Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.02.2022 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

02.02.2022 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

02.02.2022 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.02.2022 tarihli ŞUBAT Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.02.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Ahmet GÖÇMEN’in ise mazeretli olarak toplantıya katılım sağlamadığı tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği mazeretli olarak toplantıya katılamayan meclis üyesinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesi gereğince 05/01/2022 tarihli Ocak Ayı Olağan  Meclis Toplantısı I.Birleşim karar tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı tespit edildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin  görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 12

Gündem gereği Başkanlık tarafından sunulan 25/01/2022 tarih ve 21098 sayılı "1.Derece Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1.Derece İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak, 1.Derece Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1.Derece İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ve hazırlanan İptal-İhdas Cetvelinin karar ekinde sunulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 13

Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü'nün 26/01/2022 tarih ve 21125 sayılı "2022 yılı altyapı kazı izni ve harcı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 14

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/01/2022 tarih ve 41 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 412 ada ve bitişiğindeki çocuk bahçesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

     İlgili Komisyon Kararında özetle; "11.06.1999 tarih 12 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Dikili Revizyon İmar Planında 412 ada 'Ayrık Nizam 2 Kat, Ön Bahçe 5 m, yan bahçe 3 m. çekme mesafeli, Taks:0.30 yapılaşma koşullarına sahip, 'Konut Alanı' kullanımında kalmaktadır. Ancak Uygulama sonrasında, 412 ada 6 parselin İmar Planına göre yola cephesi olmadığı ve çocuk bahçesine cepheli olduğu görülmüştür. Bu nedenle mevcut durumda imar durum belgesi düzenlenememektedir.
        Mekansal planlar yapım yönetmeliği, İmar Planı Değişiklikleri, Madde 26, c bendinde; 'İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz'. denildiğinden, imar planındaki çocuk bahçesinden 7 metre yaya yolu oluşturularak hazırlanan 1/1000 ölçekli öneri plan tadilatı komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 18/01/2022 tarih ve 41 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 15

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/01/2022 tarih ve 42 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde devam eden sayısallaştırma çalışması nedeniyle, dahil edilen parsellere yönelik yapılacak iş ve işlemlerin değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında özetle; "Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3042 sayılı Ek-1 sayısallaştırılması çalışmasından etkilenen parsellerde yapılacak iş ve işlemlerde “Bahse konu çalışma alanında mülkiyet, yüzölçümü ve sınırlarda değişiklik meydana gelebileceği sebebiyle 20.12.2021 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğ edilen E-87077351-170.05-3454653 Sayılı Kadastro Müdürlüğü yazısından sonra aplikasyon krokisi alınacak olan taşınmazlara imar durum belgesi ve ruhsat düzenlenebileceği ancak tebliğ tarihinden önce alınan aplikasyon krokilerinin güncellenmeden iş ve işlemlerine devam edemeyeceği” hususunda Komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 18/01/2022 tarih ve 42 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 16

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/01/2022 tarih ve 43 sayılı "Nebiler ve Yahşibey Mahallelerindeki taşınmazlarda yapılacak kadastro güncelleme çalışmaları nedeniyle, ilgili parsellere yönelik yapılacak iş ve işlemlerin değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında özetle; "Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde, etkilenen parsellerde yapılacak iş ve işlemlerin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasına;

“1-İmar Komisyonu kararının mecliste onaylanıp, yürürlüğe girmesi durumunda bu tarihten itibaren, Kadastro Güncelleme Çalışmalarının tamamlanmasına kadar İmar Durum Belgesi düzenlenmeyecektir.

2-Bu karar öncesinde Aplikasyon Krokilerini alarak İmar Durum Belgesi almış taşınmazların, Kadastro Müdürlüğünce Aplikasyon Krokilerinin güncellenmesi durumunda, Yapı Ruhsatı ve devamındaki iş ve işlemler yürütülebilecektir.

3- Mevcut durumda yapı ruhsatı almış yapılara ilişkin iş ve işlemlerin devamına”  ancak Ruhsat alarak iş ve işlemleri devam edecek yapıların ada parsel bilgilerinin Dikili Kadastro Müdürlüğüne iletilmesine” mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 18/01/2022 tarih ve 43 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 17

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/01/2022 tarih ve 45 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/01/2022 tarih ve 23 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Çandarlı Mahallesi 1599 ada 4 parselin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. 

     İmar Komisyonu kararında özetle; "Mülkiyeti Belediyemize ait, Çandarlı Mahallesi 1599 ada 4 parsel 437,22 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.08.2004 tarih 11 saylı kararı ile uygun bulunan, 1/1000 ölçekli Çandarlı ( İzmir) 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu içerisinde kalmakta olduğu, ‘Ayrık Nizam 2 Kat Konut/Pansiyon’ kullanımında kalmaktadır. İlgili plan notları gereğince, taban alanı kat sayısı (taks) 0,40 değeri aşamaz ve maksimum taban alanı büyüklüğü 120 m⊃2; olacaktır denildiği anlaşılmıştır.

1757965 sayı ile Arkeolojik Sit Alanında kalmasından dolayı, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından izin alındığı görülmekte olup, söz konusu yazıda ‘ Talebe konu taşınmazın satışında sakınca bulunmadığı, taşınmazda yapılacak her türlü uygulama için 2863 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı hususunda’ denilmiştir.

Çandarlı Mahallesi 1599 ada 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu adada 1599 ada 1 parselin ‘Konut, Yeşil Alan ve Yol’, 1599 ada 2 parselin ise ‘Konut Alanı ve Yeşil Alan’ kullanımında kalması nedeniyle adada öncelikle 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, 18. Madde Uygulaması yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 18. Madde Uygulamasının yapılması sonrasında konunun tekrar Meclisimize gelerek değerlendirilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu kararında özetle; "Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesi, satışı söz konusu olan Çandarlı Mahallesi 1599 ada 4 parselde tapuya kayıtlı 437,22 m⊃2; arsaya ait dosya incelemesi neticesinde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün de görüşüne ihtiyaç duyulduğundan yapılan görüşmeler neticesi, söz konusu taşınmaz 3194 Sayılı Yasanın 18.madde hükümlerine uygun olarak satışa sunulduğu görülmüştür.

            Netice itibariyle, 18.madde uygulaması yapılmış olsaydı, 437,22 m⊃2; yüzölçümlü arsa daha da küçülecekti. Küçülmesi neticesi satışa arz edilen değeri ve kullanım alanını etkileyeceği düşünüldüğünden, dosyanın İmar Müdürlüğü’ne iadesine ve 18.madde işlemleri yapıldıktan sonra satışa sunulmasına Mehmet Akif GÜVELİ’nin RED oyuna karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 18/01/2022 tarih ve 45 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/01/2022 tarih ve 23 sayılı kararının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 18

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/01/2022 tarih ve 24 sayılı "Mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı Çandarlı Mahallesi 1528 ada 12 parselde belediyemiz adına tescil edilen A Blok 15 adet meskenin satışı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında özetle; "Tapuda Çandarlı Mahallesi 1528 ada 12 parselde kayıtlı 1.580,85 m⊃2; arsa belediyemize ait olup, müteahhite verilmesi neticesi A ve B Blok 30 daireden oluşan yapıdan, sözleşme neticesi A Blok belediyemize ait olup, 05/01/2022 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında satışa sunulmuştur.

 Söz konusu taşınmazların ilçemizde ve Çandarlı’da serbest çalışan emlakçılar tarafından değer tespitleri yapılmış ve Takdir Kıymet Komisyonumuzca da bu değerlendirmeler dikkate alınarak son değer tespitleri yapılmış ve meclisimize sunulmuştur.

 Söz konusu A Bloktaki 15 adet dairenin, belediyemiz Takdir Kıymet Komisyonu tarafından tespit edilen değerlerden satılmasına Mehmet Akif GÜVELİ’nin RED oyuna karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/01/2022 tarih ve 24 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

     II.OTURUM

Dikili Belediye Meclisi’nin 02/02/2022 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi Oturum No:2

           Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek II.Oturumda değerlendirmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve  karara bağlanan “2022 yılı altyapı kazı izni ve harcı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 19

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/02/2022 tarih ve 25 sayılı "2022 yılı altyapı kazı izni ve harcı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili komisyon kararında özetle; "Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan ve ekli listede gösterilen ücretlerin uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/02/2022 tarih ve 25 sayılı kararı ve eki olan ücret tarifesine ilişkin listenin komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

                           Adil KIRGÖZ                                 Doğan İKİZ                          Nail ÇAĞLIYAN

                        Belediye Başkanı                              Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum