Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.09.2015 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.09.2015 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarihli EYLÜL ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.09.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Evren EVRENOSOĞLU, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuk SAK  ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı tespit edildi. Üyelerin tam olduğu görüldü. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 05.08.2015 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı  karar tutanakları dağıtıldı. Tutanaklarda Meclis Üyesi Mehmet Önder AKŞENGÜR isminin Mehmet Ali AKŞENGÜR olarak yazıldığından hatanın düzeltilmesi gerektiği görüldü. Belediye Başkanınca düzeltilmesi oylamaya sunularak Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 5.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Meclis Üyeleri M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın 02/09/2015 tarihli “Kurban satış yeri ve kurban kesim yerinin nerede olacağı” hakkındaki önergesi okundu. Belediye Başkanınca önerge sözlü olarak cevaplandırıldı. Kurban satış yerinin büyük olasılıkla aynı yerde olacağı, kurban kesim yerinin ise Büyükşehir ekipleri tarafından belirlenerek çadır kurulacağı hakkında bilgi verildi.

Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

-          İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 01/09/2015 tarihli “işletme ismi verilmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-          Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 01/09/2015 tarih 4 sayılı “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-          İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01/09/2015 tarih 383 sayılı “iptal-ihdas” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-          Dikili Jeotermal A.Ş.nin 02/09/2015 tarihli “Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği üyeliği” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-          Tarımsal arazilerin kira sürelerinin 10 yıl olarak belirlenmesi oylamaya sunularak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO      : 132

                 Gündem gereği İmar Komisyonunun 25/08/2015 tarih 37 sayılı “Salimbey Mahallesi 169 ada 1 parselin satın alınması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.  Karar okundu, dinlendi.

            İlgili Komisyon kararında; Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih 25 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen “Salimbey Mahallesi 169 ada 1 parselin Belediyemizce satın alınması” konulu talep Komisyonumuzca incelenmiş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.08.2015 tarih ve 1131 sayılı yazılarında; ”İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2013 tarih 2271 sayılı kararı ile Dikili ilçe merkezinde Kentsel Sit ilan edilmiştir. Söz konusu alan içerisinde çok sayıda tescilli sivil mimari örneği bulunmaktadır. Bir bütün halinde önem arz eden bu alan içerisinde ayrıca tescil edilmiş olan ”Kilise” yapısı mevcuttur. Diğer yandan Kentsel Sit Alanının tescil edilişinde oldukça geç kalınmış, geçen zaman zarfında ilçe merkezimizin geleneksel dokusunu oluşturan bölge ciddi tahribe uğramıştır.

         Dikili ilçe merkezindeki kent belliğini oluşturan bu alan içerisinde bulunan söz konusu taşınmaz, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.11.2006 tarih 2566 sayılı kararı ile Sivil Mimari örneği olarak tescil edilmiştir.

         Söz konusu taşınmazın yukarıda bahsi geçen Kilise ve yine bir tescilli yapı olan Halk Eğitim Merkezi ile oluşturduğu meydan, stratejik olarak önemli olabilecek bir alt merkez bölgesi oluşturabilir. Etrafındaki tescilli taşınmazlar ile olan ilişkisi ve taşınmazın mimari özellikleri gereği taşınmazın satın alınabilmesi durumunda faydalı olabileceği düşünülmektedir.

         Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında İzmir Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığına kamulaştırma işlemine yönelik olarak, gerekli koşullar yerine getirilerek (Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı, kesinleşmiş kamulaştırma kararı, kamulaştırma bedeli ve taşınmazın işlevi konusunda net öneriler) katkı payı başvurusunda bulunulabilir.

         Söz konusu taşınmazın ”Dikili Kent Tarihi Müzesi ve Sanat Evi” olarak kullanılması amacıyla yukarıda bahsi geçen Katkı Payı Başvuru işlemlerinin başlatılabileceği konusunda gereğini bilgilerinize arz ederim.” denilmekte olduğu görülmüştür.

         Söz konusu parselin bulunduğu alan ve çevresi de dikkate alındığında Salimbey Mahallesi 169 ada 1 parseldeki tescilli yapının Dikili Kent Tarihi Müzesi  ve Sanat Evi olarak kullanılmak amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 5.maddesi uyarınca kamu yararına uygun olduğuna Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.

         Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini arz ederiz.” denilmektedir.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 25/08/2015 tarih 37 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 133

                 Gündem gereği İmar Komisyonunun 25/08/2015 tarih 38 sayılı “Otopark katlarına ilişkin 06/02/2013 tarih ve 25 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Dikili Kent Merkezi Revizyon İmar Planı 2.18.1 nolu plan hükmü” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            İlgili Komisyon kararında; “05/08/2015 tarih ve 126 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/07/2015 tarih 1056 sayılı yazıları ile “06.02.2013 tarih 25 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Dikili Kent Merkezi Revizyon İmar Planı 2.18.1 plan hükmüne yönelik plan tadilatının değerlendirilmesi” konulu dosya Komisyonumuzca incelenmiş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/08/2015 tarih 1156 sayılı yazılarında; -06.02.2013 tarih ve 25 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan İmar Planı notu değişikliğinde –Kitle nizamlı konut alanlarındaki yapıların en alt katı, otopark katı olarak yapılması kaydıyla yapılan otopark katları su basman kotuna bakılmaksızın zeminin en düşük seviyesinden en fazla 2 metre 60 santimi aşmayacak şekilde ilave yükseklik verilmesine Belediye Fen, İmar Müdürlüğü yetkilidir- denilmektedir.

   01.08.2012 tarih 57 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı Dikili Kent Merkezi İmar Planı Revizyonu plan notlarında pafta üzerinde mevcut olan 2.18.1 –Kitle nizamlı olan konut alanlarındaki yapıların altına otopark yapılması kaydıyla su basman kotuna ek olarak yapıya 1 metre 20 santimi aşmayacak şekilde ilave yükseklik verilmesine Belediye Fen, İmar İşleri Müdürlüğü yetkilidir- denilmiştir.

   06.02.2013 tarihli ve 25 sayılı Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunan plan notu değişikliğinin plan paftalarına işlenmemiş olması nedeniyle söz konusu meclis kararının ilgili hükmünün iptaline, aynı zamanda Dikili Kent Merkezi İmar Planı Revizyonu 2.18.1 hükmünün de plan paftalarından kaldırılmasına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı müdürlüğümüzce hazırlanmıştır.” denilmekte olduğu görülmüştür.

            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Denetim Daire Başkanlığının görüşleri doğrultusunda 06.02.2013 tarih ve 25 sayılı Belediye Meclis Kararının ilgili hükmünün iptaline ve Dikili Kent Merkezi İmar Planı Revizyonunun 2.18.1 nolu plan hükmünün plan paftalarından kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygunluğuna Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini arz ederiz.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 25/08/2015 tarih 38 sayılı İmar Komisyonu kararı M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN’in Çekimser oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 134

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 25/08/2015 tarih 39 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1239 ve 1527 parsele yönelik imar planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            İlgili kararda; “05/08/2015 tarih ve 128 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/07/2015 tarih 1058 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1239 ve 1527 parsele yönelik imar planı değişikliği” konulu dosya Komisyonumuzca incelenmiş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/08/2015 tarih 1157 sayılı yazılarında; “Söz konusu bölgeye yönelik imar planı (26j-IVc) Çandarlı Belediye Meclisinin 27/03/1991 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Çandarlı Mahallesi 1239 parsel maliklerince, kendi parselleri ile 1236 ve 1527 kadastral parsellerin 18.madde uygulaması için düzenleme sahası tespiti yönetmeliğinin 13.maddesine göre 71 nolu uygulama sınırı talebinde bulunulmuş, Çandarlı Belediyesi Encümenince 14.03.2014 tarih 36 sayılı uygulama sınırı belirlenmesi kararı alınmıştır.

    İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 18/04/2014 tarih 870 sayılı yazısı ile Dikili Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne ve 05/05/2014 tarih 1045 sayılı yazı ile İl Tarım Müdürlüğüne “1527 parsele isabet eden ve onanlı imar planında konut alanı (TAKS:0,30 – KAKS:0,60 – Ayrık nizam 2 kat-yol-yeşil alan-okul alanı da içermektedir.) olduğu, 1527 numaralı parsel mera arazisi olduğu için, uygulama dosyasının devamlılığı için mera vasfından çıkartılması” talep edilmiştir.

   Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 16/05/2014 tarih ve 20334 sayılı yazısı ile “İl Mera Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu Mera Yönetmeliğinin 8.maddesi gereği, uygulama imar planı veya uygulama planlarına ilave imar planlarının hazırlanması için gerekli bulunan yerlerin tahsis amacı değişikliği talebine dair bilgi ve belgelerin İl Mera Komisyonuna ibraz edilmediğinin belirlendiği, 4342 sayılı Mera Kanununa bağlı Mera Yönetmeliğinin 8.maddesi gereği, Belediye Meclisinizce onaylanan imar planına ilişkin askı ilan tutanakları, itiraz olmadığına dair tutanaklar ve Belediyenizce onaylanmış imar planı örneklerinin İl Mera Komisyonuna gönderilmesi istenmiştir.

    10.06.2014 tarih 1622 sayılı yazımız ile istenilen bilgi ve belgeler iletilmiş olup, iletilen evraklara karşın herhangi bir yazılı cevap gelmemiş olup, söz konusu imar planı değişikliği dosyası ile birlikte plan raporu içerisinde elimize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 08/09/2014 tarih ve 41963 sayılı yazı ile ulaşmıştır. Söz konusu yazıda bahse konu talebin “İmar Kanununun 18.madde uygulaması kapsamında konut alanı, yol, okul alanı, yeşil alan olarak kullanılmasını önlemek amacıyla reddedildiği iletilmiştir.” denildiği görülmüştür.

            Çandarlı İlave ve Revizyon İmar Planının 27/03/1991 tarihinde onanmış olması ve 3194 sayılı İmar Kanununun 11.maddesine göre mera vasfının kendiliğinden düşmesi gerektiğinden uygulamanın onanlı plan doğrultusunda yapılmasının ve yeni plan talebinin reddine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini arz ederiz.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 25/08/2015 tarih 39 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 135

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/08/2015 tarih 1485 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, ekli cetvel incelendi.

            2015 Yılı Gider bütçemiz hazırlanırken 46.35.14.39.6.1.0.5.06.5.7.01 Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası yapım giderleri bütçesine 5.000.000,00.- TL, 46.35.14.39.6.1.0 .06.7.7.09 Sahil düzenleme giderleri 100.000,00.- TL, 46.35.14.35.05.3.0.5.03.2.5.01 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Giyecek alımları gider kalemine 7.000,00.- TL  ödenek konulduğu görülmüştür.

            Yılı içinde Hizmet Binası yapım giderlerinin karşılanması için verilen ödenek, hizmet binası yapımının 2016 yılında yapılması öngörülmesi ve sahil düzenlemesinin 2015 yılı içinde gerçekleştirilmeyeceğinden ekli listede yer alan gider kalemlerine 1.007.000,00.- TL. tutarında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeylerine göre toplamda 1.007.000,00.- TL. tutarında Bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kararın 5216 sayılı Kanun'un 25.maddesine dayanılarak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 136

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/08/2015 tarih 1486 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, ekli cetvel incelendi.

2015 Yılı Gider bütçemiz hazırlanırken 46.35.14.39.6.1.0.5.06.5.7.01 Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası yapım giderleri bütçesine 5.000.000,00.- TL ödenek konulmuştur.

            Yılı içinde Hizmet Binası yapım giderlerinin karşılanması için verilen ödenek, hizmet binası yapımının 2016 yılında yapılması öngörülmesi sebebi ile ekli listede yer alan gider kalemlerine 1.905.000,00.- TL. tutarında, ekli listede yer alan 22 adet gider kaleminin 2015 yılı bütçemize açılması ve ödenek ihtiyaçlarının da bütçe içi aktarma yapılması için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeylerine göre toplamda 1.905.000,00.- TL. tutarında Bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kararın 5216 sayılı Kanun'un 25.maddesine dayanılarak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 137

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/08/2015 tarih 1194 sayılı “Katı Atık Transfer İstasyonu” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Temizlik İşleri Müdürlüğünün 22/09/2015 tarih 36 sayılı yazısından özetle; İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün 12.06.2014 tarih ve 46096 sayılı yazısı ile ilçemizde bulunan vahşi çöp döküm alanına çöp dökülmesinin son bularak, Bergama Sindel Köyünde yer alan sahaya yönlendirme işleminin başlatılması, bundan sonra çöplerin bu yeni alana dökülmesinin bildirildiği anlaşılmıştır.

            Ancak Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından kısıtlı ve yetersiz olanaklar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünden ilçemize ara transfer alanı yapılarak, çöp toplama işinin kolaylaştırılması ve yükümüzün hafifletilmesi için talepte bulunulmuş, şifai görüşmeler ile uygun bulunduğu belirtilmiş olup, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından elektrik, su ve kanal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak transfer alanının belirlenmesi ve yapılması konusunda gereği istendiği görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, söz konusu talebe ilişkin Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi 380 ada 15 parsel üzerinde “Katı Atık Transfer İstasyonu” yapılmasına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına başlandığı anlaşıldığından, söz konusu öneri planların 5216 sayılı Kanunun “7/b” maddesine göre

 

 

onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmek üzere kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 138

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/08/2015 tarih 334 sayılı “Anka Teknoloji Üniversitesi’nin arsa talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

ANKA Teknoloji Üniversitesi tarafından; mülkiyeti Dikili Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Çandarlı Mahallesi Yukarıbük Mevkii 1269 ve 1270 parsel numaralı tarla nitelikli taşınmazlar ve İsmetpaşa Mahallesi Uçaraltı Katrancı Mevkii 381 ada 44 parsel ve Salimbey Mahallesi Çalıtepe Mevkii 160 ada 40 parsel numaralı mera vasıflı arazilerin ilgili üniversitenin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla devredilmesi talep edildiği görülmüştür.

Konunun ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunama” ve (h) bendinde; mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek hususlarının belediyelerin yetki ve imtiyazları arasında gösterildiği; 18 inci maddesinin (e) bendinde de “taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” hususunun Meclisimizin görev ve yetkileri arasında sayıldığı tespit edilmiştir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5018 sayılı kanunun 45. ve 47.maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin ( e ) bendi ve 75 inci maddesinin ( d ) bendi uyarınca ilçemizde Anka Teknoloji Üniversitesi’nin kurulmasıyla ilgili çalışmaları yapmak üzere  Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’a yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 139

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “Dikili Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği” hakkındaki yazısı okundu, yönetmelik incelendi.

            İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2015/1 sayılı Genelgesi ekinde bulunan Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konacak Disiplin Amirliği Taslağına uygun olarak “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134.maddesi 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi gereğince hazırlanmış olan Dikili Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği Meclisimizce Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : -

            Belediye Başkanımızca, konu ile ilgili belediyemiz çalışmaları devam ettiğinden Belediyemize ait taşınmazlar hakkında ecrimisil ve tahliye yönetmeliğinin bir sonraki Meclise bırakıldığı bildirilmiştir.  

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 140

            Gündem gereği Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı olan Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Akbulut Caddesi No:185 adresindeki işletmemize isim verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği konunun İsimlendirme Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO    : 141

            Gündem gereği Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 01/09/2015 tarih 4 sayılı “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki yazısı okundu ve eki yönetmelik incelendi.

            Meclisimizce 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/m” maddesine dayanılarak hazırlanan 24 maddelik yönetmelik Oy Birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 142

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01/09/2015 tarih 383 sayılı “İptal- İhdas” konulu yazı ekindeki “Belediyemiz bünyesinde bulunan Yapı Kontrol Müdürlüğünün kaldırılması, makul kadroların İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne aktarılması ve Destek Hizmetleri bünyesinde bulunan Park ve Bahçeler Biriminin “Park ve Bahçeler Müdürlüğü” adı altında kurulmasına ilişkin İdari Gerekçe Raporu okundu, dinlendi.

            Yapı Kontrol Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Yapı Kontrol Şefliği adı altında çok daha rahat bir şekilde aynı sayıdaki personel, araç ve gerekle yürütülebileceği, Destek Hizmetleri içinde bulunan Garaj Amirliği, satın alma, ayniyat, veterinerlik, park ve bahçeler, taşıma, kayıt kontrol birimlerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğünde toplanmış olması, söz konusu müdürlüğün ağır işlemesine ve hantal bir yapıya dönüşmesine sebebiyet verdiği için otuz mahalleden oluşan çok geniş bir alana sahip ilçemizin aynı zamanda bir turizm ilçesi olması nedeni ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ayrı bir müdürlük olarak kurulmasının işleyişi hızlandıracağı anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1.derece Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1.derece Park ve Bahçeler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurulmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/l” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 143

            Gündem gereği Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine üye olunması konusunun görüşülmesine ve asil ile yedek üye seçilmesine geçildi.

            Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un doğal üyesi olduğu, 1 adet asil üye ile 1 adet yedek üye seçilmesi gerektiğinden, Belediye Başkanı tarafından 12/04/2015 tarih 61 sayılı Meclis Kararı ile Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne asil üyeliğe Hüsniye YILDIRIM, yedek üyeliğe Adil KIRGÖZ’ün seçildiği belirtilerek seçilen üyelerin kabulü oylamaya sunulmuş olup, seçilmiş üyelerin kabulüne, Birlik Ana Tüzüğünün 7.maddesi uyarınca da Birliğe üye olunmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 144

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/09/2015 tarihli “Tarlaların kiralama süreleri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            06.Aralık.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Ekli listede bulunan mülkiyetleri Belediyemize ait olan tarlaların ihale ile kiralama işlemlerinde süre yetersizliği nedeniyle kiralayanların Tarım Bakanlığı’ndan üretim destek primi alınamadığı gerekçesi ile kiralama sürelerinin 10 yıl olarak uzatılmasının değerlendirilmesinin talep edildiği görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, karar ekindeki mülkiyeti Belediyemize ait olan ada-parsel ve yüzölçümleri belirtilen tarlaların kiralama sürelerinin 10 yıl olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

II.OTURUM

 

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO     : 145

        Gündem gereği Meclis I.Oturumunda İsimlendirme Komisyonuna havale edilen (karar no:140) “Belediyemiz işletmesine isim verilmesi” ile ilgili konu Komisyonca görüşülmüş olup, İsimlendirme Komisyonu konuyu görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantı sonucunda alınan 02/09/2015 tarih 4 sayılı kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

        İlgili Komisyon kararında; “Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı olan Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Akbulut Caddesi No:185 adresindeki işletmemize isim verilmesi gerektiği talep edildiğinden, Şafak Pavey Gençlik Merkezi isminin verilmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 02/09/2015 tarih 4 sayılı İsimlendirme Komisyonu kararının kabul edilmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

                 Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.         

 

 

    Mustafa TOSUN                           Murat DURAK                              Nazire KÖSTEN  

    Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                                            Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum