Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.01.2024 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

03.01.2024 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

03.01.2024 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.01.2024 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.01.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ’ün teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Hakan Yıldırım DEMİR, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı,  Azam Ziya GÜÇ’ün ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 06/12/2023 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanaklarında maddi hata yapılmadığı görüldü.

Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında Semih YALIN, Nihat ÇİFTÇİ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ imzalı 31.03.2019 tarihinden itibaren belediyenin hissedarı olduğu ve satışı yapılan taşınmazların ada, parsel ve kesinleşen satış değerlerinin gösterildiği listelerin taraflarına verilmesi talep edilmiş olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesine dayanılarak bu günkü meclis toplantısında Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili bilgi notları okutularak önerge cevaplandırılmıştır.

Yine Aralık Ayı toplantısında Semih YALIN imzalı verilen önergede; Denizköy Mahallesi 207 ada 33,34,35,36,37 ve 38 parselleri veya ihtiyaç duyulması halinde daha fazla parseli kapsayacak şekilde 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı yapılması ve devamında 18.madde uygulamasının yapılması talep edilmiş olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili bilgi notu okutulmak suretiyle önerge cevaplandırılmıştır.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/12/2023 tarih ve 65935 sayılı “Güneş Enerji Santrali Projesinin yapımı için kredi alınması ve krediye dair tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi” hakkındaki yazısı okunarak, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması için oylamaya sunulmuştur. Öneri Oy Birliği ile gündeme alınmıştır.

Belediye Başkanı tarafından gündemin madde başlıkları halinde görüşülmesi oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.  

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    :  1

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25/12/2023 tarih ve 65454 sayılı "Denetim Komisyonu üye seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Denetim Komisyonu üye sayısının 3 kişiden oluşmasına; komisyon üyesi olarak seçilecek Meclis Üyeleri ücretlerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32.maddesine dayanılarak yapılacak hesaplama sonucunda Belediye Başkanına ödenecek aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine tekabül edecek olan ücretin belirlenmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.maddesi gereği Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilmek üzere 1 Uzman Kişi çalıştırılmasına ve yine 25.maddenin 3.fıkrasına dayanılarak hesaplanacak ücretin Uzman Kişiye ödenmesine; ayrıca Uzman Kişi çalışma süresinin 45 gün olarak belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda Ayhan KAYA 14 Oy, Ahmet GÖÇMEN 14 Oy ve Azam Ziya GÜÇ 13 Oy alarak Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 2

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25/12/2023 tarih ve 65455 sayılı "Meclis Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı Ücretleri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32.maddesine dayanılarak yapılacak hesaplama sonucunda, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretinin Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine tekabül edecek ücretin belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 3

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21/12/2023 tarih ve 65326 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 107 nolu parselasyon planının mahkeme kararı gereği iptali ve yeniden uygulanması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 4

Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü'nün 25/12/2023 tarih ve 65452 sayılı "İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yatırımları Daire Başkanlığı'na ait 35 UH 598 plakalı 2003 model Bmc belde tipi otobüsün belediyemize bedelsiz olarak devri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/07/2023 tarih ve 678 sayılı kararı ile belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen Ulaşım Yatırımları Daire Başkanlığı'na ait 35 UH 598 plakalı 2003 model Bmc belde tipi otobüsün devrinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 5

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26/12/2023 tarih ve 65621 sayılı "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği memur kadro iptal ve ihdası" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak belediyemiz norm kadro cetvelinde  dolu bulunan 1 adet 2. derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1. derece Mühendis kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 3. derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 2. derece Mühendis kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 7. derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 5. derece Mühendis kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 3. derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1. derece Tekniker kadrosunun, dolu bulunan 2 adet 3. derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 2. derece Tekniker kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 7. derece Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek yerine 6. derece Şehir Plancısı kadrosunun, dolu bulunan 2 adet 3. derece Uzman kadrosunun iptal edilerek yerine 1. derece Uzman kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 3. derece Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek yerine 2. derece Zabıta Memuru kadrosunun, dolu bulunan 2 adet 7. derece Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek yerine 5. derece Zabıta Memuru kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 7. derece Şoför kadrosunun iptal edilerek yerine 5. derece Şoför kadrosunun ve dolu bulunan 1 adet 10. derece Ambar Memuru kadrosunun iptal edilerek yerine 7. derece Ambar Memuru kadrosunun  ihdas edilmesine, III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin karar ekinde sunulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 6

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 11/12/2023 tarih ve 64456 sayılı "Denizköy ve Çandarlı Mahallelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından beş adet su sondaj kuyusu açılması için yer tahsisi talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

        Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 7

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27/12/2023 tarih ve 65760 sayılı "Salimbey Mahallesi 160 ada 89 parsel nolu taşınmaz üzerinde Huzur Evi olarak planlanan alanın, Dikili Kaymakamlığı'na tahsisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 8

Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü'nün 27/12/2023 tarih ve 65757 sayılı "Zabıta personeline ödenecek 2024 yılı aylık maktu fazla çalışma ücreti" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın fiilen görev yapan zabıta personelinin 2024 yılına ait aylık maktu fazla çalışma ücretinin "Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki belediyeler içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir." hükmü dikkate alınarak, Bütçe Kanunu K Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünde yer alan ücretin 01/01/2024 - 31/12/2024 tarihleri arasında ödenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 9

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/12/2023 tarih ve 36 sayılı "Belediye Meclisi'nin 07/06/2023 tarih ve 93 sayılı -Çandarlı Mahallesi 1605 ada 30 parselin 31 parsel ile imar uygulaması- hakkında alınan kararına yapılan itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında; "İlçemiz Çandarlı Mahallesi'nde bulunan ve kamulaştırma işlemi sonrası vasfı yol olan ama mevcut onaylı imar planında, kısmen yol ve kısmen konut adasından etkilenen, mülkiyeti belediyemize ait olan 1605 ada 30 parsel için, 1605 ada 31 parsel maliki tarafından onaylı imar planına istinaden tevhit ve terk işlemi talepleri mevcut olduğu, bahse konu parseller Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) Kentsel  +  3. (Üçüncü) Derece ve 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içinde konut alanı olarak planlı alanda kaldığı, 1605 ada 30 nolu parselin mülk sahibinin belediye olması sebebiyle, Çandarlı Mahallesi 1605 ada 30 ve 31 parsellerin Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Notlarına uygun olarak, tevhit ve tevhit sonrası hissesi oranlarında terklerinin yapılmasına yönelik 07.06.2023 tarih ve 93 sayılı meclis kararı alınmıştır.

İlgilisinin itirazı üzerine yapılan incelemede; hak mahrumiyeti oluşmaması ve belediyemiz mülkiyetinin kamulaştırma işleminden gelmesi sebebiyle, belediyemiz mülkiyetinin imar adasına girdiği kısmı kadar alanın ayırma çapıyla ayrılarak, kalan parselin yol vasfıyla korunmasına, sonrasında imar adası içinde kalan belediye parselinin, 31 parselin terk işleminden sonra kalan kısmıyla beraber tevhit edilerek belediyemizin hisselendirilmesinin imar yönünden sakıncası olmadığına Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 18/12/2023 tarih ve 36 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, hak mahrumiyeti oluşmaması ve belediyemiz mülkiyetinin kamulaştırma işleminden gelmesi sebebiyle, belediyemiz mülkiyetinin imar adasına girdiği kısmı kadar alanın ayırma çapıyla ayrılarak, kalan parselin yol vasfıyla korunmasına, sonrasında imar adası içinde kalan belediye parselinin, 31 parselin terk işleminden sonra kalan kısmıyla beraber tevhit edilerek belediyemizin hisselendirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 10

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 19/12/2023 tarih ve 38 sayılı "Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde otopark yapımı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında; " ''Genel esaslar MADDE 4 

e) Otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde karşılanamayan durumlar aşağıda belirtilmiştir:

3)(Değişik:RG-31/5/2019-30790) Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yer altı su seviyesinin yüksekliği gibi nedenlerle, tüm teknik tedbirler alınmasına rağmen, bodrum kat yapılamadığının ve parselinde otopark tesisinin mümkün olmadığının idarece tespit edilmesi,

6)(Ek:RG-31/5/2019-30790) (Değişik:RG-25/3/2021-31434)Bitişik nizam parsellerde, bitişik binaların temellerinin alt kotundan daha aşağıya inilmesinin statik bakımdan risk içermesi nedeniyle otopark ihtiyacının parselinde karşılanamaması.'' denilmekte olduğu;

12 Ağustos 2023 tarih 32277 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1. Maddesinde;  

’MADDE 1- 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümünde; bu Yönetmelikte belirtilen usuller herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabileceği gibi otopark bedeline ve bu bedelin hesabına esas asgari otopark miktarlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ruhsat vermeye yetkili idaresince meclis kararı alınmak suretiyle farklı usuller de belirlenebilir. ''  denilmekte olduğu görüldüğünden,

‘‘Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde; Mevcut yapılaşmasında otoparkı bulunmayan, arazinin yer altı su seviyesinin yüksek olması sebebiyle bodrum kat yapılması risk arz eden, imar planında bitişik nizam-blok nizam olan parsellerde, riskli yapıların kentsel dönüşümüne teşvik edilmesi amacıyla proje müelliflerince hazırlanan ve belediyenin teknik personelleri tarafından onaylanan teknik rapor doğrultusunda otopark bedeli alınmak suretiyle yapılaşmaya izin verilebilir.’’ şekliyle uygunluğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 19/12/2023 tarih ve 38 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, "afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde, mevcut yapılaşmasında otoparkı bulunmayan, arazinin yer altı su seviyesinin yüksek olması sebebiyle bodrum kat yapılması risk arz eden, imar planında bitişik nizam-blok nizam olan parsellerde, riskli yapıların kentsel dönüşümüne teşvik edilmesi amacıyla proje müelliflerince hazırlanan ve belediyenin teknik personelleri tarafından onaylanan teknik rapor doğrultusunda otopark bedeli alınmak suretiyle yapılaşmaya izin verilebilir.’’ şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 11

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 19/12/2023 tarih ve 39 sayılı "ZF zeminlerde yapılacak zorunlu zemin iyileştirme uygulamaları" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında; "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde  sahaya özel araştırma ve değerlendirme gerektiren zeminler ZF sınıfı zeminler olarak sınıflandırılmış,  ZF grubu zeminler sıvılaşabilir, taşıma gücü düşük vb. olan riskli zeminleri ifade etmekte olduğundan bu kapsamda ilçemizde yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalarında ZF zemin grubuna rastlanılan yerlerde meydana gelebilecek doğal afetlerde ( deprem ) oluşabilecek zararları minimalize edebilmek adına,  

"Dikili ilçe sınırları içerisinde jeolojik ve jeofizik çalışmaları sonucunda, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde (zf) grubu zeminler için belirtilen koşulların içerisinde kalan ve sahaya özel zemin davranış analizi yapılması gereken zeminlerde, inşaat ruhsatı başvurularında, ruhsat eki mimari projelerde bodrum katlar dahil tüm katlar toplamı 3 ve üzeri olan yapılarda; zemin iyileştirilmesi, zemin sıvılaşmasının engellenmesi ve zemin taşıma gücünün arttırılması, zemin içerisinde rijit elemanlar oluşturulması amaçlı, jet grout kolonlar, dsm (deep soil mixing - derin karıştırma) veya kazıklı temel uygulamalarından birinin tercih edilmesi zorunludur. " ibaresinin Yapı Ruhsatı başvuru işlemlerinde ilçemiz genelinde "İlke Kararı" şeklinde uygulanmasına, tüm katlar toplamı 2 kat ve altında olan yapılarda yönetmelik koşullarına uyulmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 19/12/2023 tarih ve 39 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, "Dikili İlçe sınırları içerisinde jeolojik ve jeofizik çalışmaları sonucunda Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde (zf) grubu zeminler için belirtilen koşulların içerisinde kalan ve sahaya özel zemin davranış analizi yapılması gereken zeminlerde, inşaat ruhsatı başvurularında, ruhsat eki mimari projelerde bodrum katlar dahil tüm katlar toplamı 3 ve üzeri olan yapılarda; zemin iyileştirilmesi, zemin sıvılaşmasının engellenmesi ve zemin taşıma gücünün arttırılması, zemin içerisinde rijit elemanlar oluşturulması amaçlı, jet grout kolonlar, dsm (deep soil mixing - derin karıştırma) veya kazıklı temel uygulamalarından birinin tercih edilmesi zorunludur. " ibaresinin Yapı Ruhsatı başvuru işlemlerinde ilçemiz genelinde "İlke Kararı" şeklinde uygulanmasına, tüm katlar toplamı 2 kat ve altında olan yapılarda yönetmelik koşullarına uyulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 12

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29/12/2023 tarih ve 65935 sayılı "Güneş Enerji Santrali Projesinin yapımı için kredi alınması ve krediye dair tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Karara bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/12/2023 tarih ve 65935 sayılı “Güneş Enerji Santrali Projesinin yapımı için kredi alınması ve krediye dair tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi” hakkındaki konu Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminde görüşüleceğinden, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından  II.Birleşimin 05.01.2024 tarihinde Cuma günü saat 11.00’de Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda yapılacağı duyurularak, Meclis Toplantısı kapatılmıştır.

         Adil KIRGÖZ                  Nail ÇAĞLIYAN                 Doğan İKİZ

                  Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                      Meclis Katibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum