Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

02.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.10.2019 tarihli EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.10.2019 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Çiler GÜREL, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tamamının katılım sağladığı görüldü. Gündemin III. Maddesine geçildiğinde, katılım tam olduğundan mazeret de olmadığı görüldü. Gündemin IV.Maddesi gereğince 20/09/2019 tarihli 2.Olağandışı Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanınca soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu.

  • Ak Parti Meclis Üyeleri Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve MHP Meclis Üyeleri Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı 02/10/2019 tarihli önerge okundu, dinlendi. İlgili önergede; PKK terör örgütü tarafından Karabağlar ve Menderes bölgelerinde çıkarılan orman yangınlarının Belediyemiz Meclisinde kınanmasının talep edildiği görüldü. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından konuyla ilgili hazırlanan kınama metni okunarak dinlendi.
  • MHP Meclis Üyesi Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen 02/10/2019 tarihli “İlçemiz 15.Sokakta 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde, 3/2 Sokak ve Çamlıkta bulunan kurumuş ağaçların yerine yenilerinin yetiştirilmesi” hakkındaki önergesi okundu, dinlendi. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından konunun belediyemizin ilgili servislerince değerlendirileceği bildirildi.
  •  MHP Meclis Üyesi Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen 02/10/2019 tarihli “yeni yapılacak yapıların mimarilerinde işyeri-dükkan için ayrılmış bölümlerde tuvalet aranması zorunlu olması ve işyerinin mimari projede gösterilen nitelikte olması” hakkındaki önergesinin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/09/2019 tarih ve 275 sayılı “04/09/2019 tarih ve 121 sayılı ”Kredi için ipotek gösterilmesi” hakkındaki Meclis Kararına “ilgili parsellerde kayıtlı mülklerin kamu ve özel bankalara ipotek gösterilmesi” ibaresinin eklenmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.      

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 132

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16/09/2019 tarih ve 319 sayılı “Çandarlı Mahallesi 461 ada 4 parsel arsa nitelikli taşınmaz üzerindeki 113,00 m² hissemizin diğer malik tarafından satın alınma talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi 461 ada 4 parseldeki 113,00 m2 belediye hissesinin 3194 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden satışı talep edildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun "18/e" maddesine dayanılarak satışına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 133

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17/09/2019 tarih ve 322 sayılı “Belediyemiz mülkiyetindeki 4 adet taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilçemiz İslamlar Mahallesi 109 ada 6 parsel 427,85 m² yüzölçümlü “arsa” nitelikli taşınmaz, Merdivenli Mahallesi 126 ada 3 parsel 181,90 m² “Bahçe” nitelikli taşınmaz, Yahşibey Mahallesi 487 parsel 78,00 m² yüzölçümlü “Kargir Ahır” nitelikli taşınmaz, Katıralan Mahallesi 120 ada 2 parsel 183,71 m² yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine istinaden satışına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 134

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 19/09/2019 tarih ve 350 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemiz norm kadro cetvelinde 5.derece Mimar kadrosunda görev yapan Derya YIKAMACI 15.09.2019 tarihinde 3.derecenin 1.kademesine yükseldiğinden 5.derece Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 3.derece Mimar kadrosunun ihdas edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 135

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/09/2019 tarih ve 6326 sayılı “07/02/2019 tarih ve 20 sayılı Belediye Meclis Kararının düzeltilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 07/02/2019 tarih ve 20 sayılı Belediyemiz Meclis Kararının “Belediyemiz ihdas işlemlerinin yapıldıktan sonra, tevhit edilerek 61 ada 9 parsel maliklerine satılmasına” şeklinde düzeltilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 136

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20/09/2019 tarih ve 263 sayılı “2020 Yılı Tahmini Bütçesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 137

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/09/2019 tarih ve 332 sayılı “Salimbey Mahallesi 17 Sokak No:4/E adresinde bulunan taşınmazın arşiv olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından kiralanması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Salimbey Mahallesi 17 Sokak No:4/E adresinde bulunan taşınmazın, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından arşiv olarak kullanılması sebebiyle, söz konusu taşınmazın yeni mülk sahibi olan İsmail CANPOLAT’tan kiralanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 138

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2019 tarih ve 6426 sayılı “Salihler Mahallesi 258 ada 24 ve 25 parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 139

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2019 tarih ve 6427 sayılı “Çatı Eğimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 140

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20/09/2019 tarih ve 264 sayılı “2020 Yılı Gelir Ücret Tarifesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 141

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/09/2019 tarih ve 6454 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 252 ada çekme mesafeleri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 142

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/09/2019 tarih ve 268 sayılı “04.09.2019 tarih ve 121 Sayılı –Kredi için ipotek gösterilmesi- konulu meclis kararına ek karar alınması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; meclis kararı çerçevesinde kullanılmayan 1.450.000,00.- TL'sı tutarındaki kalan kısmı için 04.09.2019 tarih 121 sayılı Meclis kararına ek olarak mülkiyeti Belediyemize ait Dikili İlçesi Gazipaşa Mahallesi 444 ada 35 parseldeki 1.050 m² bahçeli kagir işyeri olarak kayıtlı  mülkün  kamu ve özel bankalara ipotek gösterilmek sureti ile  kredi kullanılması doğrultusunda  ve 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi "d" bendi gereği Belediye Başkanımız Adil KIRGÖZ’e yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 143

            Gündem gereği Dikili Jeotermal Gıda Tur.Teks.Tic.ve San.A.Ş.’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve Dikili Mal Müdürlüğü’ne olan prim ve vergi borçlarına karşılık belediyeye ait olan taşınmazların teminat olarak gösterilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Dikili Jeotermal Gıda Tur.Teks.Tic.ve San.A.Ş.’nin %99,5’i Dikili Belediyesi’ne ait olduğundan, şirketin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve Dikili Mal Müdürlüğü’ne olan prim ve vergi borçlarının taksitlendirilmesi için belediyeye ait olan taşınmazlardan teminat gösterilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 144

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27/09/2019 tarih ve 342 sayılı “Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Mal Müdürlüğü’ne olan prim ve vergi borçlarına karşılık belediyemize ait taşınmazların teminat olarak gösterilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Mal Müdürlüğü’ne olan prim ve vergi borçlarına karşılık belediyemize ait taşınmazlardan teminat olarak gösterilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 145

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/09/2019 tarih ve 23 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 380 ada 7 parselde mevcut uygulama imar planının imar uygulama işlemleri ve tahsis işlemi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 18/09/2019 tarih ve 23 sayılı İmar Komisyonu Kararında konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca değerlendirilmesine karar verildiği görülerek, kararın komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 146

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/09/2019 tarih ve 24 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1573 ada 3 parsel (Eski parsel numarası 4395)” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 18/09/2019 tarih ve 24 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 147

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/09/2019 tarih ve 275 sayılı “04.09.2019 tarih ve 121 sayılı –Kredi için ipotek gösterilmesi- hakkındaki Meclis Kararına “ilgili parsellerde kayıtlı mülklerin kamu ve özel bankalara ipotek gösterilmesi” ibaresinin eklenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; meclis kararı çerçevesinde kullanılmayan 1.450.000,00.- TL'sı tutarındaki kalan kısmı için, 04.09.2019 tarih 121 sayılı Meclis kararına  “İlgili parsellerde kayıtlı  mülklerin   kamu ve özel bankalara ipotek gösterilmesi” ibaresinin kredi kullanılacak bankalar tarafından talep edilmesi sebebi ile  meclis kararına eklenmesi sureti ile  kredi kullanılması doğrultusunda, 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi "d" bendi gereği Belediye Başkanımız Adil KIRGÖZ’e yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 148

            Gündem gereği MHP Meclis Üyesi Azam Ziya GÜÇ tarafından Meclise önerge olarak sunulan “yeni yapılacak yapıların mimarilerinde işyeri-dükkan için ayrılmış bölümlerde tuvalet (WC) aranması zorunlu olması ve işyerinin mimari projede gösterilen nitelikte olması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.       

 

Belediye Başkanınca EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 04.10.2019 tarihinde Cuma günü saat 10.00’da Belediye Başkanlık Odasında yapılacağı duyurularak, gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturuma son verildi.

 

 

             Adil KIRGÖZ                         Ali KARAKUŞ                    Nail ÇAĞLIYAN

           Belediye Başkanı                     Meclis Kâtibi                      Meclis Katibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum