Bize Ulaşın

  0 (232) 671 40 20

İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA 

İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Dikili Belediyesi (“Belediye”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Tanımlar

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  ifade eder. 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek ve size daha iyi ve güvenli hizmet sunmak amacıyla Belediyemiz tarafından mevzuata ve Belediyemiz politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Belediye’nin bağlı müdürlükleri, internet siteleri, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi ve benzeri kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan “Kişisel Verilerinizi Toplama Amaçları ve İşlenen Kişisel Verileriniz” başlığında açıklanan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Amaçları ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Belediyemiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileri toplama amaçlarımız:

 • Belediye ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) belediyemiz ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaları ilgili iş birimlerimiz tarafından yapmak,

 • Kurumsal web sitemiz üzerindeki e-belediye faaliyetlerini yürütmek,

 • Kurumsal web sitemiz ve e-belediye üzerinden işlem yapan kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,

 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimleri yerine getirmek ve bu kapsamda gerekli tedbirleri almak,

 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerini yürütmek,

 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerini yerine getirmek,

 • Belediyemiz ve Belediyeye bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

 • Hizmetlerimize ilişkin pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve belediye ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerini yerine getirmek,

 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almak.

Bu kapsamda Belediyemiz tarafından aşağıdaki tabloda yer alan kişisel veriler toplanmaktadır;

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Bilgisi

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi, ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport vb.)

İletişim Bilgisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (telefon numarası, adres, e-posta, faks numarası vb.)

Finansal Bilgi

Kişisel veri sahibinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri kategorisidir. (banka hesap numarası, iban, kredi kartı bilgisi, gelir bilgisi vb.)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Bilgisi

Kişisel veri sahibine ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri kategorisidir. (fotoğraf, ses kaydı vb.)

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kişisel veri sahibine ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri kategorisidir. (kullanıcı adı, şifre, kart ID, log kayıtları, IP adresi vb.)

4. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Belediyemiz kişisel verileri KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla paylaşabilmektedir.  

Kişisel verileriniz,

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • Web sitesi üzerinden fatura ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile bankalara,

 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla yurt içindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza, Dikili Belediyesi iştirak şirketlerine,

 • Bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içindeki veyahut yurt dışındaki kuruluşlara aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;  Belediyemiz ve Belediyemize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenmektedir. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler, Belediyemizin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde ise belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, devlet arşiv hizmetleri mevzuatı ve her halükârda kanuni süreler, Belediyemiz uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürenin sona ermesi halinde ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şöyledir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.izmir-dikili.bel.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

Belediyemiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İnternet Adresi :  www.izmir-dikili.bel.tr

Telefon Numarası :  (0232) 671 40 20           

E-Posta Adresi :  baskanlik@izmir-dikili.bel.tr

KEP Adresi :  dikilibelediyesi@hs01.kep.tr
Adres :  Cumhuriyet Mahallesi 313 Sokak No:22 Dikili / İzmir

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum