Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.12.2015 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.12.2015 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.12.2015 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 02.12.2015 tarihli ARALIK ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.12.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tam olduğu tespit edildi. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 04.11.2015 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanaklarında hata olmadığı tespit edildi.

Gündemin 5.maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından Zabıta Müdür Vekilliğine Bülent DALFESOĞLU’nun atandığı hakkında bilgi verildi.

Gündemin 6.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Önerge olmadığı görüldü.

Gündemin 7.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olarak iki konu teklif edildi.

1 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/11/2015 tarih 512 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

             2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 515 sayılı “Sosyal Denge Tazminatı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO      : 168

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 19/11/2015 tarih 42 sayılı “Bademli 231 ada 1 parselin yap-işlet-devret yöntemi ile kiraya verilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            İlgili İmar Komisyonu kararında; “Belediye Meclisinin 04/11/2015 tarih ve 167 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/11/2015 tarih 416 sayılı yazı metni, Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup;

            Bademli 231 ada 1 parsel Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 tarihinde onanlı imar planında park alanında kalmakta ve III.Derece Doğal Sit ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel üzerindeki yapı, İzmir II Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/06/2015 tarih ve 5294 sayılı kararı ile “2.grup taşınmaz kültür varlığı” olarak tescillenmiştir.

            Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, İmar Kanunu, onanlı imar planı ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda söz konusu parselin çevresi ile birlikte değerlendirilerek 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 18/j maddelerince, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesine Yaptırılması Hakkında Kanunun 7.maddesi kapsamında 25 yıl süre ile yap-işlet-devret yöntemi ile Belediyemizce değerlendirilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini arz ederiz.” denilmektedir.

 

 

 

            Meclisimizce yapılan değerlendirmede; konu ile ilgili İmar Komisyonu kararı olmasına rağmen Komisyonca konu ile ilgili çalışmalara devam edilmesine, idari yönü konusunda araştırmaların yapılmasına, çalışmalar bitirildiğinde meclis gündemi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 169

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18/11/2015 tarih 1891 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, ekli cetvel incelendi.

            2015 yılı gider bütçemiz hazırlanırken 46.35.14.39.6.1.0.5.06.5.7.01 Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binası yapım giderleri bütçesine 5.000.000,00.-TL. ödenek konulduğu, yılı içinde hizmet binası yapım giderlerinin karşılanması için verilen ödenek, hizmet binası yapımının 2016 yılında yapılması öngörülmesi sebebi ile ekli listede yer alan gider kalemlerine 500.000,00.- TL. tutarında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre toplamda 500.000,00.-TL. tutarında ekli listede yer alan gider kalemlerine bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Meclisimizce Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 170

            Gündem gereği 47’ncisi 23-31 Ocak 2016 tarihleri arasında Düsseldorf/Almanya’da gerçekleşecek olan Boot Düsseldorf Fuarı’na katılım için Deniz Ticaret Odası’ndan gelen yazının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Deniz Ticaret Odası yazısından, 47’ncisi 23-31 Ocak 2016 tarihleri arasında Düsseldorf/Almanya’da gerçekleşecek olan Boot Düsseldorf Fuarı’nda deniz sporları ve ilgili kıyı il ve ilçelere oda tarafından stant alanı tahsis edilmesinin planlandığı görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; fuara katılmaya, fuara katılacak kişi sayısının 4 kişi olarak düşünüldüğü fakat isimlerinin henüz belirlenmemesi sebebi ile konunun II.Birleşimde görüşülmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 171

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/11/2015 tarih 1900 sayılı “Kamu ve özel sektör bankalarından kredi çekilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “bilindiği üzere borçlanma için 5393 sayılı kanunun (d) bendinde “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. “ ifadesine yer verilmiştir.

           Yine aynı  kanunun (e)  bendinde de “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. “ denildiğinden

Belediyemizin 2015 yılı 31.10.2015 tarihi itibari ile borç stoku;

300 Banka Kredileri 1 yıllık vadeli        423,154,46.- TL

320 Bütçe Emanetleri (piyasa borç)     9.192.390,97.- TL

360 Vadesi Gelen Vergiler                      146.607,41.- TL

361- Ödenecek Sosyal Güv.Primleri       661.555,94.- TL

368- Vadesi geçen ve ertelenen borç    6.170.273,34.- TL

400- Banka Kredileri Uzun vadeli        6.336.707,48.- TL

                           BORÇ STOKU       22.930.068,96.- TL

 

2014 yılı Net Geliri 22.065.088,64.- TL sıdır.

2015 yılı yeniden değerleme oranı 10,11 dir.

Yeniden değerleme oranına göre miktar 22.065.088,64*1.1011= 24.295.869,11.- TL dır.

Borçlanılabilecek tutar:

24.295.869,11 – 22.930.068,96 = 1.365.179,21.- TL dır.

2015 yılı için bu tutar borçlanma İçişleri Bakanlığı izni alınarak yapılabilir.

Belediyemiz 2015 Yılı 31.10.2015 tarihi itibari ile 25.361.404,72.- TL gelir elde etmiş gözükmektedir.

2015 yılı sonu toplam gelirin yaklaşık 28.000.000.-TL olacağı varsayımı altında, Belediyemiz yeni işletme yatırımlarının ve tüm diğer görev hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere; yeniden değerleme oranı gözetilerek, toplam gelirin % 10 oranında veya borç stokuna göre uygun olan tutarda, İçişleri Bakanlığından izin alınması suretiyle Kamu ve Özel sektör bankalarından 2016 yılında borçlanma (kredi çekilmesi)  yapılabilmesi için 5393 sayılı kanunun (d) ve (e)    bentleri kapsamında Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’a yetki verilmesi konusunda gereğini bilgilerinize arz ederim.” denildiği görülmüştür.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı geldiği şekliyle kabul edilerek İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınması suretiyle Kamu ve Özel sektör bankalarından borçlanma (kredi çekilmesi) yapılabilmesi için 5393 sayılı kanunun (d) ve (e)   bentleri kapsamında Belediye Başkanı Mustafa TOSUN'a yetki verilmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red oyuna karşılık Meclisimizce Oy Çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 172

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2015 tarih 3294 sayılı “Salihler Mahallesi 6S-III ve 6Ş-IV pafta trafo yer seçimi amaçlı imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

24/11/2015 tarihli Belediyemize verilen dilekçede özetle; Salihler Mahallesi, S.S.Tüm Halk Eğitimcileri İşletme Kooperatifi olarak, bölgenin elektrik dağıtım altyapısının sorumlusu olan Gediz Elektrik A.Ş.’nin yönlendirmesi doğrultusunda, bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacağı öngörülen iki adet köşk tipi trafo merkezi oluşturmaya yönelik 2 adet imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi konusunda gereği talep edildiği görülmüştür.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliği’nin 9.maddesinde “(Değişik fıkra:RG-2/9/1999-23804) (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) İlgili idareler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır. Bunların ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi, (Ek ibare:RG-1/6/2013-28664) engellilerin erişiminin can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur.”denilmektedir.

            14/06/2014 tarihinde yayınlanan Mekansal Planlama Yönetmeliğinin 32. maddesinde ise; “(2) Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce Bakanlık sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınması zorunludur.” Denilmektedir.  Bu kapsamda 6Ş-IV paftasında bulunan imar planı değişikliği için; alınan PİN : UİP-16089 ve 6S-III paftasında bulunan imar planı değişikliği için; alınan PİN : UİP-16089,2 dir.

              Bu kapsamda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik önerisinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine göre (Belediyemiz Meclisince uygun görülmesi halinde) onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmek üzere, Belediyemiz Meclisinde görüşülmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 173         

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/11/2015 tarih 512 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı ve eki cetvel okundu, incelendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/l” maddesine dayanılarak hazırlanan karar ekindeki II sayılı cetvelde görüldüğü üzere, Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde boş bulunan 7.derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1.derece Sosyolog kadrosunun ihdas edilmesi ve 5.derece Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 3.derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 174

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01/12/2015 tarih 515 sayılı “Sosyal Denge Tazminatı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32.Madde (Değişik: 4/4/2012- 6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine Belediye meclisince, İl Özel İdaresinde Valinin teklifi üzerine İl Genel Meclisince Karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile Belediyelerde Belediye Başkanı, İl Özel İdaresinde Vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçim tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.“ hükmü ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Geçici 14.Maddesi ile belirlenen esaslar dahilinde, Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve diğer kamu görevlisi statüsünde olan 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, sosyal denge tazminatı ödenmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oyuna karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

II.Birleşimin 04.12.2015 tarihinde Cuma günü saat 14.00’de Belediye Kültür Salonunda yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.     

        Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.         

 

    Mustafa TOSUN                           Murat DURAK                              Nazire KÖSTEN 

    Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                                             Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum