Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.02.2016 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

03.02.2016 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

03.02.2016 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 03.02.2016 tarihli ŞUBAT ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.02.2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI ve M.Önder AKŞENGÜR’ün mazeretli olarak toplantıya katılmadıkları görüldü. Ekseriyetin hasıl olduğu tespit edildi. Mazeretler Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 06.01.2016 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanaklarında hata olmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Önerge olmadığı görüldü.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu, ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldü. Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 17

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 07.01.2016 tarih 5 sayılı “2016 yılı fiyat tarifesi” konulu yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Dikili Belediyesi Turizm Geliştirme İşletmelerinde satışı yapılan bazı ürünlerin fiyatları listede düzenlendiği şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 18

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18/01/2016 tarih 30 sayılı “İptal-İhdas” konulu yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin kadroların tespiti başlıklı 9.maddesinin 3.bendine istinaden 6360 sayılı Kanunla Belediyemizin yetki alanlarının genişlemesi nedeni ile artan işgücü ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Norm Kadro Cetvelinde G.İ.H. sınıfında boş bulunan 1 adet 5.derece Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet T.H. sınıfında 10.derece Teknisyen Kadrosunun ihdas edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/l” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 19

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19/01/2016 tarih 31 sayılı “Tam Zamanlı Bilgisayar Teknisyeni çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediyemizde 2016 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 10.derece Teknisyen kadrosunda Tam Zamanlı Bilgisayar Teknisyeni çalıştırılmasına ve aylık ücretinin 1.642,00.-TL.(net) + ek ödeme olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 20

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19/01/2016 tarih 33 sayılı “İptal-İhdas” konulu yazısı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Belediyemiz 5.derece Mühendis kadrosunda görev yapan Alpay EĞİLMEZER 15.01.2016 tarihinde 3.derecenin 2.kademesine yükseldiğinden 5.derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 3.derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine, 3.derece Sağlık Teknikeri kadrosunda görev yapan Gülin UÇAR 15.01.2016 tarihinde 2.derecenin 2.kademesine yükseldiğinden 3.derece Sağlık Teknikeri kadrosunun iptal edilerek yerine 2.derece Sağlık Teknikeri kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili iptal-ihdas cetveli düzenlendiği ve gerekli meclis kararının alınmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/l” maddesine dayanılarak hazırlanan karar ekindeki II sayılı cetvelde görüldüğü üzere 5.derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 3.derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine, 3.derece Sağlık Teknikeri kadrosunun iptal edilerek yerine 2.derece Sağlık Teknikeri kadrosunun ihdas edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 21

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğünün 26.01.2016 tarih 30 sayılı “Dikili Belediyesi Pazaryerleri İkincil İdari Düzenleme Yönetmeliği” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 22.maddesi 1.fıkrası ve geçici 3.maddesi gereği ilçemiz sınırları içerisinde kurulan pazaryerlerinde uygulanmak üzere hazırlanan Dikili Pazaryeri İkincil İdari Düzenleme Yönetmeliğinin tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, hazırlanan Dikili Belediyesi Pazaryeri İkincil İdari Düzenleme Yönetmeliği 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/m” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 22

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/01/2016 tarih 32 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 481 ada 3 parsel Belediye hissesi satışı” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 481 ada 3 parsel 372,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 3/2 payda oranıyla 248,00 m2 hissemiz, söz konusu taşınmazdaki malik olan S.S. Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından 3194 sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden satışının istendiği anlaşılmıştır.

            Söz konusu parsel onanlı imar planında Taks %15 Kaks %30, ayrık ikiz nizam 2 kat inşaat izinli alan içinde kalmış olup, İsmetpaşa imar planı notlarının 7.maddesinde “öneri konut alanlarında minimum ifraz 300,00 m2’dir denildiğinden belediyemiz hissesi oranında aynen ifrazının mümkün olmadığı görülmüştür.

            Belediyemiz aleyhine Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından 2015/270 E sayılı dosya ile ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır. Belediyemiz Hukuk Servisinden görüş alındığı ve dosyasında bulunduğu görülmüştür.

            İsmetpaşa Mahallesi 481 ada 3 parsel 3194 sayılı Kanunun 17.maddesine göre talep edilen satış işleminin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendine istinaden belediyemiz meclisince değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

           

 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 23

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih 36 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1965 parsel taşınmazın belediyemiz vadesi geçmiş vergi borçlarının tahsili amacıyla maliye hazinesine devri” konulu yazısı okundu, dinlendi.

            İlçemiz Çandarlı Mahallesi 1965 parsel 20.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazımızın Belediyemizin vadesi geçmiş vergi borçlarının tahsili amacıyla maliye hazinesine devri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendine istinaden Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesi istenmiş ve Dikili Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 123 sayılı kararı ile “Çandarlı Mahallesi 1965 parsel taşınmazın sağlık tesisi olacak şekilde planlaması ivedilikle hazırlandıktan sonra değer tespitleri de yapılarak Maliye Hazinesine borcumuzu karşılayabilecek yada yapılandırılabilecek durumda ise konunun tekrar Meclisimizce görüşülmesine M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN’in Red, Hasan AKSOY’un Çekimser oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilerek gereği için kararın Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.” denildiği görülmüş olup, bahse konu taşınmazın sağlık tesisi olacak şekilde imar uygulaması yapılmadığından şu anki durumuyla 12.01.2016 tarih 22 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısına istinaden Kıymet Takdir Komisyonunun 28/01/2016 tarih ve 1 nolu yazısında belirlenen değer tespiti 5.000.000,00.-TL. olduğu kanaatine varılıp komisyon raporlarının dosyada mevcut olduğu anlaşılmıştır.

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/01/2016 tarih 33 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen yazısına istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih ve 203 sayılı yazısında belirtildiği üzere VKN:2290006691 Çandarlı Belediyesinde devir olan 6552 sayılı Kanun kapsamındaki borç tutarı 796.918,55.-TL. vadesi geçmiş tescil dışı borç tutarı 36.442,29.-TL. ve VKN:2960010951 Dikili Belediyesine ait 6111 sayılı Kanun kapsamında 417.178,62.-TL. 6552 sayılı Kanun kapsamında 2.210.177,00.-TL. ve vadesi geçmiş tescil dışı borç tutarımız 4.195.893,35.-TL.’dir. Borç tutar dökümleri dosyada bulundurulup Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi 1965 parsel taşınmazın belediyemiz vadesi geçmiş vergi borçlarının tahsili amacıyla maliye hazinesine devrine Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 24

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/01/2016 tarih 380 sayılı “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” konulu yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/m” maddesine dayanılarak hazırlanan 12 maddelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 25

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 20/01/2016 tarih 1 sayılı “Salihler Mahallesi Karamürsel Mevkii 679 ada 1 parsel ve 674 ada 1 parsel imar planı değişikliği” hakkındaki kararı okundu, dinlendi.

            İlgili Komisyon kararında; “Belediye Meclisi’nin 06/01/2016 tarih ve 11 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/12/2015 tarih ve 3887 sayılı “Salihler Mahallesi Karamürsel Mevkii 679 ada 1 parsel ve 674 ada 1 parsel imar planı değişikliği” dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup, ilçemiz Salihler Mahallesi Karamürsel Mevkiinde bulunan 679 ada 1 parsel ve 674 ada 1 parselleri kapsayan alanda hazırlanan imar planı değişikliği;

  • 03/02/1994 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları ile uyumlu olduğu,
  • Çevresinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarının planlama dokusuyla bütünlük ve uyumluluk gösterdiği,
  • Bölgedeki ada bazlı yapılaşmalarda kat mülkiyeti ve kat irtifakı kavramları üzerinden yaşanan uygulama sorunları dikkate alındığında parselasyona uygun bir yapılaşma dokusunun, dolayısıyla parsel maliklerinin bu yöndeki talebinin uygun olduğu, ruhsatlandırma işleminde kişilerin birbirine bağımlılığını ortadan kaldırdığı,
  • 14/06/2014 tarihinde yayınlanan Mekansal Planlama Yönetmeliğinin 32. maddesinde ise; "(2) Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce Bakanlık sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınması zorunludur." denilmektedir.  Bu kapsamda imar planı değişikliği için; alınan PİN : UİP-5500,3’dür.

 Salihler Mahallesi Karamürsel Mevkii 679 ada 1 parsel ve  674 ada 1 parsel  imar planı değişikliği Komisyonumuzca Oy Birliği ile uygun görüldüğüne karar verilmiştir. Sayın Meclisimizin onayına sunulur.” denildiği anlaşılmıştır.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 20/01/2016 tarih ve 1 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

        Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.         

 

 

 

 

 

    Mustafa TOSUN                           Murat DURAK                               Sunay YARAR 

    Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                                             Meclis Kâtibi

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum