Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.09.2014 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

03.09.2014 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.09.2014 tarihli EYLÜL ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.
 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.09.2014 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Kültür Evi’nde toplandı.
Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un acil bir iş dolayısıyla toplantıya katılamadığından, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL Meclise başkanlık etmek üzere yerini aldı. Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL’un teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Murat DURAK, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, M.Önder AKŞENGÜR’ün izinli olması sebebiyle toplantıya katılmadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görülerek gündemin görüşülmesine geçilmeden önce Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine dayanılarak 06.08.2014 tarihli Olağan Ağustos ayı Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. Tutanaklarda 126 sayılı meclis kararında yanlış bir yazım olduğu belirtilmiştir. Kararın ikinci paragrafında “07/03/2013 tarih 29 sayılı Meclis kararı” yazıldığı, fakat 07/03/2012 tarih 29 sayılı Meclis kararı” yazılması gerektiği belirtilerek yanlışlıkla yazılan 2013 tarihinin 2012 olarak düzeltilmesi görüşülerek, gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilmiştir.
Yönetmeliğin 11’inci maddesine dayanılarak Başkanlıkça, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02/09/2014 tarih ve 2564 sayılı “Fotogrametrik sayısal halihazır harita yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması” hakkındaki raporu okundu, dinlendi. 19. Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığından Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.          
GÜNDEM NO : 1
KARAR NO      : 139
Gündem gereği 06/08/2014 tarih 114 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen “744 ada 2 parselin helikopter pisti yapılması için Dikili Devlet Hastanesi’ne tahsis edilmesi” hakkındaki İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. 15/08/2014 tarih ve 17 sayılı İmar Komisyonu kararı okundu, dinlendi.
İlgili komisyon kararında; “Dikili Devlet Hastanesi’nin 12.06.2014 tarih ve 1295 sayılı yazısına konu olan hava ambulansı iniş alanı için (helikopter pisti) 744 ada 2 parselin (Salimbey Mahallesi) güneydoğusunda kalan ve onaylı imar planında Belediyemizce düzenlenecek projesine göre uygulama yapılabilecek Rekreasyon Alanı içinde yaklaşık 1000 m²’lik bir bölgenin istenilen amaçla kullanılmasının 
 
uygunluğuna, söz konusu alanın kesin koordinatlarının Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Dikili Devlet Hastanesi yetkililerince ortaklaşa tespitine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, “744 ada 2 parselin helikopter pisti yapılması için Dikili Devlet Hastanesi’ne tahsis edilmesi” hakkında alınan 15/08/2014 tarih ve 17 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 2
KARAR NO     : 140
Gündem gereği 06/08/2014 tarih ve 123 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen “Uluköşk binası güneyindeki boş alanın balık satış yeri olarak düzenlenmesi” hakkındaki İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. 15/08/2014 tarih 23 sayılı komisyon kararı okundu, dinlendi.
İlgili komisyon kararında; “06.08.2014 tarih ve 123 sayılı Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen Uluköşk binası güneyindeki boş alanın balık satış yeri olarak düzenlenmesi konusunda; İlçemizde yapılması düşünülen balık satış yerinin yer tespiti hususunda S.S. Dikili Su Ürünleri Kooperatifi ve balık satan esnaflarımızın görüşleri de alınarak Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanacak ortak bir çalışma sonrasında konunun Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesine komisyonumuzca oybirliğince karar verildi.” denilmektedir.  
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/08/2014 tarih ve 23 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine, komisyon kararında belirtildiği üzere gerekli çalışmaların yapılarak konunun tekrar Meclise getirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 3
KARAR NO     : 141
Gündem gereği 06/08/2014 tarih 127 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen “İsmetpaşa Mahallesi 814 ada 10 parsele yönelik yapı ruhsatı başvuru süresinin uzatılması” hakkındaki İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. 15/08/2014 tarih 20 sayılı İmar Komisyonu kararı okundu, dinlendi.
İlgili komisyon kararında; “ 06.08.2014 gün ve 127 sayılı Belediye Meclis Kararı kapsamında yer alan İsmetpaşa Mahallesi 814 ada 10 Parsel, 10.06.2013 gün ve 99 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 26.06.2013 gün ve 105 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar planı revizyonu yapılıncaya kadar yapılaşmanın durdurulmasına karar verilen bitişik-kitle nizamlı alanda kalmaktadır.
Bilindiği üzere 05.04.2014 gün ve 19 sayılı Belediye Meclis Kararı ile ;”Halihazır harita ve imar planı revizyonu yapılıncaya kadar bitişik-kitle nizamlı yapı adalarında inşaatların durdurulmasının uzatılmasına” karar verilmiştir.
Bu kararlar kapsamında halen iller Bankası (İlbank) nezdinde halihazır harita yapım çalışmaları devam etmekte olup, revizyon imar planı çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için, bitişik ve kitle nizamlı adalardaki yeni yapılaşma taleplerinin reddine komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 15/08/2014 tarih ve 20 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 4
KARAR NO     : 142
Gündem gereği 06/08/2014 tarih 128 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen “Salihler 259 ada 12 parselde plan değişikliği için ön izin talebi” hakkındaki İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. 15/08/2014 tarih ve 15 sayılı komisyon kararı okundu, dinlendi.
İlgili komisyon kararında; “06.08.2014 gün ve 128 sayılı Belediye Meclis Kararı kapsamında ilçemiz Salihler Mahallesi 259 ada 12 parselin ticari amaca uygun kullanımını sağlayacak plan değişikliği talebi ile ilgili olarak; konunun İmar Komisyonumuzca değerlendirilmesi sonrasında 14.06.2014 tarihinde yayınlanan mekânsal planlama yönetmeliğinin imar planı değişikliklerini düzenleyen 26. Maddesi kapsamında ”kamu yararı” amaçlı olmaması ve talebin plan bütünlüğü kapsamında ele alınması gerekliliği sebebiyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/08/2014 tarih ve 15 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 5
KARAR NO     : 143
Gündem gereği 06/08/2014 tarih ve 129 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen “Kabakum 85 parsel ilave imar planı” hakkındaki İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. 15/08/2014 tarih ve 16 sayılı İmar Komisyonu kararı okundu, dinlendi.
İlgili komisyon kararında; “06/08/2014 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havaleli ilçemiz Kabakum 85 parsele ait 1/1000 ölçekli ilave imar planının, onaylı 1/5000 ölçekli nazım plan şeması ana kararlarına uygun olduğu, çevresindeki onaylı 1/1000 ölçekli imar planı kararlarının ulaşım kararları ile bütünlük gösterdiği, yeşil alan miktarının üst ölçekli imar planlarındaki minimum 14 m²nin (kişi başına) üzerinde bulunduğu (yaklaşık 19 m²) ve imar planına esas olarak jeolojik etüt raporlarının İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylandığı belirlenmiştir. 14.06.2014 tarihinde yayımlanan Mekansal Planlama Yönetmeliği kapsamında plan işlem numarası alınmak kaydı ile, Kabakum 85 parsele ait 1/1000 ölçekli ilave imar planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine göre (Belediyemiz Meclisince uygun görülmesi halinde) onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesinin uygunluğuna Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/08/2014 tarih ve 16 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 6
KARAR NO     : 144
Gündem gereği 06/08/2014 tarih ve 130 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen “İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 13 parsele yönelik yapı ruhsatı başvuru süresinin uzatılması” hakkındaki İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. 15/08/2014 tarih ve 18 sayılı komisyon kararı okundu, dinlendi.
İlgili komisyon kararında; “06/08/2014 tarih ve 130 sayılı kararı kapsamında yer alan İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 13 parsel 10/06/2013 tarih ve 99 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 26/06/2013 tarih 105 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Planı Revizyonu yapılıncaya kadar yapılaşmanın durdurulmasına karar verilen bitişik-kitle nizamlı alanda kalmaktadır.
Bilindiği üzere 05/04/2014 tarih ve 19 sayılı Belediye Meclis Kararı ile “Halihazır harita ve İmar Planı revizyonu yapılıncaya kadar bitişik-kitle nizamlı yapı adalarında inşaatların durdurulmasının uzatılmasına” karar verilmiştir.
Bu kararlar kapsamında halen İller Bankası (İlbank) nezdinde halihazır harita yapım çalışmaları devam etmekte olup, revizyon imar planı çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için, bitişik ve kitle nizamlı adalardaki yeni yapılaşma taleplerinin reddine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/08/2014 tarih ve 18 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO     :145
Gündem gereği 06/08/2014 tarih ve 131 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen “Salimbey Mahallesi 199 ada 4 parsele yönelik yapı ruhsatı başvuru süresinin uzatılması” hakkındaki İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. 15/08/2014 tarih ve 19 sayılı İmar Komisyonu kararı okundu, dinlendi.
İlgili komisyon kararında; “06/08/2014 tarih ve 131 sayılı kararı kapsamında yer alan Salimbey Mahallesi 199 ada 4 parsel; 10/06/2013 tarih ve 99 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 26/06/2013 tarih ve 105 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Planı Revizyonu yapılıncaya kadar yapılaşmanın durdurulmasına karar verilen bitişik-kitle nizamlı alanda kalmaktadır.
Bilindiği üzere 05/04/2014 tarih ve 19 sayılı Belediye Meclis Kararı ile “Halihazır harita ve İmar Planı revizyonu yapılıncaya kadar bitişik-kitle nizamlı yapı adalarında inşaatların durdurulmasının uzatılmasına” karar verilmiştir.
Bu kararlar kapsamında halen İller Bankası (İlbank) nezdinde halihazır harita yapım çalışmaları devam etmekte olup, revizyon imar planı çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için, bitişik ve kitle nizamlı adalardaki yeni yapılaşma taleplerinin reddine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/08/2014 tarih ve 19 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO     : 146
Gündem gereği 06/08/2014 tarih 133 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “2464 sayılı Kanun’un 15-21-56-60-84 maddelerindeki vergi, harç ve tarifeler” hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. 11/08/2014 tarih 2 sayılı Plan Bütçe Komisyonu kararı okundu, tablo kalem kalem incelendi.
İlgili Komisyon kararında; “Belediye Meclisinin 06.08.2014 tarih ve 133 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen ,2464 sayılı Kanun’un 15-21-56-60-84 maddelerindeki vergi ,harç ve tarifelerin güncellenmesi ile ilgili konu;
   Konunun Plan Bütçe Komisyonumuzca değerlendirilmesi sonrasında  ;
 
BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO
 
İL ADI                  :……İZMİR…………………………………….
 
BELEDİYE ADI  :……DİKİLİ……………………………………. 
 
A)                  İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok
(TL) 1 2 3 4
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100    30  
 
 
Cadde 20 100    30  
 
Sokak 20 100    30  
 
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40    20  
 
Diğer 8 40    20  
 
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10    8  
 
 
Cadde 2 10    8  
 
Sokak 2 10    8  
 
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150    50  
Diğer ışıklı veprojeksiyonlu ilan ve reklamlardan  30 150    50  
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için
  Bütün yerlerde 0,01 0,25    0,2  
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde
  0,02 0,50      0,3   
 
 
B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Eğlencenin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
 
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare,dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 50 m²’ye kadar 5 100    10  
51 m²-150 m² arası 5 100    15  
151 m²-300 m² arası 5 100    20  
301 m²’den yukarı 5 100    25  
4 yıldızlı otelde 5 100    50  
5 yıldızlı otelde 5 100    50  
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar 5 100    5  
26 m²-50 m² arası 5 100    5  
51 m²-100 m² arası 5 100    5  
101 m²-200 m² arası 5 100    5  
201 m²’den yukarı 5 100    5  
 
C) İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5    2  
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına         0,5 2,5    1  
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5    2  
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25    1  
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5    2  
 
Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m²’ye kadar 20 800    100  
26 m²-100 m² arası 20 800    150  
101 m²-250 m² arası 20 800    200  
251 m²-500 m² arası 20 800    500  
501 m²’den yukarı 20 800    800  
 
 D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
 
İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için beher m2sinden 25 m²’ye kadar 0,10 1    1  
26 m²-100 m²  arası 0,10 1    1  
101 m²-250 m² arası 0,10 1    1  
251 m²-500 m² arası 0,10 1    1  
501 m²’den yukarı 0,10 1    1  
 
 
Komisyonumuzca Maliye Bakanlığı’nın  11 Temmuz 2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 45 seri nolu  Belediye Gelirleri kanunu  genel tebliğine göre  en alt ve en üst sınırları  aşmamak şartı ile  mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklarda  göz önünde tutularak  Belediyemizin dahil olduğu 2.grup  vergi tutarları komisyonumuzca yukarıdaki tabloda  belirlenmiş olup, oybirliği ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Meclis üyesi Ali İMREN’in “ücretlerin asgariden belirlenmesi gerektiği” gerekçesiyle RED, Nasuh SAK Red ve Hasan AKSOY’un “tatil günleri çalışma ruhsatı ücretinin yüksek belirlendiği” gerekçesiyle ÇEKİMSER oyuna karşılık, 11/08/2014 tarih 2 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararı Oy Çokluğu ile kabul edildi.
 
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO     : 147
Gündem gereği “5068 parseldeki yoldan ihdastan gelen belediye hissesini vatandaşın Belediyeden satın alma talebi” hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi. 14/08/2014 tarih ve 2350 sayılı rapor okundu, dinlendi.
İlçemiz Çandarlı Mahallesi Ada mevkiinde bulunan 5068 parsel numaralı taşınmazın hissedarı Zekeriya IŞIKTAŞ ilgili parseldeki yoldan ihdas sonucu oluşan 679/14429’luk (27,16 m²) belediye hissesini satın alma talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.
5068 numaralı parsel 4390 numaralı parselin yola terk ve yoldan ihdası sonucu oluşmuş ve yoldan ihdastan dolayı belediyemize 27,16 m²’lik hisse ile hisselendiği görülmüştür. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince konunun İmar Komisyonu’nda görüşülmek üzere Komisyona havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO     : 148  
Gündem gereği “169 ada 1 parseldeki şahıs binasının Belediyeye devri” hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun görüşülmesine geçildi. 14/08/2014 tarih 2349 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporu okundu, dinlendi.
İlçemiz Salimbey Mahallesi tapunun 169 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı bulunan binanın, mülk sahiplerince (Muhlis SEZER, Mehmet Necati SEZER, Ergün Oktay SEZER, Eray SEZER) kültürel veya başka bir amaçla (müze, kütüphane veya sağlık hizmeti vs.) isim hakkı kendilerinde kalmak şartı ile anlaşılması taktirinde belediyemize devretmek istediklerini belirttikleri anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, konunun kapsamlı olması ve araştırılarak çalışma yapılması gereken bir konu olması nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’nda görüşülmek üzere Komisyona, mali yönü araştırılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ve hukuk yönü araştırılmak üzere Hukuk Servisine havalesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO     : 149
Gündem gereği “Yeni kurulan Temizlik İşleri Müdürlüğü için Bütçe içi Aktarma” yapılmasının görüşülmesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/08/2014 tarih ve 390 sayılı raporu okundu. 
2014 yılı gider bütçemiz hazırlanırken müdürlüğü bulunmayan ve Nisan ayı itibari ile müdürlüğü kurulan Temizlik İşleri Müdürlüğü (46.35.14.48), Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinden (46.35.14.35) listede dökümü yapılan gider kalemlerine 1.003.550.-TL. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre Bütçe İçi Aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyacının karşılanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesine dayanılarak Meclisimizce Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO     : 150
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/08/2014 tarih ve 389 sayılı “Bütçe İçi Aktarma” raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
2014 yılı gider bütçemiz üzerinde yapılan incelemede yaklaşık olarak yılı içinde yapılan ödemeler incelendiğinde ekli listede dökümü yapılan gider kaleminin yılı içinde yapılacak harcamalardan dolayı ödeneğinin yetmeyeceği anlaşıldığından toplam 324.700.-TL. ödeneğe ihtiyaç olabileceği belirlenmiştir. Buna göre ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyacının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre 274.200.-TL., aynı yönetmeliğin 38.maddesine göre 46.35.14.34 Mali Hizmetler Müdürlüğü 09.06.01.01 Yedek Ödenek tertibinden 50.500.-TL. olmak üzere toplam 324.700.-TL. bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyacının karşılanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesine dayanılarak Meclisimizce Oy Birliği ile karar verildi. 
GÜNDEM NO : 13
KARAR NO     : 151
Gündem gereği Çandarlı Mahallesi 3799 parsel maliklerince talep edilen kamulaştırma talebi hakkındaki İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. 15/08/2014 tarih 24 sayılı İmar Komisyonu kararı okundu, dinlendi.
İlgili komisyon kararında; Çandarlı Mahallesi Ada Mevkii 3799 parsel onaylı imar planında yeşil alan ve yolda kaldığı, parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak takas ve bedel tespitinin yapılmasına yönelik Çandarlı Belediye Meclisi’nin 05/04/2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararı ve Çandarlı Belediye Encümeni’nin 10/01/2014 tarih ve 01 sayılı kararları ile işlemlere başlanıldığı, ancak 6360 sayılı yasa kapsamında Çandarlı Belediyesi’nin kapanması sebebiyle işlemlerin sürdürülemediği belirlenmiştir.
Çandarlı Mahallesi Ada Mevkiindeki III.Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planının mevcut uygulama yöntemi de dikkate alınarak eski Çandarlı Belediyesince alınan kararlar kapsamında (takas veya bedel takdiri suretiyle) kamulaştırılması işlemlerinin devam edilmesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 15/08/2014 tarih ve 24 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 14
KARAR NO     : 152
Gündem gereği Çandarlı Mahallesi 1255 ada 1 parseldeki Belediye Hissesinin satışı hakkındaki İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. 15/08/2014 tarih 21 sayılı komisyon kararı okundu. İlgili kararda;
“04.06.2014 tarih ve 95 sayılı Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen  Çandarlı mahallesi 1255 ada 1 parseldeki Belediye hissesinin satışının  değerlendirilmesi sonucunda İlçemiz Çandarlı Mahallesi 1255 ada 1 parseldeki 111,39 m²’lik Belediye hissesinin  Murtaza Yönden tarafından  satın alma talebi ve dosyadaki komisyonumuzca  değerlendirilmiş olup, söz konusu satış işleminin Hukuk İşlerinin görüşü de alınarak uygulama yapılmasının komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir. 
02/09/2014 tarihinde tekrar toplanan İmar Komisyonu 22 numaralı kararı alarak ilgili kararda; “İlçemiz Çandarlı Mahallesi sınırları içinde bulunan 1255 ada 1 parsel hissedarı Murtaza YÖNDEN tarafından Çandarlı Belediyesine 04.07.2012 tarihli dilekçe ile Belediye hissesini satın almak için başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.
04.06.2014 tarih ve 95 sayılı Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen , Çandarlı mahallesi 1255 ada 1 parseldeki Belediye hissesinin satışının  değerlendirilmesi sonucunda; İmar Komisyonumuzca 15.08.2014 tarih ve 21 sayılı komisyon kararımızla Hukuk servisine görüş sorulmasına karar verilmiştir.
Belediye Hukuk Servisinden gelen 02.09.2014 tarih ve 2014/147 sayılı görüş yazılarında; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı 17. maddesinde “…..Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir. Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır.”, hükmü ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesi e bendinde “e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.”, düzenlemesi bulunmaktadır. 
Yine, konu ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin 2001/4951 sayılı kararında 3194 Sayılı Yasanın 17. Maddesinin 3. fıkrasına göre yapılacak satışlar Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığına göre belediye meclisinin satış için önceden karar alması gerekmediği belirtilmiştir. 
Konu ile ilgili yasal düzenlemeler ve hukuki görüşler incelenmiş olup; 
5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesi son derece açıktır, kanunda bu hükme herhangi bir istisna getirilmemiştir. Belediye meclisi kararı aranmaksızın yapılacak bir satış işlemi meclisin yetki devri sonucunu doğurabilecektir. Aksi yargı kararları olsa da 5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesi göz ardı edilemez.
Danıştay 6. Dairesinin kararında 3194 Sayılı Yasanın 17. Maddesinin 3. Fıkrasına göre yapılacak satışlar Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığına göre belediye meclisinin satış için önceden karar alması gerekmediği sonucuna varılmış ise de 17. madde de “… belediye veya valilikler” şeklinde ifade edilmiş, maddede yer alan “belediye” sözcüğünün meclis değil de encümen olarak anlaşılması imkanı yoktur. 
Sonuç olarak; 5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesine göre satış işleminin yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 02/09/2014 tarih 22 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 15
KARAR NO     : 153
Gündem gereği “Yeni Belediye Hizmet Binası yapımı için İller Bankası A.Ş.’den 120 ay vadeli kredi kullanılmasının değerlendirilerek, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanının yetkilendirilmesinin” görüşülmesine geçildi. 27/08/2014 tarih 620 sayılı Başkanlık raporu okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, mevcut eski hizmet binasının deprem yönetmeliğine uymadığından dolayı boşaltılıp Dikili Belediyesi hizmet binasının kendi imkânlarıyla ayda 40 bin lira karşılığında kiraladığı yeni hizmet binasının hem fiziki şartlarının olumsuzluğundan hem de kiralama bedelinin yüksek olması sebebiyle Dikili Belediye Bütçesinden ciddi ödenek ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu sebepten dolayı Dikili Belediyesi’nin kendine ait yeni hizmet binası yapabilmesi için 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun “18/d” maddesine dayanılarak İller Bankasından 10 milyon liraya kadar ve 120 aya kadar vadeli kredi kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un yetkilendirilmesine Nasuh SAK ve Ali İMREN’in Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 16
KARAR NO     : 154
Gündem gereği “Cari borç ödemeleri ve yatırımlar için İller Bankası A.Ş.’den nakdi kredi kullanılmasının değerlendirilerek krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanının yetkilendirilmesinin” görüşülmesine geçildi. 27/08/2014 tarih 621 sayılı Başkanlık raporu okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/d” maddesine dayanılarak cari borç ödemeleri ve yatırımlar işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş den 5 milyona kadar (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş‘ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşme ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un yetkilendirilmesine Nasuh SAK ve Ali İMREN’in Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 17
KARAR NO     : 155
Gündem gereği “Özel Bankalardan kredi kullanılmasının değerlendirilerek, kredi ile ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesinin” görüşülmesine geçildi. 27/08/2014 tarih ve 622 sayılı Başkanlık raporu okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/d” maddesine dayanılarak cari borç ödemeleri ve yatırım işlerinde kullanılmak üzere özel bankalardan 5 milyona kadar (faiz hariç) kredi kullanılmak üzere özel bankaca belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her sözleşme ve evrakı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, krediye konu işle ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un yetkilendirilmesine Nasuh SAK ve Ali İMREN’in Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi. 
GÜNDEM NO : 18
KARAR NO     : 156
Gündem gereği “Yat Limanı projesi için her türlü sözleşme ve evrağı imzalamak üzere Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesinin” görüşülmesine geçildi. 27/08/2014 tarih ve 623 sayılı Başkanlık raporu okundu, dinlendi.
Belediyemizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz   yat limanı projesi için her türlü sözleşme ve evrakı imzalamaya ve her türlü ilgili işlemini yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un yetkilendirilmesi hakkındaki rapor Meclisimizce görüşülerek, bu konuda Turizm Bakanlığı Deniz Müsteşarlığı’yla gerekli görüşmeler ve incelemeler yapıldıktan sonra yetkilendirme konusunun daha sonra Meclisimizce değerlendirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 19
KARAR NO     : 157
Gündem gereği “Fotogrametik Sayısal Halihazır Harita yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılmasının” görüşülmesine geçildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02/09/2014 tarih ve 2564 sayılı raporu okundu, dinlendi.
Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita yapım işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 890.000.-TL.(sekizyüzdoksanbin) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs.ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasına Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.
  
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.       
 
 
 
 
    Çiğdem ELİBOL              Nazire KÖSTEN                     Murat DURAK   
  Meclis I.Başk.Vekili    Meclis Kâtibi          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum