Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.06.2024 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.06.2024 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 05.06.2024 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ
Dikili Belediye Meclisi’nin 05.06.2024 tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.06.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binasında toplanıldı.  
Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı. 
Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL’in teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ayhan KAYA, Deran TÜRKOĞLU, Ata UYSAL, Gazi GENÇOĞLU, Ahmet GÖÇMEN, Figen GENÇAY, Reis ÇELİK, Hatice DEMİR, Şahin ATILGAN, Mete AKMAZ, Yunus DEMİRTUNÇ, Azam Ziya GÜÇ ve Abdullah ÖZÜDOĞRU’nun bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Mustafa DEMİREL’in ise mazeret bildirerek toplantıya katılım sağlamadığı tespit edildi. 
Gündemin IV. Maddesi gereği geçen toplantı tutanaklarında maddi hata tespit edilmediği görüldü. 
Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmeyeceği Meclis I. Başkan Vekili tarafından soruldu. 05/06/2024 tarihli Abdullah ÖZÜDOĞU imzalı olarak sunulan önergenin; “Çandarlı’nın sembolü olan 1557 ada 1 parselde kayıtlı Çandarlı Kalesi’nin, sinema, kafe, müze ve sergi alanı olarak kullanılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunulması”nı içerdiği görüldü. Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne konunun iletileceği ve takibinin yapılacağı ifade edilmiştir.
Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Meclis I. Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek Gündem önerisinin bulunmadığı görüldü. 
Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen gündemlerin görüşülmesine geçildi.
 
GÜNDEM NO : 1 
KARAR NO    :  31 
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14/05/2024 tarih ve 72662 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 25 ada 22 parsel 905,03 m⊃2; yüzölçümlü bahçeli kargir ev ve arsası nitelikli taşınmazda 33,79 m⊃2; belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 2
KARAR NO    : 32
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14/05/2024 tarih ve 72665 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1536 ada 17 parsel 406,38 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 41,22 m⊃2; belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 3
KARAR NO    : 33
Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü’nün 72881 sayılı “EDS Projesi kapsamında Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve resmi kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “38/g” maddesine dayanılarak, EDS projesi kapsamında “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 16.maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ’e yetki verilmesine, bahse konu işin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (On) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 
GÜNDEM NO : 4
KARAR NO    : 34
Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü’nün 73788 sayılı “Belediyemizin elektrik ihtiyacının, 4734 Sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek temin edilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67.maddesine dayanılarak, idaremizin elektrik ödemelerinin serbest tüketici tüketim limiti olan 950 kWh’ın üzerine çıkmış olması nedeniyle, söz konusu elektrik alımının 4734 Sayılı Kanun kapsamında 36 Aylık (Üç Yıl) ihale yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 5
KARAR NO    : 35
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 73989 sayılı “Salimbey Mahallesi 2409 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 6
KARAR NO    : 36
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/05/2024 tarih ve 73758 sayılı “Salihler Mahallesi’ndeki arsaların devri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği konunun Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO    : 37
Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 74063 sayılı “Belediyemizce Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali ile Kitap Günleri’nin düzenlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO    : 38
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/05/2024 tarih ve 73906 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak kadro iptal ve ihdası” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/l” maddesine dayanılarak, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde münhal bulunan 7.derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 6.derece Mimar Kadrosunun ihdas edilmesine, II Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin karar ekinde sunulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO    : 39
Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2024 tarih ve 3 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 632 ada 11-12-13 ve 634 ada 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
İlgili komisyon kararında özetle; “Komisyonumuzca yapılan incelemelerde 632 ada 11-12-13 parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı olarak planlı olduğu ancak parselin içerisinden dere geçtiği için yapılaşmaya gidilemediği, 634 ada 7 parselin ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda A kitle Nizam 2 kat Konut Alanı olarak planlı olduğu ancak planda belirtilen kitlenin derenin istinat duvarına oturduğu görülmüştür. 
Öneri uygulama imar planı değişikliğinde ise bahse konu parsellerin mevcut yerlerinin park alanı olarak ayrılması ve parsellerin mevcut yapılaşma haklarını korumak sureti ile 2307 ada 1 parselin yanında bulunan park alanı ve 636 ada 9 parselin karşısında bulunan park alanında konut alanı ayrıldığı görülmüştür.
Mekansal Planlar yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3 fıkrasında  “(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:
a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.
b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” Denilmektedir.
Bu bağlamda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3 fıkrasına uygun olduğu görüldüğünden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak, İmar Komisyonu’nun 15/05/2024 tarih ve 3 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilerek, İsmetpaşa Mahallesi 632 ada 11-12-13 ve 634 ada 7 parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3 fıkrasına uygun olduğundan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO    : 40
Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2024 tarih ve 4 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 242 ada 20 ve 28 parsellerin imar uygulaması sonucu imar parsellerine dağıtılan irtifak hakları” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
İlgili komisyon kararında özetle; “İzmir İli, Dikili İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde bulunan 831-832-833-834-835-2273 imar adalarının güneyinden geçen enerji nakil hattının, ilgili imar adalarının dışından, imar planında yeşil alan ve yol olarak görülen alandan geçtiği,
İlgili alanda, imar uygulaması öncesindeki 242 ada 20 ve 28 kadastral parsellerdeki irtifak haklarının, 47 ve 127 nolu parselasyon planları ile  irtifak haklarının uygulama sonucu oluşan imar parsellerine dağıtıldığı görülmektedir. Ayrıca mevcutta bulunan enerji nakil hattına isabet eden kısımdaki irtifakın yol, yeşil alan ve çocuk bahçesi olarak kamuya terk edildiği görülmektedir.
2273 ada 3 parsel için Tedaş lehine olan irtifak hakkının terki talebine istinaden, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü TEDAŞ 12.Bölge Müdürlüğü’nün (İzmir) 2024 yılı 960822 Sayılı yazısında, "İzmir ili, Dikili ilçesi, Gazipaşa Mahalesi, 2273 ada 3 parsel üzerinde 24.06.1996 tarih 1692 yevmiye numarası ile işli 31/b şerhinin terkin talebine ilişkin yapılan incelemede ilgili şerhe konu tesisin zeminde mevcut olması sebebi ile kök parsellere (242 ada 20 ve 28 parseller) isabet eden irtifak hakkının yapılan imar uygulaması sonrası yolda kaldığı anlaşılmıştır. Kamulaştıma işlemi tamamlanan enerji nakil hattının yeni imar planında yol, park, meydan gibi tescile tabi olmayan taşınmazlar üzerinde kalması durumunda irtifak hakkı kapsamında kalan kısımlara, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019-13 sayılı genelgesinin 19'uncu maddesinin B-4 fıkrası gereğince yeni ada ve parsel numarası verilerek tamamı üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi gerekmekte olup, söz konusu alana ilişkin tescil işlemlerinin tarafınızca tamamlanmasını müteakip terkin işlemlerine devam edilebileceği hususunda” şeklinde belirtmiştir.   
242 ada 20 ve 28 nolu parseldeki irtifaklar (242 ada 20 parselin yaklaşık 0’u kadarı imar uygulamasına girdiği, p’i kadarının uygulamaya girmediği ve tescilli parsel olarak devam ettiği görülmektedir.), 831-832-833-834-835-2273 imar adalarına gittiği görülmektedir. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü TEDAŞ 12.Bölge Müdürlüğü’nün (İzmir) 2024 yılı 960822 Sayılı yazısına istinaden ilgili imar parsellerindeki irtifak terkleri için, 242 ada 20 nolu parseldeki  ve  28 nolu parselde ki eski irtifakların imar planında yol, yeşil alan ve çocuk bahçesine gelen kısımları için ihdasen belediye adına parsel oluşturulması ve Tedaş lehine irtifak kurulması ve beraberinde imar parsellerindeki irtifakın terkinin sağlanması ancak irtifak kurulacak belediyemize ait yeni parsellerde her bir parsel için 1 TL. iz bedel belirlenmesi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.” denilmektedir. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/05/2024 tarih ve 4 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 242 ada 20 nolu parseldeki  ve  28 nolu parseldeki eski irtifakların imar planında yol, yeşil alan ve çocuk bahçesine gelen kısımları için ihdasen belediye adına parsel oluşturulması ve Tedaş lehine irtifak kurulması ve beraberinde imar parsellerindeki irtifakın terkinin sağlanması, ancak irtifak kurulacak belediyemize ait yeni parsellerde her bir parsel için 1,00.- TL. iz bedel belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 
 
Görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapatılmıştır.
 
 
 
             Çiler GÜREL           Ata UYSAL           Deran TÜRKOĞLU
                  Meclis I. Başkan Vekili           Meclis Katibi   Meclis Katibi    

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum