Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.12.2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

01.12.2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 01.12.2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarihli ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.12.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Mustafa DEMİREL’in ise mazeretli olarak toplantıya katılım sağlamadığı tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği mazeretli olarak toplantıya katılamayan meclis üyesinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesi gereğince 03/11/2021 tarihli Kasım Ayı Olağan  Meclis Toplantısı I.Birleşim karar tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Meclis I.Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01/12/2021 tarih ve 18161 sayılı “2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi” hakkındaki gündem maddesi önerisi okundu, dinlendi. Yapılan oylamada ek gündem maddesi önerisinin gündem maddesi yapılması Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen konuların  görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 173

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05/11/2021 tarih ve 16908 sayılı "Merdivenli Mahallesi 147 ada 32 nolu parsel malikinin, 147 ada 3 ve 4 nolu parseller ile zorunlu tevhit talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.     

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 174

Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 19/11/2021 tarih ve 17576 sayılı "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 35 BBB 014 plakalı 2021 model Ford 13+1,5 m3 çöp kamyonunun belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2021 tarih ve 301.05.680 sayılı kararı ile ilçe belediyelerinin atık yönetimlerinin desteklenmesi amacı ile bir adet 35 BBB 014 plakalı 2021 model Ford 13+1,5 m3 çöp kamyonu hibe verilmesi için karar alındığı görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi gereğince bedelsiz olarak hibesinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 175

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/11/2021 tarih ve 17831 sayılı "İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Kabakum Salihler 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İptali, Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu ve Salihler 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince konunun Hukuk Komisyonu'na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 176

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 01/12/2021 tarih ve 18161 sayılı "2022 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından, gündemin 3.maddesi olan ve Hukuk Komisyonu’na havale edilen "İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Kabakum Salihler 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İptali, Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu ve Salihler 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planları" hakkındaki konu ile ek gündem maddesi olan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen "2022 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi" hakkındaki konuların komisyonlarda görüşülerek karara bağlanması için oturuma on beş dakika ara verilmiştir.

 

II.OTURUM

Dikili Belediye Meclisi’nin 01/12/2021 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi Oturum No:2

           Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek II.Oturumda değerlendirmek üzere komisyonlara havale edilen kararların görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 177

Gündem gereği Hukuk Komisyonu'nun 01/12/2021 tarih ve 5 sayılı "İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Kabakum Salihler 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İptali, Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu ve Salihler 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planları" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

     İlgili Komisyon Kararında; "01/12/2021 tarihli Aralık Ayı Olağan Dikili Belediye Meclis Toplantısı gündeminin 3 nolu "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu ve Salihler 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planı" hakkındaki konunun komisyonumuza sevki üzerine, konunun komisyonumuzda yapılan değerlendirmesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/10/2019 tarih ve 05.904 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 18/10/2019 tarih 05.908 sayılı kararı ile onaylanan Salihler Kabakum 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Reziyonu 1.İdare Mahkemesi'nin 2020/607 E. 2021/1401 K.Sayılı kararı ile iptal edildiği, bu nedenlerle dava konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda onaylanan 1.Etap Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonunun iptal olması durumunda mağduriyet yaratılmamak adına tereddüte düşülen konularda, 1.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu sınırında kalan taşınmazlara ilişkin olarak yeni imar durum belgesi talebi, mahkeme kararı öncesi alınan imar durum belgeleri ve imar durumu almış olup da henüz inşaat ruhsatı başvurusu yapılmamış dosyaların durumu için konunun meclise ve akabinde komisyonumuza sevk edilmiş olduğu görülmekle,

     Öncelikle18/12/2020 tarih ve 05.1180 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1.Etap Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu hakkında açılmış olan iptal davasının devam ettiği, mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği, bir planın iptalinin diğer ölçekteki planlara esas itibariyle bir etkisinin bulunmadığı, üst ölçekli planların iptalinin alt ölçekli planların kendiliğinden iptalini sağlamadığı, üst ölçekli plan iptali ile alt ölçekli planını kendiliğinden hükümsüz hale gelmeyeceği, 1/1000 ölçekli plan için alınmış olan bir yargı kararı yada yürütmeyi durdurma kararı olmadığı için yürürlükteki plana göre değerlendirilmesi gerektiği, keza "Danıştay 6.Dairesi, 24/10/2007, E:2005/3669, K:2007/5774 sayılı kararında 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin, idarece yada yargı kararıyla iptal edilmeksizin, üst ölçekli planlar olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmiş olmasıyla kendiliğinden hukuki geçerliliğini yitirdiği, dolayısıyla yürürlükten kalktığından söz edilemeyeceği" hakkındaki kararı ve "Danıştay 6.Daire 26/03/2003, E:2002/4423, K:2003/2093 sayılı kararında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmesiyle 1/1000 ölçekli plan kendiliğinden yürürlükten kalkmayacağından, davacının inşaat ruhsatı verilmesi isteminin 1/1000 ölçekli plana göre değerlendirilmesi gerekir" şeklindeki kararında görüldüğü üzere 1/5000 ölçekli planların iptali sonrasında 1/1000 ölçekli imar planlarının uygulamasının kendiliğinden hükümsüz hale gelmeyip uygulamasının yürürlükteki plana göre devam edeceğinin kabulü gerektiği, konunun meclis gündemine alınmasına gerek olmadığı, açıklanan nedenlerle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/11/2021 tarih ve 17831 sayılı talebinin Reddine Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 01/12/2021 tarih ve 5 sayılı Hukuk Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 178

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 01/12/2021 tarih ve 22 sayılı "2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında; "01/12/2021 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülerek komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 01/12/2021 tarih ve 18161 sayılı "2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi" hakkındaki yazısı Komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

     Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen hayat pahalılığı ve yaşam koşulları dikkate alındığında, daha önce meclis tarafından alınmış olan 08/10/2021 tarih ve 166 sayılı "2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi" hakkındaki Belediye Meclis Kararının iptal edilerek, ek listede görüldüğü üzere 2021 yılında uygulanan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin 2022 yılında da uygulanmasının kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak 01/12/2021 tarih ve 22 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

     

            Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

 

                         Çiler GÜREL                                 Doğan İKİZ                          Nail ÇAĞLIYAN

                   Meclis I.Başkan Vekili                       Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi     

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum