Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.02.2023 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

01.02.2023 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

01.02.2023 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.02.2023 tarihli ŞUBAT Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.02.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Hakan Yıldırım DEMİR, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı ve üyelerinin tamamının mevcut olduğu görüldü.

Gündemin IV. maddesi gereğince, 04/01/2023 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu.

Mehmet Akif GÜVELİ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ, Semih YALIN ve Azam Ziya GÜÇ imzalı Meclis Başkanlığı’na sunulan önergede; İsveç Hükümeti’nin göz yumduğu Kuran-ı Kerim’in yakılması olayından dolayı, İsveç Hükümeti’nin eski siyasetçisinin ismi ilçemizde bulunan bir parkta olduğundan, eski belediye başkanlarımızdan uygun görülecek bir isim ile değiştirilmesinin teklif edildiği görülmüştür.

Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından, Kuran-ı Kerim’in yakılması olayını kınadıklarını ve kabul edilemez bir durum olduğunu fakat bu iki konunun birbirinden farklı konular olduğu belirtilerek, önergenin gündeme alınmamasını oylamaya sunmuştur. Önerge Mehmet Akif GÜVELİ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ, Semih YALIN ve Azam Ziya GÜÇ’ün Ret Oyuna karşılık, Oy Çokluğu ile gündeme alınmamıştır.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Meclis I.Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

-Başkanlığın “Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği’nin 15-19 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlemiş olduğu “Balkan Turu ve sürdürülebilir kentsel gelişim ve güneş enerjisi endüstrisindeki güncel gelişmeleri inceleme gezisi” programına katılım” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi. Meclis I.Başkan Vekili tarafından konunun gündem maddesi yapılması oylamaya sunuldu. Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün Ret Oy kullanmalarına karşılık Oy Çokluğu ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 25

Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü'nün 12/01/2023 tarih ve 43213 sayılı "Fen İşleri Müdürlüğü'nce 2023 yılında gerçekleştirilecek yıkım masraflarının hesaplanması ve tahsilatı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 26

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 16/01/2023 tarih ve 43374 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1270 ada 1 parsel ve çevresinde Düzcebağlar Deresi ıslah projesi tamamlanmış olduğundan, imar durumu düzenleyemediğimiz parsellerin durumu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 27

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/01/2023 tarih ve 44099 sayılı "Kabakum Mahallesi 948 parselin mera vasfının korunarak eğitim alanı, cami, açık spor alanı, belediye hizmet alanı ve park alanı olarak planlanması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmalarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 28

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/01/2023 tarih ve 44108 sayılı "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği Periyodik Kontrol Ücretinden muayene kuruluşunca belediyeye aktarılacak pay" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nin 9.maddesi 1.fıkrasında "İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalar." denildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38.maddesinin "g" bendine dayanılarak A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalanması için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ'e yetki verilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 

Periyodik Kontrol Ücretinden muayene kuruluşunca belediyeye aktarılacak payın belirlenmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 29

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/01/2023 tarih ve 46 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1630 ada 1 parsele yönelik öneri plan tadilatı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında; "02.11.2022 tarih 148 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile ‘‘Çandarlı Mahallesi 1630 Ada 1 Parsele Yönelik Öneri Plan Tadilatı’ kapsamında ‘‘plan bütün olarak değerlendirildiğinde, 1630 ada 3 parselinde, aynı problemden dolayı 18. Madde uygulamasına gidemeyeceği, bu nedenle söz konusu iki parselinde birlikte 18. Madde uygulaması yapması gerektiği anlaşılmıştır.  Bu nedenle plan tadilatında da 1630 ada 1 ve 3 parselin birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı gerekçesiyle sunulan plan tadilatının katılanların Red Oy kullanmaları neticesinde mevcudun Oy Birliği ile reddedilmiştir.’  şeklinde karar alınmıştır.

Ancak; belediyemize kayıtlı 14.11.2022 tarih 35778 sayılı yazı ile kayıtlı dilekçede; ‘beraber hareket etme konusunda 1630 ada 3 parsel malikleri ile yapılan görüşme sonucunda anlaşma sağlanamadığı belirtilmiştir’

Çandarlı Mahallesi, 1630 Ada 1 Parsel;  02/02/1994 tarih ve 4 sayılı Çandarlı Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Çandarlı İmar Planı içinde, Ayrık Nizam 2 kat, ön bahçe çekme mesafesi 5 m. yan bahçe çekme mesafesi 3 m. Taks:0,30 Kaks:0,60 yapılaşma koşullarına sahip konut alanları ile park alanında kalmakta olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi kapsamında imar uygulaması görmemiştir. Söz konusu parsele komşu, 1527 parselin “mera” vasıflı olması nedeniyle 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında imar uygulaması yapılamamaktadır. 1527 parsel ile 1630 ada 1 parsel, 1/1000 Ölçekli İmar Planı üzerinden birlikte değerlendirildiğinde, bazı konut alanlarının bu iki parselde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 1630 ada 1 parselin mevcut onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde olmasına rağmen, komşu 1527 parselin mera niteliğinde olması ve konut adalarının iki parsele de girmesi nedeniyle imar uygulaması yapılamamaktadır.

Meclisimize sunulan plan tadilatı incelendiğinde, Uygulama İmar Planında 1630 ada 1 parseldeki konut adaları, mera parseli dışında kalacak şekilde düzenlendiği, mera parselinin uygulamaya dahil edilmeyeceği şekilde plan tadilatı hazırlandığı ve park ve yeşil alan kullanım miktarlarının da arttırıldığı görülmüş olup, öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 16/01/2023 tarih ve 46 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, Uygulama İmar Planında 1630 ada 1 parseldeki konut adaları, mera parseli dışında kalacak şekilde düzenlendiği, mera parselinin uygulamaya dahil edilmeyeceği şekilde plan tadilatı hazırlandığı ve park ve yeşil alan kullanım miktarlarının da arttırıldığı görüldüğünden, öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının uygun olduğuna 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 30

Gündem gereği Başkanlığın 31/01/2023 tarih ve 44272 sayılı "Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'nin düzenlemiş olduğu "Balkan Turu ve sürdürülebilir kentsel gelişim ve güneş enerji endüstrisindeki güncel gelişmeleri inceleme gezisi" programına katılım" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün "Yurtdışı Çıkışlar" konulu 2021/6 sayılı Genelgesine dayanılarak, belediyemizin üyesi olduğu Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'nce düzenlenen 15-19 Şubat 2023 tarihlerinde Balkan Turu ve sürdürülebilir kentsel gelişim ve güneş enerjisi (jeotermal, rüzgar, HES vs.) endüstrisindeki güncel gelişmeleri inceleme gezisi programına, belediyemiz adına incelemelerde bulunak üzere Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Mali Hizmetler Müdür Vekili Ali KAYACAN ve Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Şahin SARIKAYA'nın katılmasına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

          

Gündemin 1.maddesi (Fen İşleri Müdürlüğü’nce 2023 yılında gerçekleştirilecek yıkım masraflarının hesaplanması ve tahsilatı), 3.maddesi (Kabakum Mahallesi 948 parselin mera vasfının korunarak eğitim alanı, cami, açık spor alanı, belediye hizmet alanı ve park alanı olarak planlanması) ve 4.maddesinin (Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği Periyodik Kontrol Ücretinden muayene kuruluşunca belediyeye aktarılacak pay) II.Birleşimde görüşüleceğinden, Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 03/02/2023 tarihinde Cuma günü saat 16.00’da Belediye Başkanlık Makamında gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından 2023 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi kapatılmıştır.

 

        Çiler GÜREL                                 Doğan İKİZ                            Nail ÇAĞLIYAN

Meclis I.Başkan Vekili                      Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum