Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.03.2024 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

06.03.2024 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

06.03.2024 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.03.2024 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.03.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ’ün teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan Yıldırım DEMİR, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı,  Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 07/02/2024 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılmadığı görüldü.

Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

1-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 04/03/2024 tarih ve 69298 sayılı “Elektronik haberleşme altyapı geçiş hakkı bedellerinin 2024 yılı ücret tarifesine eklenmesi” hakkındaki yazısı okunarak, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması için oylamaya sunulmuştur. Öneri Oy Birliği ile gündeme alınmıştır.  

Belediye Başkanı tarafından gündemin madde başlıkları halinde görüşülmesi oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.  

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    :  27

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27/02/2024 tarih ve 68940 sayılı "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği kadro iptal ve ihdası" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak belediyemiz norm kadro cetvelinde  dolu bulunan 3 adet 5. derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 3. derece Mühendis kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 5. derece Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 3. derece Mimar kadrosunun, dolu bulunan 3 adet 5. derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 3. derece Tekniker kadrosunun ve dolu bulunan 1 adet 10. derece Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 5. derece Memur kadrosunun  ihdas edilmesine, III sayılı Dolu Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin karar ekinde sunulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 28

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 21/02/2024 tarih ve 68570 sayılı "07/02/2024 tarih ve 18 sayılı Belediye Meclis Kararında düzeltme yapılarak, Çandarlı Mahallesi 561 ada 3 parsel Belediye Sosyal Tesis Binamızın zemin katının hizmet binası olarak Dikili 4 Nolu Çandarlı Aile Sağlığı Merkezi adına tahsis talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesi ile "75/d" maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47.maddesine dayanılarak, 07/02/2024 tarih ve 18 sayılı Belediye Meclis Kararında düzeltme yapılarak ilçemiz Çandarlı Mahallesi 561 ada 3 parsel Palmiye Sokak No:43/1 adresinde bulunan Belediye Sosyal Tesis Binamızın zemin katının hizmet binası olarak Dikili 4 Nolu Çandarlı Aile Sağlığı Merkezi adına 07/02/2024 tarih ve 18 sayılı Belediye Meclis Kararında belirtilen süreyle (18 Ay) tahsis edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 29

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/02/2024 tarih ve 68868 sayılı "Askıda bulunan Salimbey Mahallesi 160 ada 24 parsel ve çevresine yönelik uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 30

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/02/2024 tarih ve 69065 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1630 ada 4 parselin bir kısmı için tahsis amacı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 31

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29/02/2024 tarih ve 69108 sayılı "Askıda bulunan Salimbey Mahallesi 160 ada 24 parsel ve çevresine yönelik uygulama imar planı değişikliğine yapılan iki adet itiraz" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesi mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 32

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 43 sayılı "İki adet trafo amaçlı uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "Dikili Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 80 sayılı Belediye Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen “İki Adet Trafo Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi” hakkındaki yazısı komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, İki Adet Trafo Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisinin uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 43 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak iki adet trafo amaçlı uygulama imar planı değişikliği önerisinin uygun olmadığına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 33

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 44 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25g-2c paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "Yapılan incelemelerde bahse konu trafo alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı olan alan sınırları içerisinde yer aldığı, öneri trafo alanının Kuzey Batısında direk tipi trafonun mevcut olduğu ancak bölgeye yetersiz geldiği için bina tipi trafoya geçilmesi gerektiği anlaşılmış olup,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde; c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,

2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi  (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare:Danıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2816, K.:2022/2140 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri,” yapılabilir denilmekte olduğu, bu bağlamda bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 44 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 34

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 45 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25h-3d paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "Yapılan incelemelerde bahse konu trafo alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı olan alan sınırları içerisinde yer aldığı, öneri trafo alanının kuzey doğusunda direk tipi trafonun mevcut olduğu ancak bölgeye yetersiz geldiği için bina tipi trafoya geçilmesi gerektiği anlaşılmış olup, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde;

“c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

1)  Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,

2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi  (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare: Danıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2816, K.:2022/2140 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri,” yapılabilir denilmekte olduğu, bu bağlamda bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 45 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 35

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 46 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25j-1a paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "Yapılan incelemelerde bahse konu trafo alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı olan alan sınırları içerisinde yer aldığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde;

“c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,

2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi  (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare: Danıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2816, K.:2022/2140 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri,” yapılabilir denilmekte olduğu,

Ancak parkın fiziksel olarak düzenlenmesinin tamamlanmış olması ve bölgede parkın yoğun olarak kullanıldığı tespit edildiğinden bahse konu park alanı içerisinde trafo yapılmasının uygun olmadığı, öneri alanın yakınlarında mevcut olan diğer park alanlarında trafo alanının önerilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 46 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak bahse konu park alanı içerisinde trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 36

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 47 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25h-4a paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "Yapılan incelemelerde bahse konu trafo alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı olan alan sınırları içerisinde yer aldığı, ancak 1/25000 ölçekli İzmir Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında Orman Alanı sınırları içerisinde yer aldığı görülmüştür.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde;

“c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,

2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi  (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare: Danıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2816, K.:2022/2140 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri,” yapılabilir denilmekte olduğu,

Bu bağlamda bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan Trafonun Orman sahası içerisinde kalıp kalmadığının tepsinin yapılması sonrasında Trafo Amaçlı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilebileceği, sonuç olarak ilgili plan değişikliğinin bu aşamada uygun olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 47 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan trafonun orman sahası içerisinde kalıp kalmadığının tespitinin yapılması sonrasında trafo amaçlı  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilebileceği görülerek, ilgili plan değişikliğinin bu aşamada uygun olmadığına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 37

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 48 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25g-2a paftasında 297 ada 12 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "Yapılan incelemelerde bahse konu trafo alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı olan alan sınırları içerisinde yer aldığı, ayrıca parkın içerisinde direk tipi trafonun mevcut olduğu ve bina tipi trafoya dönüştürülmesi planlandığı görülmüş olup,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde;

 “c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,

2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi  (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare: Danıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2816, K.:2022/2140 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri,” yapılabilir denilmekte olduğu, bu bağlamda bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 48 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 38

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 49 sayılı "Beş adet trafo alanına yönelik plan tadilatları" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

İlgili Komisyon Kararında; "-Kabakum Mahallesi 3 ada 19 parselin güneyinde “Park Alanı” içerisinde önerilen “Trafo Alanı’na” yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tarafımızca incelenmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18.12.2020 tarih 05.1180 sayılı Meclis kararı ile uygun görülerek onanan 1. Etap – Kabakum Planlama Bölgesi, Uygulama İmar Planı ve Revizyonu içerisinde öneri trafo alanının kuzeyinde, kuzey doğusunda ayrılan Teknik Altyapı alanlarının bulunduğu tespit edilmiş olup, öncelikle bu alanlarda ihtiyacın giderilmesi düşünüldüğünden öneri plan tadilatının uygun olmadığına komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.

- İsmetpaşa Mahallesi 2153 ada 106 parselin güneyin de “Park Alanı” içerisinde önerilen “Trafo Alanı’na” yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tarafımızca incelenmiş olup, bölgedeki enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak tarafımıza sunulan öneri plan tadilatının uygun olduğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.

- Kabakum Mahallesi 0 ada 501 parselin güney batısında “Rekreasyon Alanı” içerisinde önerilen “Trafo Alanı’na” yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tarafımızca incelenmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18.12.2020 tarih 05.1180 sayılı Meclis kararı ile uygun görülerek onanan 1. Etap – Kabakum Planlama Bölgesi, Uygulama İmar Planı ve Revizyonu içerisinde öneri trafo alanının kuzey batısında, doğusunda ve kuzey doğusunda ayrılan Teknik Altyapı alanlarının bulunduğu tespit edilmiş olup, öncelikle bu alanlarda ihtiyacın giderilmesi düşünüldüğünden öneri plan tadilatının uygun olmadığına komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.

-Cumhuriyet Mahallesi 529 ada 19 parselin (Tevhit sonrası 19 parsel oluşmuştur) batısında “Park Alanı” içerisinde önerilen “Trafo Alanı’na” yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tarafımızca incelenmiş olup aynı park alanı içerisinde 528 ada 5 parselin kuzeyinde trafo binasının mevcutta bulunduğu ancak yola cephesi bulunmadığı anlaşıldığından, mevcut trafo binasının öneri trafo alanına taşınması koşuluyla plan tadilatının uygun olduğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.

-Çandarlı Mahallesi 292 ada 23 parselin batısında önerilen Uygulama İmar Planı Değişikliği tarafımızca incelenmiş olup; trafo önerilen alanın mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında trafo alanı olması gerekçesiyle plan değişikliğinin uygun olmadığına komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 49 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 39

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 51 sayılı "Dikili Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde öneri plan notu" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "İlçemiz merkez mahallelerinde yer alan onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarındaki kullanım kararları incelendiğinde; Konut, Ticaret, Ticaret- Konut kullanımlarına yer verilmiş ancak pansiyon, butik otel vb. konaklama tesislerinin yapılabileceği kullanım kararlarına kısıtlı oranda yer verilmiştir. Bu nedenle de ilçemizde artan turizm potansiyeli ile birlikte, mevcut konaklama tesisleri yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlik mevcut konut alanlarının denetimsiz bir şekilde konaklama tesisi olarak kullanılmasına sebep olmuş ve bu durum güvenlik problemlerini de beraberinde getirmiştir. Bütün bunlarla birlikte Konaklama alanlarının yetersizliği ilçemizin ekonomik ve sosyo kültürel açıdan gelişimini büyük oranda engellemektedir.  Yukarıda açıklanan sebepler dolayısıyla ilçemizde yer alan denetimsiz konaklamaların önüne geçmek ve ilçemizin turizm potansiyelini ortaya çıkararak bölgenin ekonomik, sosyo-kültürel açıdan kalkınmasını sağlamak ve istihdam oranını arttırmak amacıyla "Dikili Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut, Ticaret, Konut + Ticaret ( karma ) alanlarında kalan yapı adalarında,  emsal ve yapı yoğunluğunu arttırmamak, ada siluetini bozmamak koşuluyla pansiyon, butik otel vb. konaklama tesisleri yapılabilir." şeklinde plan notu geliştirilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 51 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak Dikili Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut, Ticaret, Konut + Ticaret ( karma ) alanlarında kalan yapı adalarında,  emsal ve yapı yoğunluğunu arttırmamak, ada siluetini bozmamak koşuluyla pansiyon, butik otel vb. konaklama tesisleri yapılabilir." şeklinde plan notu geliştirilmesinin kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 40

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 52 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 242 ada 23 parsel tarla nitelikli taşınmazın Dikili Atıksu Arıtma Tesisi yapılması için İzsu adına bedelsiz devir talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "Yapılan incelemelerde mülkiyeti Dikili Belediyesi’ne ait 40.831,00 m⊃2; yüzölçümlü ve Tarla vasıflı olan Gazipaşa Mahallesi 242 ada 23 parsel 1/25000 ölçekli Dikili Termal Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı olarak planlı olduğu alt ölçekli imar planlarının bulunmadığı görülmüştür.

Bahse konu parselin Dikili Atıksu Arıtma tesisi yapılması amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine bedelsiz devrinde 3194 sayılı İmar kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 52 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "75/d" maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 45.maddesine dayanılarak, mülkiyeti belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 242 ada 23 parselin Dikili Atıksu Arıtma Tesisi yapılması amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bedelsiz devrine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 41

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 53 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 440 ada 7 parsel arsa nitelikli taşınmazın İzsu tarafından teknik birim olarak kullanılması amacıyla bedelsiz devir talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "Yapılan incelemelerde mülkiyeti Dikili Belediyesi’ne ait 844,00 m⊃2; yüzölçümlü ve arsa vasıflı olan Gazipaşa Mahallesi 440 ada 7 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı olduğu ve fiiliyatta da İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Teknik Birimi tarafından kullanıldığı görülmüştür.

Bahse konu parselin İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından teknik birim olarak kullanılması amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine bedelsiz devrinde 3194 sayılı İmar kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 53 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "75/d" maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 45.maddesine dayanılarak Gazipaşa Mahallesi 440 ada 7 parselin teknik birim olarak kullanılması amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bedelsiz devrine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 42

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 54 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 26 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 21 parsel 2.101,26 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 216,88 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında; "İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 21 parsel kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam, 2 Kat, Taks:0.15 Kaks:0.30 ‘’Konut Alanı’’ kullanımında kalmaktadır. 2.101,26 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 216,88 m⊃2; hissemiz bulunması ve hissemiz oranında belediyemiz adına müstakil parsel oluşması mümkün olmadığından imar yönünden satışında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 21 parsel 2.101,26 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda, 216,88 m⊃2; belediyemiz hissesinin Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen 2.892.000,00.-TL. bedel ile satışının uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği  ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 54 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 26 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 17.maddesine dayanılarak İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 21 parsel 2.101,26 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 216,88 m⊃2; belediyemiz hissesinin satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO    : 43

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 55 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 27 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 22 parsel 2.057,93 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 175,89 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

            İmar Komisyonu Kararında; "İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 22 parsel kayıtlı taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam, 2 Kat, Taks:0.15 Kaks:0.30 ‘’Konut Alanı’’” kullanımında kalmaktadır. 2.101,26 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 216,88 m⊃2; hissemiz bulunması ve hissemiz oranında belediyemiz adına müstakil parsel oluşması mümkün olmadığından imar yönünden satışında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 22 parsel 2.057,93 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda, 175,89 m⊃2; belediyemiz hissesinin Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen 2.346.000,00.-TL. bedel ile satışının uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği  ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 55 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 27 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 17.maddesine dayanılarak İsmetpaşa Mahallesi 842 ada 22 parsel 2.057,93 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda, 175,89 m⊃2; belediyemiz hissesinin satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO    : 44

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 56 sayılı "Çukuralan Mahallesi 123 ada 1 parsel tarla nitelikli taşınmazın 81,89 m2'lik alanının İzsu adına tahsis talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında; "Yapılan incelemelerde mülkiyeti Dikili Belediyesi’ne ait 16115,24 m⊃2; yüzölçümlü ve palamutlu tarla vasıflı olan Çukuralan Mahallesi 123 ada 1 parsel 1/25000 ölçekli İzmir Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanı olarak planlı olduğu, Çukuralan Mahallesi 123 ada 1 parsel tarla nitelikli taşınmazın 81,89 m2 lik, alanın su kuyusu açılması amacı ile İZSU adına tahsisinde 3194 sayılı İmar kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 56 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e"ve "75/d" maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47.maddesine dayanılarak Çukuralan Mahallesi 123 ada 1 parsel tarla nitelikli taşınmazın 81,89 m2'lik alanının su kuyusu açılması amacı ile 10 yıl süre ile İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İzsu) adına tahsine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO    : 45

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 57 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 28 sayılı "Salimbey Mahallesi 188 ada 15 parsel 641,43 m2 yüzölçümlü bahçeli üç adet kargir ev ve arsa nitelikli taşınmazda 6,82 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında; "İlçemiz Salimbey Mahallesi 188 ada 15 parsel kayıtlı taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde “A-Kitle Nizam, 2 Kat, ‘Konut Alanı’’ kullanımında kalmaktadır. 641,43 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 6,82 m⊃2; hissemiz bulunması ve hissemiz oranında belediyemiz adına müstakil parsel oluşması mümkün olmadığından imar yönünden satışında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; Salimbey Mahallesi 188 ada 15 parsel 641,43 m⊃2; yüzölçümlü bahçeli üç adet kargir ev ve arsa nitelikli taşınmazda, 6,82 m⊃2; belediyemiz hissesinin Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen 90.000,00.-TL. bedel ile satışının uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği  ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 57 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/02/2024 tarih ve 28 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 17.maddesine dayanılarak Salimbey Mahallesi 188 ada 15 parsel 641,43 m⊃2; yüzölçümlü bahçeli üç adet kargir ev ve arsa nitelikli taşınmazdaki 6,82 m⊃2; belediyemiz hissesinin satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 46

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 58 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25j-1b paftasında 1055 ada 9 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

İmar Komisyonu Kararında; "Yapılan incelemelerde bahse konu trafo alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı olan alan sınırları içerisinde yer aldığı,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde;

“c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,

2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi  (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare: Danıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2816, K.:2022/2140 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri,” yapılabilir denilmekte olduğu, bu bağlamda bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 58 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO    : 47

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 59 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25h-1d paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında; "Yapılan incelemelerde bahse konu trafo alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı olan alan sınırları içerisinde yer aldığı,

Öneri trafo alanının Kuzey Doğusunda imar planlarında işli olmayan mevcut bir trafonun yer aldığı ancak özel mülkiyet içerisinde ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı olan alan sınırları içerisinde yer aldığı bu bağlamda mevcut trafonun taşınması amacı ile ilgili plan tadilatının yapıldığı görülmüş olup,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde;

“c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,

2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi  (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare: Danıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2816, K.:2022/2140 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri,” yapılabilir denilmekte olduğu, bahse konu trafo alanının mevcut olması sebebi ile ilgili plan tadilatının mevcut olan trafo binanın olduğu yerde yapılmasının uygun olacağı düşünüldüğünden, bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına oy birliği karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 59 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak bahse konu trafo alanının mevcut olması sebebi ile ilgili plan tadilatının mevcut olan trafo binanın olduğu yerde yapılmasının uygun olacağı görüldüğünden, bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 22

KARAR NO     : 48

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 60 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25g-2a paftasında 277 ada 5 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında; "Yapılan incelemelerde bahse konu trafo alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı olan alan sınırları içerisinde yer aldığı,

Öneri trafo alanının Kuzey direk tipi trafonun mevcut olduğu ancak bölgeye yetersiz geldiği için bina tipi trafoya geçilmesi gerektiği anlaşılmış olup,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde;

“c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,

2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi  (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare: Danıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2816, K.:2022/2140 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842) parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri,” yapılabilir denilmekte olduğu, bu bağlamda bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 60 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 23

KARAR NO    : 49

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 61 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25j-1b paftasında 1144 ada 1 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında; "Yapılan incelemelerde bahse konu trafo alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanı olarak planlı olan alan sınırları içerisinde yer aldığı,

Öneri trafo alanının Kuzey Batısında direk tipi trafonun mevcut olduğu ancak bölgeye yetersiz geldiği için bina tipi trafoya geçilmesi gerektiği anlaşılmış olup,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendinde;

“c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye,

2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi  (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare: Danıştay İDDK’nın 13/6/2022 tarihli E.:2021/2816, K.:2022/2140 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) (Değişik ibare:RG-25/7/2019-30842)parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo, (Ek ibare:RG-18/8/2022-31927) parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri,” yapılabilir denilmekte olduğu, bu bağlamda bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 61 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak bahse konu park alanı içerisinde yapılması planlanan trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 24

KARAR NO    : 50

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 62 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 242 ada 35 parselin ifrazı sonrası oluşacak olan 38 nolu parselin İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi için Maliye'ye devri" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında; "(…) Yukarıdaki bahsedilen talebin komisyonumuzca yapılan değerlendirmesinde; Gazipaşa Mahallesi 242 ada 35 parselin ifraz edilebileceği ifraz sonrası oluşacak olan 38 ve 39 nolu parsellerden 38 nolu parselin İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi için Maliye'ye devrinin imar yönünden sakınca olmadığına Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 21/02/2024 tarih ve 62 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 45.maddesine dayanılarak Gazipaşa Mahallesi 242 ada 35 parselin ifraz edilebileceği ifraz sonrası oluşacak olan 38 ve 39 nolu parsellerden 38 nolu parselin İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi için Maliye'ye devrine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 25

KARAR NO    : 51

            Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü'nün 04/03/2024 tarih ve 69298 sayılı "Elektronik haberleşme altyapı geçiş hakkı bedellerinin 2024 yılı ücret tarifesine eklenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 3.maddesi (Askıda bulunan Salimbey Mahallesi 160 ada 24 parsel ve çevresine yönelik uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz), 4.maddesi (Çandarlı Mahallesi 1630 ada 4 parselin bir kısmı için tahsis amacı değişikliği), 5.maddesi (Askıda bulunan Salimbey Mahallesi 160 ada 24 parsel ve çevresine yönelik uygulama imar planı değişikliğine yapılan iki adet itiraz) ve ek gündem maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğü’nün “Elektronik haberleşme altyapı geçiş hakkı bedellerinin 2024 yılı ücret tarifesine eklenmesi” hakkında gündem maddeleri Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşiminde görüşüleceğinden, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Mart Meclisi II. Birleşiminin 08/03/2024 tarihinde Cuma günü saat 10.00’da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşeceği belirtilerek, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi kapatılmıştır.

         Adil KIRGÖZ                     Doğan İKİZ                  Nail ÇAĞLIYAN

                  Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                      Meclis Katibi                          

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum