Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.06.2016 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

01.06.2016 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

01.06.2016 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarihli HAZİRAN ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.06.2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Ahmet CANSEVEN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR,  Engin ÖZKAN, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM,  Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI , M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN ve Seyfettin UYSAL’ın toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Başkanlıkça oylamaya sunularak mazeretlerin kabulüne Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 04.05.2016 tarihli Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanaklarında hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Önerge verilmediği görüldü.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün “Dikili Kültür-Sanat, Bilim-Düşünce ve Emek Festivali tarihinin belirlenmesi” hakkındaki yazısı okundu. Belediye Başkan Vekilince gündeme alınması oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  • 2-3-4 Haziran 2016 tarihlerinde Yunanistan Samos'ta düzenlenecek olan "Yerel Yönetimler, Mülteci Akımı ve Mülteci Meselesi- Topluma, Ekonomiye ve Turizme Etkisi" toplantısına Belediye Başkanı Mustafa TOSUN ve Basın Biriminde görevli personel Gönenç TURAN'ın katılımının görüşülmesinin gündem maddesi yapılması için Belediye Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  • 6360 Sayılı Yasa ile Bahçeli, Kıratlı, Gökçeağıl ve Kızılçukur Mahallelerinde bulunan süt toplama ünitelerinin belediyemize geçmesi nedeniyle, atıl durumda bulunan süt toplama ünitelerinin durumunun görüşülmesi Belediye Başkan Vekilince gündem maddesi yapılması için oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

               Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

 

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 59

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/05/2016 tarih ve 2135 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 34 ada 20 parsel uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine istinaden konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 60

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/05/2016 tarih ve 229 sayılı "Norm Kadro Cetveline eklenmek üzere Belediyemizin ihtiyacı olan bir Müdür kadrosunun belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"e dayanılarak Belediyemizin bulunduğu C7 cetvelinde bulunan "Diğer Müdürler" 8'den 9'a çıkarıldığından Belediyemizin ihtiyacı olan bir Müdür kadrosunun Belediyemiz Norm Kadrosuna eklenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 61

 Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğunun 26/05/2016 tarih ve 140 sayılı "Evlendirme hizmetleri ücreti" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Belediye Başkan Vekilince, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “Evlendirme hizmetleri ücreti” konusuyla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunun inceleme yaparak rapor hazırlaması için Meclis Toplantısına ara verildi.

 

OTURUM NO : 2

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarihli HAZİRAN ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi. Oturum No:2 Toplantı Tarihi: 01.06.2016 Çarşamba günü Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

I. Oturuma katılan üyelerin II. Oturumda da hazır bulunduğu, ekseriyetin hasıl olduğu görüldü.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 62

Gündem gereği 30/05/2016 tarih ve 245 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün "İsmetpaşa Mahallesi 133 ada 18 parsel Belediye hissesinin talep üzerine satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO      : 63

Gündem gereği I.Oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen "Evlendirme hizmetleri ücret tarifesi" hakkındaki gündem maddesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek 01/06/2016 tarih ve 3 sayısı ile hazırlanan kararının görüşülmesine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu kararı okundu, dinlendi.

     İlgili Komisyon kararında; "01/06/2016 tarih 61 sayılı Meclis kararı Komisyonumuza havale edilen evlendirme hizmetleri ücret tarifesi konusu, komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup aşağıda belirtildiği şekliyle Oy birliği ile kabul edilmiştir.  Önerimiz doğrultusunda gerekli değerlendirmenin Belediyemiz Meclisince yapılmasını arz ederiz.

     - Aile cüzdan bedeli : Maliye Bakanlığınca yıllık belirlenen ücreti ifade eder.

     - Oda nikah bedeli (mesai saatleri içinde)    : Ücretsizdir. Sadece aile cüzdan bedeli ödenir.

     - Hafta içi mesai saatleri dışı                        : 110,00.-TL.

     - Hafta sonu resmi tatil ve Pazar                   : 180,00.-TL.

      - İsteğe bağlı olarak özel bina ve salonlarda nikah kıyılması: 300,00.-TL.

      - Evlenme izin belgesi bedeli                     : 50,00.-TL.  " şeklinde karar alındığı anlaşılmıştır. 

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonunun 01/06/2016 tarih ve 3 sayılı kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red oylarına karşılık mevcudiyetin Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 64

Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/05/2016 tarih ve 182 sayılı "Dikili Kültür-Sanat, Bilim-Düşünce ve Emek Festivali tarihinin belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/p" maddesine dayanılarak "Dikili Kültür-Sanat, Bilim-Düşünce ve Emek Festivali"nin 28 Ağustos - 1 Eylül 2016 tarihleri arasında Dikili Merkez ve Çandarlı Mahallesinde eş zamanlı olarak yapılmasına ve aynı zamanda Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 65

Gündem gereği 2-3-4 Haziran 2016 tarihlerinde Yunanistan Samos'ta düzenlenecek olan "Yerel Yönetimler, Mülteci Akımı ve Mülteci Meselesi-Topluma, Ekonomiye ve Turizme Etkisi" toplantısına Belediye Başkanı Mustafa TOSUN ve Basın Biriminde görevli personel Gönenç TURAN'ın katılımının görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 2-3-4 Haziran 2016 tarihlerinde Yunanistan Samos'ta düzenlenecek olan "Yerel Yönetimler, Mülteci Akımı ve Mülteci Meselesi-Topluma, Ekonomiye ve Turizme Etkisi" toplantısına Belediye Başkanı Mustafa TOSUN ve Basın Biriminde görevli personel Gönenç TURAN'ın katılmasına, toplantıya katılıma ilişkin giderlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO      : 66

Gündem gereği, 6360 sayılı Bahçeli, Kıratlı, Gökçeağıl ve Kızılçukur Mahallelerinde bulunan süt toplama ünitelerinin Belediyemize geçmesi nedeniyle, atıl durumda bulunan süt toplama ünitelerinin durumunun görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

        Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.         

 

    Ahmet CANSEVEN                    Murat DURAK                              Sunay YARAR

     Belediye Başkan V.                      Meclis Kâtibi                                 Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum