Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.10.2014 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

01.10.2014 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.10.2014 tarihli EKİM ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.
 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.10.2014 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Kültür Evi’nde toplandı. 
Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un acil bir iş dolayısıyla toplantıya katılamadığından, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL Meclise başkanlık etmek üzere yerini aldı. Gündemin 1.maddesine dayanılarak Başkan Vekilince Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL’un teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Murat DURAK, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ,  Ali İMREN, Nasuh SAK, M.Önder AKŞENGÜR  ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Seyfettin UYSAL’ın toplantıya katılmadığı tespit edildi. Gündemin 3.maddesine dayanılarak Seyfettin UYSAL’ın izinli olması nedeniyle toplantıya katılmadığı anlaşılmıştır. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 03.09.2014 tarihli Olağan Eylül ayı Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi.
Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Başkanlıkça, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarihli “Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki yazısı oylanarak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/09/2014 tarih ve 2882 sayılı “Muhammet KAYA’nın 815 ada 1 parseldeki Belediyemize ait hisseyi satın alma talebi” hakkındaki yazısı oylanarak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 877 sayılı “Bahçeli Mahallesi 214 parsel tutanağının ihyası için 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3.maddesi gereğince bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısı oylanarak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 383 sayılı “2 adet 7.derece memur kadrosunun iptal edilerek 5.derece memur kadrosu ihdas edilmesi” hakkındaki yazısı oylanarak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 2925 sayılı “trafo yerleri talebi” hakkındaki yazısı oylanarak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- Meclis Üyesi Hasan AKSOY’un “Çandarlı Mahallesi’ndesi Orhan Hassoy Stadı isminin değiştirilmesi” hakkındaki talep dilekçesi oylanarak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- Spor ve Gençlik Komisyonu’nun 01/10/2014 tarih ve 4 sayılı “381 ada 44 nolu parselin trap, skett ve okçuluk parkur alanı ilan edilmesi” hakkındaki kararı oylanarak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- Meclis üyesi Hüsniye YILDIRIM’ın “6360 sayılı Kanun’a dayanılarak tüzel kişiliği kaldırılan yerlerdeki menkul ve gayrimenkuller için komisyon kurulması” talebi oylanarak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- AKP Meclis üyelerinin “İlçe merkezi ve mahalleler ile Çandarlı’da yağan yağmurlara karşı drenaj sistemlerinin ve dere yataklarının temizlenerek gerekli tedbirlerin alınması” hakkındaki talep yazıları oylanarak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- AKP Meclis üyelerinin “kurban kesim ücretlerinin makul bir düzeye düşürülmesi” hakkındaki talep yazıları oylanarak, gündem maddesi yapılmasına Oy Çokluğu ile karar verildi.
- AKP Meclis üyelerinin “Belediyemize ait kira sözleşmeleri sona eren mülkler ve köylere ait tarla, çamlık ve zeytinliklerin ihalesi” hakkındaki talep yazıları oylanarak gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi. 
Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görülerek, gündemin 7.maddesine dayanılarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 382 sayılı yazısı okundu, dinlendi. Meclis I.Başkan Vekili tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 2.fıkrasına istinaden üst ünvanlı görevlere atanan personele ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.        
GÜNDEM NO : 1
KARAR NO      : 158
Gündem gereği 11/09/2014 tarih ve 24 sayılı “5068 parseldeki yoldan ihdastan gelen belediye hissesini, taşınmaz hissedarı Zekeriya IŞIKTAŞ’ın Belediyeden satın alma talebi” hakkındaki İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon kararı okundu, dinlendi.
İmar Komisyonu kararında; “03.09.2014 tarih ve 147 sayılı Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen konu incelenmiş olup; Çandarlı Mahallesi Ada mevkii 5068 numaralı parsel, 4390 numaralı parselin yola terk ve yoldan ihdas sonucu olmuş ve yoldan ihdastan dolayı belediyemize 27,16 m²’lik  hisse ile hisselendiği görülmüştür.  
5393 sayılı Belediye kanununun 18/e bendine göre satışı için Belediye meclis kararı alınması gerektiğinden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre değerlendirileceğinden hisse satışı Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 11/09/2014 tarih 24 sayılı İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 2
KARAR NO     : 159
Gündem gereği 06/02/2013 tarih ve 31 sayılı “Kurs Öğretmenleri ücretleri” hakkında alınan Meclis Kararının uygulamadan kaldırılmasının görüşülmesine geçildi. 
İlgili meclis kararı okundu. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Engelli Dans Grubu vs. gibi kurs öğretmenlerinin brüt ücretinin 400.-TL. olarak belirlendiği görülmüştür. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, bundan böyle Belediyemizce açılacak olan kurslarda çalıştırılacak öğretmenlerin hizmet alımı yoluyla alınmasına ve 06/02/2013 tarih ve 31 sayılı Meclis kararının iptal edilerek kararın uygulamadan kaldırılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO :3
KARAR NO     : 160
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 441 sayılı yazı ekindeki 2015 yılı gelir gider bütçe tasarısı ve 2016, 2017 yılları gelir gider tahminlerinin görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 4
KARAR NO     : 161
Gündem gereği Başkanlık’ın 01/10/2014 tarih ve 666 sayılı “Dikili Engelliler Dayanışma Derneği’nin yer talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Başkanlık yazısı okundu, dinlendi.
Dikili Engelliler ve Dayanışma Derneği’nin 19/08/2014 tarih ve 56 sayılı talep yazılarında; Dikili Engelliler ve Dayanışma Derneği ve üyeleri ile ilçemizde sürekli ve geçici olarak yaşayan engellilerimize hizmet vererek, engellilerin sokağa çıkarılması ve sosyal hayata katılımını sağlayacak, engellilerimizin iş istihdamı sorununu giderebilecek yetkinliğe eriştirecek mesleki kurslar gibi çeşitli kurs ve etkinlikler düzenlemek, aynı zamanda engellilerimiz ve ailelerinin hoşça zaman geçirebilecekleri bir alan yaratmak amacıyla kurs-etkinlik salonu ve kafeterya olarak kullanılabilecek yeterlilikte bir mekan talep ettikleri anlaşılmıştır.
  İlçemizde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlarımızın adeta hapis hayatı yaşadıkları evlerinden, şehrin sokaklarına, meydanlarına, çarşılarına, kısacası kentin tüm ortak kullanım alanlarında birlikte yaşamak için ve istihdam olanakları yaratmak amacıyla kursların düzenleneceği, eğitim etkinliklerinin organize edileceği, ailelerinin de hoşça vakit geçirebilmeleri için yardımcı olmak Belediyemizin sosyal hizmet ve sorumluluk alanında kalmaktadır.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizin Dikili Engelliler ve Dayanışma Derneği’ne bu tür hizmetler düzenleyeceği bir yer vermesi, uygun bir yerimiz bulunmadığından mümkün görülmediği anlaşılarak, Belediyemizce 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “15/h” maddesine dayanılarak uygun bir yer kiralanarak, amacına uygun olarak kullanılmak üzere lokal açılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 5
KARAR NO     : 162
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 442 sayılı “Bütçe İçi Aktarma” yapılması hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
2014 yılı gider bütçemiz üzerinde yapılan incelemede yaklaşık olarak yılı içinde yapılan ödemeler incelendiğinde listede dökümü yapılan gider kaleminin yılı içinde yapılacak harcamalardan dolayı ödeneğinin yetmeyeceği anlaşıldığından 3.624.000.-TL. ödeneğe ihtiyaç olabileceği belirlenmiştir.
Buna göre ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyacının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 1.fıkrasına istinaden gider bütçesinde kullanılmayacağı anlaşılan 3.519.000.-TL.’nın, aynı yönetmeliğin 38.maddesi gereği 46.35.14.34 Mali Hizmetler Müdürlüğü 09.06.01.01 Yedek Ödenek gider kaleminden 105.000.-TL. olmak üzere toplam 3.624.000.-TL. bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyacının karşılanmasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 6
KARAR NO     : 163
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/09/2014 tarih ve 622 sayılı “2015 yılı ücret tarifeleri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce 2015 yılı ücret tarifelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi. 
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO     : 164
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/09/2014 tarih 621 sayılı “Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Hazırlanan yönetmelik Belediye Meclis üyelerine dağıtıldı. 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, karar ekindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesine dayanılarak Oy Birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO     : 165
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/09/2014 tarih ve 2882 sayılı “Muhammet KAYA’nın 815 ada 1 parseldeki Belediyemize ait hisseyi satın alma talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi’nde yer alan tamamı 149,63 m² olan 815 ada 1 parsel nolu taşınmazda Belediyemize ait, 1067/14963 hisseyi diğer hissedar olan Muhammet KAYA’nın satın alma talebi olduğu anlaşılmıştır. 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO     : 166
Gündem gereği İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 877 sayılı “Bahçeli Mahallesi 214 parsel tutanağının ihyası için 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3.maddesi gereğince bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
İlgi yazıda; Dikili Bahçeli Mahallesi’nde 214 nolu parsel tutanağının ihyası için 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3.maddesi gereğince Kadastro çalışmalarına başlanacağından kadastro ekipleriyle birlikte tutanak ihyasında görev yapmak üzere;
1-Türk vatandaşı olması
2-40 yaşını bitirmiş olması
3-Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması
4-En az 10 yıldan beri aynı köyde ikamet etmesi
5-Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması,
6-Okuma-yazma bilmesi, gibi şartları taşımaları zorunlu bulunmaktadır.
Kadastro Müdürlüğünce okuma yazma bilen üç kişi yapılan incelemelerle belirlenerek (Azem PINAR, Hasan YİĞİT, Kamil ÇINAR) tanzim edilen Bilirkişi Listesi gönderilmiştir.
6360 sayılı Kanunla belde ve köyler mahalleye dönüştüğünden söz konusu bilirkişilerin uygun görülmesi halinde Belediye Meclisince salt çoğunlukla, çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıda bunların çoğunluğu ile seçilmesi ve seçim sonuçlarının meclis kararı ile tutanak altına alınarak Müdürlüğümüze gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3.maddesine istinaden, Kadastro Müdürlüğü’nce belirlenen kadastro çalışmalarında kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere Azem PINAR, Hasan YİĞİT ve Kamil ÇINAR’ın bilirkişi olarak seçilmelerine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO     : 167
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 383 sayılı “2 adet 7.derece memur kadrosunun iptal edilerek 5.derece memur kadrosu ihdas edilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde boş bulunan 2 adet 7.derece memur kadrosunun iptal edilerek yerine 5.derece memur kadrosu ihdas edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/l” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO     : 168
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/09/2014 tarih ve 2925 sayılı “Trafo yerleri” talebi hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısından; Sercan ERALP isimli vatandaşın ve Can&Su İnşaat Taahhüt’ün Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye başvurarak 751 ada 12 parsel için trafo yeri talep ettikleri anlaşılmıştır. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 04/06/2014 tarih ve 100 sayılı Meclis kararına istinaden taleplere, sürecin uzun sürmesi nedeniyle enerji veremediği ve trafo yerlerinin kiralama yöntemiyle verilmesini talep ettikleri görüldü. Mevcut trafo yerlerinin iyileştirmeye gidilerek güç artırımı yapılabileceği de görüşülerek, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye KW artışıyla ilgili yazı yazılması değerlendirildi.  
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, trafo yerlerinin kiralama yöntemiyle verilmesine Oy Birliği ile karar verilerek, İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyon’u ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Denetim Müdürlüğü’nün konuyu birlikte değerlendirerek, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 9.maddesi de dikkate alınarak trafo yerleriyle ilgili çalışma yapmasına, ayrıca Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye KW artışıyla ilgili yazı yazılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
 
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO     : 169
Gündem gereği meclis üyesi Hasan AKSOY’un Çandarlı Mahallesi’ndeki “Orhan Hassoy Stadı” isminin değiştirilmesi hakkındaki talep dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Dilekçe okundu, dinlendi. Meclis üyesi Hasan AKSOY tarafından açıklama yapılarak; Orhan HASSOY ismine karşı bir itirazı olmadığı fakat stadın açılış yılının Cumhuriyetin 80.yılına denk gelmesi nedeniyle Stat isminin “80.Yıl Cumhuriyet Stadı” verildiği belirtildi. Tekrar eski isminin verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği konunun İsimlendirme Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 13
KARAR NO     : 170
Gündem gereği Spor ve Gençlik Komisyonu’nun 01/10/2014 tarih ve 4 sayılı kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
Spor ve Gençlik Komisyonu kararında, İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 44 nolu parselin trap skett ve okçuluk parkur alanı ilan edilmesi kararı alındığı görülerek, Meclisimizce yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 14
KARAR NO     : 171
Meclis üyesi Hüsniye YILDIRIM’ın 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan yerlerdeki menkul ve gayrimenkuller için mahallelere hizmet götürme açısından komisyon kurulması hakkındaki talebinin görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Belediyemizde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulduğu ve konuyla ilgili gerekli çalışma sürecinin Müdürlükçe devam ettiğinden, şuan böyle bir komisyon kurulmasının gerekli olmadığı, gerekirse ileri tarihteki bir Mecliste tekrar değerlendirilebileceğine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 15
KARAR NO     : 172
Gündem gereği AKP meclis üyelerinin 01/10/2014 tarihli “yağacak yağmurlarla sel ve su baskını tehlikesine karşı drenaj sistemlerinin ve dere yataklarının temizlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması” hakkındaki talep dilekçelerinin görüşülmesine geçildi. Dilekçe okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, konunun İZSU ile ilgili olduğu ve İZSU’nun gerekli çalışmaları yaptığı ve yapmaya devam ettiği görülerek, Fen İşleri Müdürlüğü’nce sürecin takip edilmesi için kararın ilgili birime havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 16
KARAR NO     : 173 
Gündem gereği AKP meclis üyelerinin “kurban kesim ücretlerinin makul bir düzeye indirilmesi” hakkındaki 01/10/2014 tarihli talep dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Dilekçe okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, belirlenen ücretlerin uygun olduğu gerekçesiyle talep Oy Çokluğu ile kabul edilmemiştir.
GÜNDEM NO : 17
KARAR NO     : 174
Gündem gereği AKP meclis üyelerinin 01.10.2014 tarihli “Belediyemize ait kira sözleşmesi sona eren mülkler ve işyerleri ile köylere ait tarla, çamlık, zeytinliklerin ihaleye çıkarılması hakkındaki talep dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Dilekçe okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun yasal mevzuat çerçevesinde yapılması gerektiğinden, konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak üzere kararın Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne havalesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.madde 5.fıkrası “Toplantı süresi bütçenin görüşüldüğü toplantılarda yirmi günü aşamaz” denildiğinden Meclisin II.Birleşim tarihinin belirlenmesine geçildi. Meclis II.Birleşiminin 10/10/2014 Cuma günü saat 15.00’de Belediye Kültür Evi’nde yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.       
 
 
 
 
    Çiğdem ELİBOL              Nazire KÖSTEN                     Murat DURAK   
  Meclis I.Başk.Vekili    Meclis Kâtibi          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum