Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.06.2015 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

03.06.2015 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.06.2015 tarihli HAZİRAN ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.
 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.06.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binası’nda toplandı. 
 
Belediye Başkanı toplantıya katılamadığından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi 3.fıkrası gereği Çiğdem ELİBOL Meclis Başkanlığı için yerine geçti. Gündemin 1.maddesine dayanılarak Meclis Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Meclis Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Nazire KÖSTEN, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Evren EVRENOSOĞLU, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Murat DURAK ve M.Önder AKŞENGÜR’ün mazeretli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 3.maddesi gereği toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanarak Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 08.05.2015 tarihli Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşim karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi. Gündemin 5.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Meclis Üyesi Hasan AKSOY sözlü önerisi olduğunu belirtti. Çandarlı Mahallesi’ndeki çiftçilerin tedirgin olduğu, tarlaların en geç Ağustos ayında ihaleye çıkarılmasını talep ettiklerini belirterek, önerisinin dikkate alınmasını talep ettiği görüldü. Çiğdem ELİBOL tarafından konuyla ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne bilgilendirme yapılacağı belirtildi. 
Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Meclis Başkan Vekilince, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. 
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01/06/2015 tarih 125 sayılı “İZKA’ya sunulacak İBB Kent Koleji (Sanayileşmiş) Tarım: üretim, kalite ve istihdama yatırım projesi”  hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01/06/2015 tarih 126 ve 127 sayılı “İZKA’ya Roman Kültür Park projesinin sunulması ve proje ile ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un yetkilendirilmesi”  hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- İnsan san Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03/06/2015 tarih 258 sayılı “Sözleşmeli personel aylık ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Meclis Başkan Vekilince oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.  
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO      : -
Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 12/05/2015 tarih 28 sayılı kararı ve 26/05/2015 tarih 30 sayılı kararları hakkında bilgilendirme yapılmasına geçildi. Kararlar okundu, dinlendi.
- 12/05/2015 tarih 28 sayılı İmar Komisyonu kararında; “06/05/2015 tarih 91 sayılı Belediye Meclis Kararı ile komisyonumuza gönderilen “Turizm ve Aile Pansiyonculuğunu özendirmek amaçlı 1990’lı yıllarda alınan Meclis Kararının uygulanması konusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce görüş alınması sonrasında konunun değerlendirilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir. 
- 26/05/2015 tarih 30 sayılı İmar Komisyonu kararında; “Belediye Meclisi’nin 06/05/2015 tarih 95 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2015 tarih 615 sayılı “Kabakum 85 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi hakkındaki yazısının görüşülmesi” konulu dosya Komisyonumuzca incelenmiş olup;
Söz konusu öneri imar planını kapsayan alanda Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi ile mevcut imar planlarının bütünleştirilmesi ve mevcut durumun bütüncül olarak tespit edilmesi çalışmalarının devam ettiği anlaşıldığından, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce Komisyonumuza konu ile ilgili bilgi verildiğinde değerlendirmeye alınacağına Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denildiğinden bilgilendirme şeklinde sunulmuştur. 
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO     : 99
Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün “Bütçe içi işletme” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
06/05/2015 tarih 94 sayılı Meclis Kararı ile açılması düşünülen bütçe içi işletme adının "Dikili Belediyesi Atarneus Turizmi Geliştirme İşletmesi" olmasına karar verilmiş, ancak İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yazıda "Atarneus" isminin Türkçe olmadığı gerekçesi ile kabul edilemeyeceği, yeni bir işletme isminin belirlenmesi istendiği anlaşılmıştır. 
          Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  kurulacak olan işletme isminin "Dikili Belediyesi Turizm Geliştirme İşletmeleri" olmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO     : 100
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/05/2015 tarih 959 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediye Meclisimizin 01/04/2015 tarih 66 sayılı Meclis Kararı ile Sosyal Yardım Müdürlüğü'nün kapatılması sebebi ile tüm personel giderlerindeki ödeneklerin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün Park ve Bahçe Hizmetlerinden ayrılarak Destek Hizmetleri Birimine bağlanması sebebi ile listede yer alan ödeneklerin gider kalemlerine toplamda 2.555.691,35.-TL.'sının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre 2.555.691,35.-TL. ödeneğin listedeki gider kalemlerine bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına Oy Birliği ile karar verildi. 
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO     : 101
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20/05/2015 tarih 228 sayılı “Trampa” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 492 ada 2 parselde 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 8.maddesine göre Halil YILDIRIM vekili Ömer YEŞİL'in 30/04/2015 tarih ve 3167 kayıt sayılı Belediyemize vermiş olduğu dilekçesinde trampa talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. 
İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 492 ada 2 parselde inşaat ruhsatı talebi sırasında yapılan incelemede, alanın çok eğimli olması nedeniyle 6 kat yüksekliğinde (2 normal kat- 4 bodrum kat olmak üzere) yapılaşmanın oluşacağı, bu durumun imar durumu ve de parselin arazisinin çok eğimli yapısından dolayı jeolojik açıdan sakıncalar doğuracağı belirlenmiştir. 
İsmetpaşa Mahallesi 492 ada 2 parselin yeşil alana dönüştürülmesine ve karşılığında oluşturulacak yeni imar parseline yönelik plan değişikliğine uygun olarak yapılan imar uygulaması sonucu parsel sahibine verilmesi gereken 2307 ada 1 parsel Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına tescil görmüştür.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili kişinin mağdur olduğu düşünülerek 492 ada 2 parsel ile 2307 ada 1 parselin trampasının yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO     : 102
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/05/2015 tarih 240 sayılı “Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
  04/02/2015 tarih 24 sayılı Meclis Kararı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği kabul edilmiş fakat 01/04/2015 tarih 66 sayılı Meclis Kararı ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kapatıldığından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Merkezinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesine katılması sebebiyle Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
     Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak hazırlanan 21 maddelik yönetmelik Oy Birliği ile kabul edilmiştir. 
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO     : 103
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/05/2015 tarih 245 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/l" maddesine dayanılarak Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde boş bulunan 7.derece Ekonomist kadrosunun iptal edilerek yerine 4.derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine ve Norm Kadro cetvelinde boş bulunan 11.derece Sağlık Teknisyeni kadrosunun iptal edilerek yerine 1.derece Veteriner Sağlık Teknikeri kadrosunun ihdas edilmesine ve iptal-ihdas cetvelinin hazırlandığı şekilde kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 13
KARAR NO     : 104
Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 26/05/2015 tarih 29 sayılı “Salihler Mahallesi Karamürsel Mevkii 678 ada 1 parsel, 679 ada 1 parsel, 674 ada 1 parsel plan değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
 İlgili Komisyon kararında; "Belediye Meclisi'nin 06/05/2015 tarih ve 90 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29/04/2015 tarih ve 591 sayılı "Salihler Mahallesi Karamürsel Mevkii 678 ada 1 parsel, 679 ada 1 parsel, 674 ada 1 parselde plan değişikliği" dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; İlçemiz Salihler Mahallesi Karamürsel Mevkiinde bulunan 678 ada 1 parsel, 679 ada 1 parsel, 674 ada 1 parselleri kapsayan alanda hazırlanan imar planı değişikliği;
- 03/02/1994 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları ile uyumlu olduğu,
- Çevresinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarının planlama dokusuyla bütünlük ve uyumluluk gösterdiği,
- Mevcut imar planında 74 adet konut yapılırken öneri planda konut sayısının düşürülerek 60 adet yapılması nedeniyle sosyal donatı alanının arttığı,
- Bölgedeki ada bazlı yapılaşmalarda kat mülkiyeti ve kat irtifakı kavramları üzerinden yaşanan uygulama sorunları dikkate alındığında parselasyona uygun bir yapılaşma dokusunun, dolayısıyla parsel maliklerinin bu yöndeki talebinin uygun olduğu, ruhsatlandırma işleminde kişilerin birbirine bağımlılığını ortadan kaldırdığı anlaşıldığından, Komisyonumuzca Oy Birliği ile uygun görüldüğüne karar verilmiştir." denilmektedir
       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 26/05/2015 tarih 29 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 14
KARAR NO     : 105
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/05/2015 tarih 734 sayılı “Kabakum Mahallesi 63,64,67,784,802,914 ve 915 nolu parsellere yönelik uygulama imar planı önerisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 15
KARAR NO    : 106
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/05/2015 tarih 733 sayılı “Salihler 6S-III pafta 291 ada 3 parsel çevresi trafo yer seçimi amaçlı imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. 
 Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 16
KARAR NO     : 107
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/05/2015 tarih 732 sayılı “Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
İlgi yazıdan; İlçemiz Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) Kentsel+3.(Üçüncü) derece Arkeolojik + 1.(birinci) derece Arkeolojik sit alanındaki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hakkında İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07/05/2015 tarih ve 5126 sayılı kurul kararı ile belirtilen eksikliklerin giderilmesinden sonra konunun değerlendirileceğinin tarafımıza bildirildiği anlaşılmıştır.       Belediye Meclisimizin 03/12/2014 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/03/2015 tarih ve 97509404.301.05.247 sayılı kararı ile onanan plana yönelik olarak söz konusu eksiklikler plan müellifi tarafından tamamlanmış olduğu görüldüğünden Meclisimizce yapılan görüşmelerde, bu kapsamda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisi, plan raporu ve 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projesi 5393 dayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile kabul edilerek, 5216 sayılı Kanun'un "7/b" maddesine göre onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmek üzere kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sevkine karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 17
KARAR NO     : 108
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13/05/2015 tarih 3 sayılı “Esnaf Teftiş Defteri ücretinin belirlenmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
İlgi kararda; "06/05/2015 tarih 92 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen Esnaf Teftiş Defteri ücretinin belirlenmesi ile ilgili konuyu görüşmek üzere Komisyonumuz toplanmıştır.  Konu ile ilgili çevre belediyelerin uygulamaları hakkında araştırma süreci devam ettiğinden, araştırma süreci bittiğinde konunun tekrar değerlendirilmesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
         Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/05/2015 tarih 3 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 18
KARAR NO     : 109
Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01/06/2015 tarih 125 sayılı “İZKA’ys sunulacak İBB Kent Koleji (Sanayileşmiş) Tarım: Üretim, Kalite ve İstihdama Yatırım Projesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/p" maddesine dayanılarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılı İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında İZKA'ya sunulacak "İBB Kent Koleji (Sanayileşmiş) Tarım: Üretim, Kalite ve İstihdama Yatırım" başlıklı projede, kurumumuzun proje ortağı olarak yer almasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 19
KARAR NO     : 110
Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01/06/2015 tarih 126 ve 127 sayılı “İZKA’ya Roman Kültür Park projesinin sunulması ve proje ile ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un yetkilendirilmesi” hakkındaki yazılarının görüşülmesine geçildi. Yazılar okundu, dinlendi.
         Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/p" maddesine dayanılarak, Belediyemizce 2015 yılı İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında İZKA'ya "Roman Kültür Park" başlıklı bir proje ile Belediyemiz adına teklifin sunulmasına ve teklifin kabul edildiği takdirde uygulanmasına, ayrıca projeye ilişkin olarak her sözleşme ve evrakı imzalamaya, proje ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, projeye konu işle ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN'a yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 20
KARAR NO     : 111
Gündem gereği Başkanlığın 03/06/2015 tarih 258 sayılı “Sözleşmeli personel aylık ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.     İlgi yazıdan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 2015 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılması düşünülen Ziraat Mühendisinin aylık ücretinin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
     Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 4 sıra nolu Genelgesi ve ekindeki 1 ve 2 nolu cetvellere dayanılarak aylık ücretinin;
    Ziraat Mühendisi : 2.285,87.-TL. (Net) + ek ödeme olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.        
 
 
    Çiğdem ELİBOL              Nazire KÖSTEN                     Sunay YARAR   
    Meclis Başkan V.               Meclis Kâtibi                   Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum