Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.06.2022 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

01.06.2022 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarihli HAZİRAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.06.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binasında toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Ahmet GÖÇMEN, Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Mustafa DEMİREL’in mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı, Latif YABAŞ’ın ise meclis toplantısının I.Oturumunda görüşülen gündem maddeleri sırasında bulunmadığı, gündem maddelerinin görüşülmesi sonrasında toplantıya katılım sağladığı tespit edildi. Gündemin III.maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesi gereğince 05/05/2022 tarihli Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerilmediği görüldü.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin  görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 79

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23/05/2022 tarih ve 28077 sayılı "Dört adet trafo alanına yönelik plan tadilatı önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 80

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23/05/2022 tarih ve 28075 sayılı "İki adet trafo amaçlı uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 81

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23/05/2022 tarih ve 28074 sayılı "Dikili Gazipaşa Mahallesi küçük tekne yanaşma yeri amaçlı imar planı teklifi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 82

Gündem gereği Fen  İşleri Müdürlüğü'nün 25/05/2022 tarih ve 28234 sayılı "İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile belediyemize bedelsiz olarak devir edilen iki adet Çekicinin kabulü" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/05/2022 tarih ve 599 sayılı kararı ile belediyemize kurum dışı devrine karar verilen 35 DT 733 plaka numaralı ve 35 DT 788 plaka numaralı iki adet Çekicinin bedelsiz kurum dışı devrinin kabul edilerek, belediyemiz demirbaş kayıtlarına geçirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 83

Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 26/05/2022 tarih ve 28427 sayılı "Festival ve Kitap Fuarı'nın belediyemizce düzenlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 84

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 20/05/2022 tarih ve 6 sayılı "1/1000 Ölçekli Dikili Revizyon İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "01.08.2012 tarih ve 57 sayılı Dikili Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Dikili Revizyon İmar Planında, İsmetpaşa Mahallesi 8. Sokağa Cepheli yapı adalarından 512 ile 284 numaralı yapı adalarındaki taşınmazların yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 3 kat olduğu, 302 numaralı yapı adasının Ayrık-İkiz Nizam, 3 Kat olduğu ve Aynı sokak üzerinde yer alan 2188 adanın 8. sokağa bakan cephesinde ise yapılaşma koşulunun Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0.30-Kaks:0.60 yapılaşma koşullarına sahip olduğu görülmektedir.

Söz konusu bölgede 2012 yılı onaylı Dikili Revizyon İmar Planı öncesi, 1999 yılı onaylı Dikili Revizyon imar planı incelendiğinde ise 2188 adanın 8. sokağa bakan cephesinin yapılaşma koşulunun Ayrık Nizam 3 Kat, Taks:0.30, Kaks:0.90 olduğu görülmüştür. 2188 numaralı yapı adasının yerinde yapılan incelemesinde mevcut yapıların 3 Kat ve 1999 yılı imar planına göre yapılaştıkları görülmüştür.

          Yapılan tespitler neticesinde 2012 yılı onaylı Uygulama İmar Planında sehven (maddi) hata yapıldığı ve 8. Sokağa cepheli taşınmazlara plan üzerinde yapılaşma koşulunu belirten sembolün konulmadığı anlaşılmış olup, yapılan hatanın düzenlenmesine ve mağduriyet oluşmaması adına İsmetpaşa Mahallesi, 2188 adanın 8. Sokağa bakan cephesinde Ayrık Nizam, 3 Kat, Taks:0.30 Kaks:0.90 yapılaşma koşulu getirilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 20/05/2022 tarih ve 6 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 85

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 20/05/2022 tarih ve 7 sayılı "1/1000 Ölçekli Çandarlı Mahallesi 2. ve 3. derece arkeolojk sit alanı koruma amaçlı imar planı plan notu değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

     İlgili Komisyon Kararında özetle; "İzmir II. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.08.2004 tarih 11 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Çandarlı (Dikili-İzmir) 2. Ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı, 08.11.2017 tarih 8975 sayılı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülerek 11.09.2017 tarih 1106 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesince İlave Plan Notu eklenerek onaylanmıştır.

           Söz konusu planda sit kararının Arkeolojik Sit olması bu nedenle daha çok zeminle ilişkili hassasiyet ve korumanın ön planda olması nedeni ile aşağıda belirtildiği şekilde plan notlarında revizyona  ihtiyaç duyulmuştur.

          Yapılanma Koşulları, 3.8. Çatılar ve Saçaklar (3.8.1, 3.8.2. ) maddesi,
3.9. ‘Yeni yapılacak yapılarda kütle etkisini yumuşatarak cepheye hareketlilik kazandırmak amacıyla, zemin kat tavanından sonra 20 cm. kadar çekilerek veya çıkma yapılarak ikinci kat çıkılabilir’. Maddesi, 3.10 Cephe Kaplamaları ( 3.10.1., 3.10.2., 3.10.3., ) maddesi, 3.11. Bahçe Duvarları maddesi, 3.12. Bahçe Kapıları maddesi, Plan müellifinden alınan görüş doğrultusunda yukarıda belirtilen plan hükümlerinin kaldırılmasını,

          -Plan notları Genel Hükümler 1.3 maddesinde 'her türlü değişiklik için Müellif görüşünün alınması' hükmünün kaldırılarak ‘Çandarlı 2. Ve 3. Derece Sit Alanı’na ilişkin bu plan notlarıyla ilgili her türlü değişiklik için Belediye Meclis Kararı alındıktan sonra, İzmir 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun onayının alınması gereklidir.’  şeklinde revize edilmesi ,

          -Plan notları 7. madde Yürürlük ve Uygulama Başlığı, 7.3. maddesi olarak; 'Tescilli, tescilli bitişiği ve aralarından yol geçse dahi tescilli taşınmaza cephesi olmayan taşınmazlarda sondaj kazısı sonrasında ilgili müzesince herhangi bir bulguya rastlanılmaması durumunda, koruma amaçlı imar planı doğrultusunda projesi Belediyesince onaylanan yapıların yapı kullanma izin belgesi dahil inşaata esas tüm iş ve işlemlerde Belediyesi yetkilidir'. şeklinde ilave plan notu geliştirilmesine yönelik yapılan;

          Çandarlı Mahallesi, Ada Mevkii, 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Revizyonu önerisi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 20/05/2022 tarih ve 7 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 86

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 20/05/2022 tarih ve 8 sayılı "Çandarlı 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı plan notu iptali" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "01.09.2021 tarih 142 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararında, 'İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.08.2006 gün ve 11 sayılı kurul kararı ile onaylanan Çandarlı ( Dikili-İzmir) 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı plan notları, 08.11.217 gün ve 8975 sayılı Kurul kararı ile 11.09.2017 tarih 1106 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince tadilata uğrayan plan notu üzerinden; söz konusu sit kararının Arkeolojik sit olması ve bu nedenle daha çok zeminle ilişkili hassasiyet ve korumanın ön planda olması görüşü nedeniyle yapı yapılmasına ilişkin 3.8 Çatılar ve Saçaklar bölümü ile 3.11 Bahçe duvarları bölümlerinin kaldırılarak yerine ' Bahçe duvarı, çatılar ve saçaklara ilişkin yapılacak iş ve işlemlerde İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izni alınacaktır hükmünün eklenmesine ilişkin öneri plan tadilatı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 5. fıkrası gereği konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine' denilmiştir.

03.11.2021 tarih 171 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararında, ''İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.08.2006 gün ve 11 sayılı kurul kararı ile onaylanan Çandarlı ( Dikili-İzmir) 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı plan notları, 08.11.217 gün ve 8975 sayılı Kurul kararı ile 11.09.2017 tarih 1106 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince tadilata uğrayan plan notu üzerinden; söz konusu sit kararının Arkeolojik sit olması ve bu nedenle daha çok zeminle ilişkili hassasiyet ve korumanın ön planda olması görüşü nedeniyle yapı yapılmasına ilişkin 3.8 Çatılar ve Saçaklar bölümü ile 3.11 Bahçe duvarları bölümlerinin kaldırılarak yerine ' Bahçe duvarı, çatılar ve saçaklara ilişkin yapılacak iş ve işlemlerde İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izni alınacaktır hükmünün eklenmesine ilişkin öneri plan tadilatı komisyonca oy birliği ile kabul edilmiştir.

01.09.2021 tarih 142 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ve 03.11.2021 tarih 171 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararında '05.08.2006 gün ve 11 sayılı kurul kararı' ifadesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen talepte plan onama tarihinde maddi hata yapıldığı plan onama tarihinin '05.08.2004' olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle;  01.09.2021 tarih 142 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ve 03.11.2021 tarih 171 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 20/05/2022 tarih ve 8 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 87

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 20/05/2022 tarih ve 9 sayılı "Kısmi Yapılaşma" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "Yapılan incelemelerde Dikili Belediyesi tarafından hazırlanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletilen Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanına yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisine ilişkin 13.01.2020 tarih ve 39 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Kararında  “İzmir ili, Dikili ilçesi, Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanına yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisi; 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliği gereği kısmi yapılaşmaya yönelik tespitlerin yapılıp yapılmadığına ilişkin herhangi bir belge iletilmediği, kıyı kenar çizgisinin plan paftalarına işlenmediği, “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenen alanların ticaret kullanımını içermeyecek biçimde düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından, bu aşamada 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereği Komisyonlarımızca oybirliği ile uygun görülmemiştir.” denilmekte olduğu, Dikili Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmasına esas olmak üzere kısmi yapılaşma kararı alınması gerektiği anlaşıldığı ve konunun belediye meclisimizce değerlendirilmesi talep edildiği görülmüştür.

Ancak 12.08.2021 tarih ve 14916 sayılı İzmir 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Kararında İzmir 1. İdare mahkemesinin 28.05.2021 tarih ve K:2021/922 kararı ile kentsel sit sınırlarında değişiklik yapıldığı bu sebeple kentsel sit sınırlarının yeniden belirlenmesine karar verildiği ve 01.02.2022 tarih ve 15624 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı sınırları yeniden belirlenmiş olduğu ve planlama alanı çalışmasının yeniden yapılacağı anlaşıldığından konunun Meclisimizce gündemden düşürülmesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde işlemler tamamlandıktan sonra konunun tekrar gündeme getirilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 20/05/2022 tarih ve 9 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’na havale edilen gündemin 5.maddesi olan “Festival ve Kitap Fuarı’nın belediyemizce düzenlenmesi” hakkındaki konunun görüşülüp karara bağlanması için oturuma on dakika ara verilmiştir.

 

II.OTURUM

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarihli HAZİRAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

            Üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Ahmet GÖÇMEN, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin II.Oturumda hazır bulunduğu tespit edildi.

I.Oturumda görüşülerek Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’na havale edilen ve komisyonca karara bağlanan “Festival ve Kitap Fuarı’nın belediyemizce düzenlenmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.  

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açıldı.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 88

Gündem gereği Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 01/06/2022 tarih ve 2 sayılı "Festival ve Kitap Fuarı'nın belediyemizce düzenlenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "Belediyemizce düzenlenecek olan Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali ile bu yıl birincisi gerçekleştirilecek olan Kitap Fuarı’nın Temmuz, Ağustos ve Eylül Aylarında yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/p" maddesine dayanılarak Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 01/06/2022 tarih ve 2 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından 2022 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Oturumu kapatılmıştır.

 

 

                              Adil KIRGÖZ                                 Doğan İKİZ                          Nail ÇAĞLIYAN

                           Belediye Başkanı                            Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi          

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum