Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.05.2023 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

03.05.2023 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 03.05.2023 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarihli MAYIS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.05.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Hakan Yıldırım DEMİR, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Nail ÇAĞLIYAN’ın ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 05/04/2023 tarihli Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimine ait karar tutanaklarında maddi hata yapılmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı görüldü.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı tespit edildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 64

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12/04/2023 tarih ve 49545 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1605 ada 30 parselin 31 parsel ile imar uygulaması yapılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 65

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 18/04/2023 tarih ve 49828 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 312 ada 1 parsel 386,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz malikleri tarafından, ilgili taşınmazın belediyeye hibe edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilçemiz İsmetpaşa Mahallesi Geren Mevkii 312 ada 1 parsel 386,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın malikleri tarafından belediyemize tapu masraflarının belediyemizce karşılanması koşuluyla hibe edilmesinin uygun olduğundan kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/g" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 66

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 24/04/2023 tarih ve 50018 sayılı "Afet İşleri Müdürü kadro ihdası" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 09/04/2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden bir adet 1.Derece Afet İşleri Müdürü kadrosu ihdas edilerek, Kadro İhdası Cetvelinin karar ekinde sunulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 67

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04/04/2023 tarih ve 48927 sayılı "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 68

Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 24/04/2023 tarih ve 50020 sayılı "Salihler Mahallesi ve Bademli Mahallesi'nde bulunan park alanının isimlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 69

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/04/2023 tarih ve 50109 sayılı "Salimbey Mahallesi 160 ada 88 parsel tahsis amacı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 70

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 25/04/2023 tarih ve 50097 sayılı "2022 Yılı Kesin Hesabı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 71

Gündem gereği İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün 26/04/2023 tarih ve 50207 sayılı "Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak güncellenerek hazırlanan ve 23 maddeden oluşan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 72

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 2 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/04/2023 tarih ve 4 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Gökçeağıl Mahallesi 607, 601, 627 ve 645 nolu parsellerin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında özetle ; "(…) Komisyonumuzun bugün yapılan toplantısında, yukarıda plan ve plan notları aktarılan Gökçeağıl Mahallesi, 601 parsel, 607 parsel, 627 parsel ve 645 parsellerin imar yönünden satışında sakınca olmadığına Semih YALIN ve Azam Ziya GÜÇ’ün Ret Oy kullanmalarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "(…) Gökçeağıl Mahallesi 607 parsel arsa nitelikli 387,12 m⊃2; taşınmaz için Belediyemiz Kıymet ve Takdir Komisyonu’nca 150.000,00.-TL. bedel takdir edildiği, 601 parsel palamutluk nitelikli 3.359,70 m⊃2; taşınmaz için 660.741,00.-TL. bedel takdir edildiği, 627 parsel arsa nitelikli 472,73 m⊃2; taşınmaz için 175.000,00.-TL. bedel takdir edildiği ve 645 parsel arsa nitelikli 476,85 m⊃2; taşınmaz için ise 175.000,00.-TL. bedel takdir edildiği görülmüş olup, taşınmazlarda çiftçinin barınması amaçlı yapı veya tarımsal amaçlı depo yapılabilmesine ilişkin İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kurum görüşünün alınması gerekmekte olduğu dikkate alınarak, Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen bedellerin uygun olduğundan satışına, Latif YABAŞ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Ret Oy kullanmaları sonucunda Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 2 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/04/2023 tarih ve 4 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mülkiyeti belediyemize ait Gökçeağıl Mahallesi 607, 601, 627 ve 645 nolu parsellerin satışına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oylarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 73

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 3 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/04/2023 tarih ve 6 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1605 ada 55 parsel 449,99 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 1,69 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu kararında özetle; "(…) Bahse konu parselin mülkiyet durumu incelendiğinde ise 1,69 m'nin belediyemize ait olduğu ve 448,30 m2  ise şahıs mülkiyetine ait  olduğu, bu kapsamda hissemiz oranında inşaata elverişli parsel oluşmasının İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında mümkün olmadığından Çandarlı Mahallesi 1605 ada 55 parseldeki hissemizin  satışında imar yönünden sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu kararında özetle; "(…) Çandarlı Mahallesi 1605 ada 55 parsel 449,99 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 115/30686 payda oranıyla 1,69 m⊃2; hissemiz için Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca 30.000,00.-TL. bedel tespit edildiği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) 1605 ada 55 parsel Kentsel +3.derece ve 1.derece Arkeolojik Sit Koruma Amaçlı İmar Planında Taks:0,45 konut alanı olarak planlı olduğu, maksimum inşaat taban alanının ise 125 m⊃2; olduğu ve ilgili planın 12.1. plan otunda “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 658 sayılı ilke kararı gereği “Bu alanlarda belediyesince inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte Müze Müdürlüğü’nce Koruma Kurulu’na iletip, Kurul Kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir.” denildiği görülerek, Çandarlı Mahallesi 1605 ada 55 parsel 449,99 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 1,69 m⊃2; belediye hissesinin Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen 30.000,00.-TL. bedel ile satışının uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 3 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/04/2023 tarih ve 6 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, Çandarlı Mahallesi 1605 ada 55 parsel 449,99 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 1,69 m2 belediye hissesinin satışına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 74

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 4 sayılı "02/11/2022 tarih ve 147 sayılı Belediye Meclis Kararı ile alınan "Çandarlı Tatil Köyü bölgesinde yol boyu ticaret" kararında düzeltme yapılması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu kararında özetle; "(…) Sonuç olarak 706 ada için alınan kararın iptal edilerek, 806 ada (7 parsel dahil), 585 ada, 584 ada, 583 ada, 582 (1 parsel dahil), 588 (1 parsel dahil), 587 ada, 586 ada (1 parsel dahil), içerisinde yer alan ve Çandarlı Tatil Köyü Sokağa cephesi bulunan parsellerin, zemin katlarında halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Yol Boyu Ticaret Kararı Alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 4 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 02/11/2022 tarih ve 147 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilerek,  806 ada (7 parsel dahil), 585 ada, 584 ada, 583 ada, 582 (1 parsel dahil), 588 (1 parsel dahil), 587 ada, 586 ada (1 parsel dahil), içerisinde yer alan ve Çandarlı Tatil Köyü Sokağa cephesi bulunan parsellerin, zemin katlarında halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Yol Boyu Ticaret Kararı alınmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 75

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 5 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/04/2023 tarih ve 5 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait beş adet taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu kararında özetle; "(…) Yukarıda plan ve plan notları aktarılan; Kıratlı Mahallesi 108 ada 13 parsel, Kabakum Mahallesi 243 ada 1 parsel, Yenice Mahallesi, 130 ada 86 parsel, Demirtaş Mahallesi, 173 ada 75 ve Demirtaş Mahallesi 173 ada 38 parsel  numaralı 5 adet taşınmazın satışında imar yönünden sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu kararında özetle; "(…) Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen bedellerin uygun olduğundan satışına Latif YABAŞ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Ret Oy kullanmaları sonucunda Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 5 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/04/2023 tarih ve 5 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait beş adet taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak, Kıratlı Mahallesi 108 ada 13 parsel, Kabakum Mahallesi 243 ada 1 parsel, Yenice Mahallesi 130 ada 86 parsel, Demirtaş Mahallesi 173 ada 75 parsel ve Demirtaş Mahallesi 173 ada 38 parsel  numaralı 5 adet taşınmazın satışına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmaları neticesinde mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 76

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 6 sayılı "Çağlan, Çandarlı, Çukuralanı, Demirtaş, Gökçeağıl, İsmetpaşa, Kıratlı, Kocaoba, Mazılı, Samanlıkköy ve Yenice Mahallelerine ait sınır çalışması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu kararında özetle; "(…) Bu defa ilçemiz ile komşu olan Bergama İlçesi arasındaki ilçe sınırı, Bergama ile ilçemiz arasında sağlanan mutabakat (anlaşma) ile kesinleşmiş olup, kesinleşen bu sınır dikkate alınarak düzenlenen ve ekte koordinat özet cetveli ve krokisi bulunan ilçemiz Çağlan, Çandarlı, Çukuralanı, Demirtaş, Gökçeağıl, İsmetpaşa, Kıratlı, Kocaoba, Mazılı, Samanlıkköy ve Yenice Mahallelerine ait sınırlarımızla ilgili çalışmanın uygunluğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 6 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, Çağlan, Çandarlı, Çukuralanı, Demirtaş, Gökçeağıl, İsmetpaşa, Kıratlı, Kocaoba, Mazılı, Samanlıkköy ve Yenice Mahallelerine ait sınırlarla ilgili çalışmanın uygun olduğundan kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 77

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 7 sayılı "Kabakum, Nebiler ve Salimbey Mahalle sınırının revize edilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu kararında özetle; "(…) Bu amaçla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde, belediyemizin de içerisinde bulunduğu ve tüm ilçelerin katıldığı bir çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmanın mahalle ile ilgili olanları 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, komşu ilçelerle olan sınırlarda ise 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte koordinat özet cetveli ve krokisi bulunan ilçemiz; Kabakum, Nebiler ve Salimbey Mahallelerimize ait sınırlarımızla ilgili çalışmalar daha önce Belediyemiz Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisince 11.01.2021 tarih ve 13 sayılı karar ile uygun görülmüş olup 22.01.2021 tarih ve 8629 sayılı yazı ile Valilik tarafından kayda alınmıştır. Ancak, yukarıda bahsi geçen mahalle sınırımızda yapılan kadastral çalışmalar sonucu yeniden bir düzenleme yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaca uygun olarak düzenlenen Kabakum, Nebiler ve Salimbey Mahallelerin yeni sınırının uygunluğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 19/04/2023 tarih ve 7 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek Kabakum, Nebiler ve Salimbey Mahallelerinin yeni sınırının uygun olduğundan kabulüne  mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, İmar Komisyonu’na havale edilen gündemin 6.maddesi (Salimbey Mahallesi 160 ada 88 parsel tahsis amacı değişikliği) ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 7.maddesinin (2022 Yılı Kesin Hesabı), ilgili komisyonlarca görüşülerek karara bağlanması için oturuma ara verilmiştir.

 

II.OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarihli MAYIS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: II

            I.Oturumda hazır bulunan meclis üyelerinin II.Oturumda da hazır bulunduğu tespit edildi.

I.Oturumda görüşülerek İmar Komisyonu’na havale edilen gündemin 6.maddesi (Salimbey Mahallesi 160 ada 88 parsel tahsis amacı değişikliği) ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 7.maddesi (2022 Yılı Kesin Hesabı), ilgili komisyonlarca görüşülerek karara bağlandığından, karara bağlanan konuların görüşülmesi için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açılmıştır.

 

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 78

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 03/05/2023 tarih ve 8 sayılı "Salimbey Mahallesi 160 ada 88 parsel tahsis amacı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İmar Komisyonu kararında özetle; "(…) Yapılan incelemeler sonucunda Salimbey Mahallesi 160 ada 88 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazda imar planlarında yol olarak belirtilen 3.267,45 m2’ lik kısmının “Dikili Devlet Hastanesi Ambulans Yolu” olarak kullanım koşulu ile “4342 sayılı Mera Kanunun 14.’üncü maddesinin (c ) bendi kapsamında yapılan kullanım koşuluyla Dikili Belediye Başkanlığı’na” şerhiyle tahsis amacının değiştirilmesi ve 160 ada 88 parsel ifrazından sonra oluşacak ve Ham Toprak olarak tescil edilecek olan 160 ada 93 parselin (3.267,45 m2) Hazine adına bedelsiz devrinin uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 03/05/2023 tarih ve 8 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, Salimbey Mahallesi 160 ada 88 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazda imar planlarında yol olarak belirtilen 3.267,45 m2’ lik kısmının “Dikili Devlet Hastanesi Ambulans Yolu” olarak kullanım koşulu ile “4342 sayılı Mera Kanunun 14.’üncü maddesinin (c ) bendi kapsamında yapılan kullanım koşuluyla Dikili Belediye Başkanlığı’na” şerhiyle tahsis amacının değiştirilmesi ve 160 ada 88 parsel ifrazından sonra oluşacak ve Ham Toprak olarak tescil edilecek olan 160 ada 93 parselin (3.267,45 m2) Hazine adına bedelsiz devrine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 79

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/05/2023 tarih ve 7 sayılı "2022 Yılı Kesin Hesabı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu kararında özetle; "03/05/2022 tarihli Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Oturumunda görüşülerek komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/04/2023 tarih ve 50097 sayılı “2022 Yılı Kesin Hesabı” hakkındaki yazısı ve eki olan dosya komisyonumuzca incelenerek görüşülmüştür.

Belediyemizin 2022 yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüş, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tahsil edilen ücretlere ve taşınmaz satışlarından elde edilen gelirlere itiraz eden Latif YABAŞ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Ret Oy kullanmaları neticesinde, 2022 yılı Kesin Hesabı mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/05/2023 tarih ve 7 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak 2022 Yılı Kesin Hesabı, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmaları neticesinde mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum sonlandırılmıştır.

 

  Adil KIRGÖZ                     Doğan İKİZ               Hakan Yıldırım DEMİR

Belediye Başkanı               Meclis Katibi                     Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum