Bergama İlçelerinin ortak mahalle sınırlarının belirlenmesi hakkındaki konu iletilen İBB onaylı ortak sınırı gösterir haritadaki şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 6.maddesi ve "18/n" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 20/10/2021 tarih ve 39 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Başkan Vekili Ali KARAKUŞ tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

                         Ali KARAKUŞ                              Doğan İKİZ                          Nail ÇAĞLIYAN

                   Belediye Başkan Vekili                       Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi    

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum