Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.05.2017 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

03.05.2017 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 03.05.2017 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 03.05.2017 tarihli MAYIS ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.05.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Seyfettin UYSAL,  Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Hakan BAŞARAN,  Adil KIRGÖZ, Engin ÖZKAN, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Gazi AKINCI’nın mazeretli olarak toplantıya katılamadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği mazeretli olarak toplantıya katılmayan Meclis Üyesi Gazi AKINCI’nın mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 05.04.2017 tarihli Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanağında hata olup olmadığı Meclis I.Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu.

  • M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK tarafından; İsmetpaşa Mahallesi 2202 ada 1 parselin Sanayi Sitesi Yönetimi tarafından, Belediyeye Bir TL. gibi sembolik bir rakamla sanayi esnafına sosyal tesis yapma koşuluyla devredildiği, 2017 Nisan Meclisinde satışına karar verildiğinden satış listesinden çıkarılması” hakkında önerge verdikleri görüldü. Önerge okundu, dinlendi.

           Yapılan oylamada ilgili önergenin Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL ve Evren EVRENOSOĞLU’nun Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile gündem maddesi yapılmasına karar verilmiştir.     

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Meclis I.Başkan Vekilince ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/04/2017 tarih ve 164 sayılı “2017 Ücret Tarifesindeki “Gece Pazarı Yer Tahsis Ücreti” kaleminde düzeltme yapılması” konulu yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  2. Zabıta Müdürlüğü’nün 02/05/2017 tarih ve 102 sayılı “Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” konulu yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  3. Zabıta Müdürlüğü’nün 02/05/2017 tarih ve 103 sayılı “Pazar yeri devir ücretinin arttırılması” konulu yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28/04/2017 tarih ve 193 sayılı “Festival konusunun, tarihinin ve bütçesinin belirlenmesi” konulu yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından oturum açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 60

            Gündem gereği “2016 Yılı Kesin Hesap Raporu” nun görüşülmesine geçildi.

            Başkanlığın 28/04/2017 tarih ve 118 sayılı yazısında; 13/04/2017 tarih ve 159 sayılı Encümen Kararı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64.maddesi gereğince 2016 Yılı Kesin Hesabının Belediyemiz Meclisince görüşülmesinin talep edildiği görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 61

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/04/2017 tarih ve 1738 sayılı “Çandarlı 1239, 1240 ve 1527 parseller hakkında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 62

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/04/2017 tarih ve 150 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 815 ada 8 parseldeki 20,33 m² Belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 815 ada 8 parsel 163,21 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 107/859 payda oranıyla 20,33 m²  hissemiz, söz konusu taşınmazdaki malik olan Sabahattin ATALAY, Saadettin ATALAY, Gözde ATALAY vekili Salih GÜNGÖR ve Atakan ATALAY vekili Gülen ATALAY tarafından 3194 Sayılı Kanun’un 17.maddesine istinaden satışının istendiği anlaşılmıştır.

            Söz konusu parsel 2012 yılı revizyon imar planı gereği bitişik kitle nizam 2 kat konut amaçlı planlı alan içinde kalmış olup, Belediyemiz hissesi oranında aynen ifrazının mümkün olmadığı görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İsmetpaşa Mahallesi 815 ada 8 parsel 3194 Sayılı Kanun’nun 17.maddesine göre talep edilen satış işleminin, belediyemiz hissesinin az olması göz önüne alınarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin “e” bendine istinaden satışına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO      : 63

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2017 tarih ve 1783 sayılı “Çandarlı Mahallesi 4189 ve 4190 nolu parsellerin 4263 nolu parsel ile imar uygulaması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 64

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2017 tarih ve 1782 sayılı “Salimbey Mahallesi 199 ada 7,8,9,10 parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 65

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2017 tarih ve 1781 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1256 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.  

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 66

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2017 tarih ve 1779 sayılı “Çandarlı Mahallesi 2730 parsel zeytinyağı fabrikası deposu restitüsyon, restorasyon projesi katkı payı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; İlçemiz Çandarlı Mahallesi’nde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan 29 pafta 2730 parsel numaralı Yağ Fabrikasının yanında bulunan ikinci ve üçüncü katları yıkılan depo yapısına ilişkin hazırlanan restitüsyon ve restorasyon projeleri İzmir İki Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23/03/2017 tarih ve 7915 sayılı kararı ile onaylandığı görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi’nde yer alan 2730 parseldeki ek binanın restorasyonunun yaptırılması işi kapsamında 22/08/2015 tarih ve 29453 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” in 7.maddesi gereği İzmir Valiliği tarafından proje bedellerinin %95’i oranına kadar verilecek olan katkı payının kullanılması için Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un yetkilendirilmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oylarına karşılık

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin “c” bendine dayanılarak Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 67

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/04/2017 tarih ve 2 sayılı “Salihler 270, 271, 285 ve 654 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili komisyon kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 68

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/04/2017 tarih ve 3 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 123 ada 7 parselin ifraz edildikten sonra oluşan artık parselin Belediyeye bağışlanması ve kalan kısmında yapılaşmaya gidilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili komisyon kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 69

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/04/2017 tarih ve 4 sayılı “Aysel SANITÜRK’e ait Çandarlı Mahallesi 2664 parsel ile Belediyemiz mülkiyetindeki Çandarlı Mahallesi 1287 ada 1 parselin trampası” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili komisyon kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 70

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/04/2017 tarih ve 164 sayılı “2017 Ücret Tarifesindeki –Gece Pazarı Yer Tahsis Ücreti- kaleminde düzeltme yapılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; 07/10/2016 tarih ve 112 sayılı Meclis Kararı ile karara bağlanan 2017 Yılı Tarife Cetvelinde “Gece Pazarı Yer Tahsis Ücretleri” başlığı altındaki “Gece Pazarı Dikili (m²) alan bilgisi belirtilmediği anlaşılmış olup, 2017 yılı ücret tarifesi “Gece Pazarı Dikili (6 m²) şeklinde değiştirilmesinin talep edildiği görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : -

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 02/05/2017 tarih ve 102 sayılı “Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

 

            Meclis I.Başkan Vekilince, ilgili yönetmeliğin incelenmesinden sonra değerlendirilmesi için konunun II.Birleşime bırakılacağı bilgisi verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 71

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 02/05/2017 tarih ve 103 sayılı “Pazar Yeri Devir Ücretinin arttırılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; 11/03/2010 tarihli ve 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi 5.bendine istinaden tezgah devir etme ve devir alma ücretinin, pazar yerindeki temizlik, elektrik vb. giderlerin çok olması ve devir yapmak isteyen esnaf sayısının artması ile pazarcı esnafına daha iyi hizmet sunabilmek için 1.350,00.-TL.’den 3.000,00.-TL.’ye arttırılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 72

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 28/04/2017 tarih ve 193 sayılı “Festival konusunun, tarihinin ve bütçesinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülen, birimlerince yapılması planlanan festivalin konusunun, tarihinin ve bütçesinin belirlenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 73

            Gündem gereği, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın “İsmetpaşa Mahallesi 2202 ada 1 parselin Sanayi Sitesi Yönetimi tarafından, Belediyeye Bir TL. gibi sembolik bir rakamla sanayi esnafına şehir banyosu yapma koşuluyla devredildiği, 2017 Nisan Meclisinde satışına karar verildiğinden satış listesinden çıkarılması” hakkındaki önergelerinin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 05/05/2017 Cuma günü Saat: 14.00’de Belediye Kültür Salonunda yapılacağı Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından duyurularak, gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

         Çiğdem ELİBOL                       Murat DURAK                      Seyfettin UYSAL

        Meclis I.Başkan V.                      Meclis Kâtibi                          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum