Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün İlanıdır

Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün İlanıdır

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2

MUHAMMEN

BEDEL

HİSSE

NİSPETİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

ŞARTNAME

BEDELİ

İHALE

TÜRÜ

İHALE

SAATİ

İHALE

TARİHİ

1 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA 236 15 486,00 510.000,00TL TAM 15.300,00TL 100,00TL AÇIK 14:30 03.01.2019
2 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA 240 12 1.434,00 830.000,00TL TAM 24.900,00TL 100,00TL AÇIK 14:45 03.01.2019
3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 579 1 1.217,00 1.168.320,00TL TAM 35.049,60TL 100,00TL AÇIK 15:00 03.01.2019
4 İZMİR DİKİLİ BADEMLİ 315 8 11.295,44 460.000,00TL TAM 13.800,00TL 100,00TL AÇIK 15:15 03.01.2019

1-) Yukarıda niteliği, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV'den müstesnadır.

4-) İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

A-Gerçek Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (nüfus müdürlüğünden)

d-) Kanuni tebligat adresi/ikametgah adresi belgesi (nüfus müdürlüğünden)

e-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı bekaletname (noterden)

f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g-) İhale Döküman Bedeli Makbuzu

B-Tüzel Kişilerden;

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (nüfus müdürlüğünden)

d-) Kanuni tebligat adresi/ikametgah adresi belgesi (nüfus müdürlüğünden)

e-) İmza Sirküsü (noterden)

f-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı bekaletname (noterden)

g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

h-) İhale Döküman Bedeli Makbuzu

ı-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Tescil Belgesi)

5-)Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına' yatırılacaktır. Şartname 100,00TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilecektir.

6-) İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

7-) İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği taktirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

8-) İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

9-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.

10-) İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 236 ada 15 parsel 2012 tarihli revizyon imar planında kitle nizamlı 3 kat konut amaçlı planlı alanda kalmakta olup, planda gösterilen yol ve otopark alanlarına yaklaşık 225m2 terki bulunması sebebi ile taşınmaza yönelik imar uygulaması gerekmektedir. Gazipaşa Mahallesi 240 ada 12 parsel 2012 tarihli revizyon imar planında ayrık nizam 2 kat konut (taks:0,30) amaçlı alanda kalmakta olup, taşınmazın büyük miktarda yol ve yeşil alan terkleri bulunmaktadır. İsmetpaşa Mahallesi 579 ada 1 parsel onaylı 1/1000 ölçekli nazım imar planında günübirlik tesis alanı planlı alanda (E:0,087 H:4,50) kalmaktadır. İsmetpaşa Mahallesi 315 ada 8 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında zeytinlik alanlar olarak planlı alanda kalmaktadır.

11-) İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir.

12-) Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

13-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum