Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.08.2022 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

03.08.2022 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.08.2022 tarihli AĞUSTOS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.08.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Hakan Yıldırım DEMİR, Ali KARAKUŞ, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Latif YABAŞ’ın ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı tespit edildi. Gündemin III. maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyesinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Cem Evlerine yapılmış olan saldırıları kınadığına dair açıklama yaptı. Ali KARAKUŞ söz isteyerek konuyla ilgili hazırlamış olduğu kınama metnini okudu. Semih YALIN da grup olarak ilgili saldırıları kınadıklarına dair görüşlerini bildirdi. Dikili Belediye Meclisi olarak Cem Evlerine yapılan saldırılar toplu olarak kınanmıştır.

Gündemin IV. maddesi gereğince 06/07/2022 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Semih YALIN ve Azam Ziya GÜÇ imzalı 03/08/2022 tarihli önerge Belediye Başkanı tarafından okundu. İlgili önergenin “Demirtaş Mahallesi Aslanseki mevkiinde akışını sürdüren Kurt Deresi yatağında DSİ tarafından yapılmak istenen dere ıslah çalışması için halihazırda kullanımına devam edilen menfez boyutlarının minimum boyutlardan ufak olduğu ve boyutlarının ilgili belediyesince düzeltilmesi neticesinde derenin ıslah edilebileceği DSİ 2.Bölge Müdürlüğü’nün 21/03/2022 tarihli yazıları ile belirtildiği, bu imalatların belediyemiz tarafından yapılmasını” içerdiği görülerek, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından konunun Fen İşleri Müdürlüğü’ne iletileceği ve gereğinin yapılacağı belirtilmiştir.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisi sunulmadığı tespit edildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin  görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 102

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/07/2022 tarih ve 32074 sayılı "Bankadan kesin ve süresiz Teminat Mektubu alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Aliağa İcra Dairesi’nin 2022/6136 E sayılı icra dosyası için 21.07.2022 tarihinde alınan  İcra Dosya Kapak hesabına bağlı olarak 526.367,91.- TL. için, 21.07.2022 tarihinden sonra meydana gelecek faiz ve ferri masraflar olabileceği de dikkate alınarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/h” maddesine dayanılarak, bankadan alınacak Süresiz Kesin Teminat Mektubu için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ’e yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 103

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/07/2022 tarih ve 32150 sayılı "Ek Ödenek" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Konunun aciliyeti sebebiyle, gündem maddelerinin görüşülmesi sonrasında oturuma ara verilerek, Plan ve Bütçe Komisyonu kararının II.Oturumda görüşülmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 104

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/07/2022 tarih ve 32015 sayılı "Salihler Mahallesi Sahil Yolu Caddesi ve Ege Caddesi üzerinde yol boyu ticaret kararının alınması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 105

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/07/2022 tarih ve 32147 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 242 ada 21 parsel tahsis amacı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 106

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 26/07/2022 tarih ve 13 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 20/07/2022 tarih ve 5 sayılı "Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin jeotermal sondaj çalışması için izin talebi" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

     İmar Komisyonu Kararında özetle; "(…) Salimbey Mahallesi, 156 ada 21 parselin 1/25000 ölçekli Dikili Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar Planında gelişme konut alanı kullanımında kaldığı görülmüş olup; belirtilen koordinat verileri doğrultusunda sondaj yapılmasına Semih YALIN’ın 1/25000 ölçekli Dikili Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar Planında gelişme konut alanı kullanımında kalması nedeniyle Red Oy kullanmasına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.

     Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Salimbey Mahallesi 157 ada 2 parsel ve 216 ada 14 parsel içerisinde yukarıda aktarılan koordinatlar içerisinde sondaj yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

     Hukuk Komisyonu Kararında özetle; "(…) Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına düzenlenen 2143-2144-2196 numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsatlarının ve ruhsat sahalarında yer alan YİKOB kuyularının (T1-T2-T3, V1, DI-1, DI-2) kullanımının, 02/12/2021 tarihinde imzalanan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne tahsisi protokolü dikkate alınarak, 2144 numaralı ruhsat sahasında mülkiyeti belediyemize ait Salimbey Mahallesi 157 ada 2 parsel, 216 ada 14 parsel ve 156 ada 21 parselde koordinatları belirlenmiş dört adet sondaj noktasında Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından jeotermal sondaj çalışmaları yapılabilmesi için izin taleplerine istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesinde “…süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” denildiği görülerek, kamu yararı da göz önünde bulundurularak 02/12/2021 tarihli tahsis protokolünün süresini aşmamak kaydıyla, mülkiyeti belediyemize ait Salimbey Mahallesi 157 ada 2 parsel, 216 ada 14 parsel ve 156 ada 21 parselde koordinatları belirlenmiş dört adet sondaj noktasında sondaj çalışması yapılması için izin verilmesinin uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 26/07/2022 tarih ve 13 sayılı Kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 20/07/2022 tarih ve 5 sayılı Kararının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 107

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 26/07/2022 tarih ve 14 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 20/07/2022 tarih ve 7 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Salimbey Mahallesi 156 ada 51 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. 

İmar Komisyonu Kararında; "Mülkiyeti Belediyemize ait, Salimbey Mahallesi 156 ada 51 parsel 5.499,00 m⊃2; yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz, 1/25000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar Planında ‘Tarım Alanı’ kullanımında kalmaktadır.  İlgili planın plan notları, 6.5.2.1.1 maddesinde; 'Tarım alanları maksimum E:0,05 YENÇOK 7,50 m. (2 kat)’dir. Bu alanlarda tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 100 m⊃2;’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar için maksimum Emsal:0.05’tir. Parselin tamamı için maksimum inşaat alanı 2.000 m⊃2; ‘yi geçemez. Minimum ifraz koşulu 5000 m⊃2;’dir.' denilmektedir.  Ancak kadastral yola cephesi bulunmaması sebebiyle yapılaşma izni verilememektedir.

Salimbey Mahallesi 156 ada 51 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışında imar yönünden sakınca olmadığına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Salimbey Mahallesi 156 ada 51 parsel 5.499,00 m⊃2; yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 07/03/2017 tarihinde onaylanan 1/25000 Ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar Planında tarım alanı kullanımında kaldığı, belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca yapılan değer tespiti sonucunda toplam 5.499,00 m⊃2; yüzölçümlü taşınmaza 780.000,00.-TL. bedel takdir edildiği görülmüştür.

Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; Salimbey Mahallesi 156 ada 51 parsel 5.499,00 m⊃2; yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen fiyatının, komisyonumuzca da uygun olduğundan satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak, İmar Komisyonu'nun 26/07/2022 tarih ve 14 sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 20/07/2022 tarih ve 7 sayılı Kararının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucu mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 108

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 26/07/2022 tarih ve 15 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 20/07/2022 tarih ve 8 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Samanlık Mahallesi 104 ada 103 parsel zeytinli tarla nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında özetle; "(…) Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Samanlık Mahallesi 104 ada 103 parsel 7.999,08 m⊃2; yüzölçümlü Zeytinli Tarla nitelikli taşınmaz; 1/25000 ölçekli İzmir Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında ‘Tarım Alanı’ kullanımında kalmaktadır.(…)Kadastral yola cephesi bulunmakta olup, ilgili plan notları hükümleri gereğince yapılaşmaya yönelik İzmir İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü görüşü alınması gerekmektedir. Samanlık Mahallesi 104 ada 103 parsel Zeytinli Tarla nitelikli taşınmazın satışında imar yönünden sakınca olmadığına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "Samanlık Mahallesi 104 ada 103 parsel 7.999,08 m⊃2; yüzölçümlü zeytinli tarla nitelikli taşınmaz, 1/25000 Ölçekli İzmir Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında tarım alanı olarak planlı alanda kaldığı, belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca yapılan değer tespiti sonucunda toplam 7.999,08 m⊃2; yüzölçümlü taşınmaza 250.000,00.-TL. bedel takdir edildiği görülmüştür.

Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; Samanlık Mahallesi 104 ada 103 parsel 7.999,08 m⊃2; yüzölçümlü zeytinli tarla nitelikli taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen fiyatının, komisyonumuzca da uygun olduğundan satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak, İmar Komisyonu'nun 26/07/2022 tarih ve 15 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 20/07/2022 tarih ve 8 sayılı kararının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ  ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 109

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 26/07/2022 tarih ve 16 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1755 ada 1 parselden 27 parsele kadar (Eski parseller 3960'tan 3986'ya kadar) mülkiyet kayıklığının giderilmesi ve yapılaşmasının değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında özetle; "(…) Bergama-Dikili Kadastro Müdürlüğü tarafından Sayısallaştırma Çalışması işlemleri tamamlanmış ve ilgili imar adasındaki mülkiyet kayıklıklarının çoğunluğunun giderildiği görülmüş olup, sayısallaştırma çalışması neticesinde ilgili imar adasındaki plan ve uygulama açısından yapılaşmaya yönelik durumun çözüldüğü plan tadilatına gerek kalmadığı anlaşıldığından, 02.05.2019 tarih 58 sayılı Dikili Belediye Meclis kararının iptaline ve sorunun çözümlenmiş olması sebebiyle ilgili kanun, yönetmelik ve plan notları kapsamında müdürlüğünce söz konusu alan sınırı içerisinde iş ve işlemlerin devamına komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 26/07/2022 tarih ve 16 sayılı İmar Komisyonu Kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

II.OTURUM

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.08.2022 tarihli AĞUSTOS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: II

            I.Oturumda hazır bulunan meclis üyelerinin II.Oturumda da hazır bulunduğu tespit edildi.

I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve komisyonca karara bağlanan “Ek Ödenek hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.  

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açıldı.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 110

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/08/2022 tarih ve 9 sayılı "Ek Ödenek" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "(…) Belediyemizin 2022 yılı gider bütçesi, dünyada ve ülkemizde olumsuz yönde gelişen ekonomik nedenlerden dolayı yetersiz kalacağından ek bütçe yapma ihtiyacının doğduğu görüldüğünden, ek ödenek için gelir (finansman) kaynağı bulunması zorunlu olup, 06.01.3.01 Diğer Bina Satış Gelirleri gelir kaleminde 8.000.000,00.-TL. fazla gelir elde edildiği ve 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar gelir kaleminde yer alan paylardaki `-65 oranındaki artışa bağlı olarak 16.500.000,00.-TL. ek gelir elde edileceği göz önünde bulundurularak toplam 24.500.000,00.-TL. tutarında Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 37.maddesi gereği ekte bulunan tabloya göre ek ödenek verilmesinin uygun olduğuna Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oy kullanması sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37.maddesine dayanılarak, 03/08/2022 tarih ve 9 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı ve eki olan tablonun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucu mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından 2022 Yılı AĞUSTOS Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Oturumu kapatılmıştır.

 

     Adil KIRGÖZ                                 Doğan İKİZ                            Nail ÇAĞLIYAN

Belediye Başkanı                              Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum