Bize Ulaşın

    (0232) 671 40 20 - 671 40 56

Mülkiyeti Dikili Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait 5 adet arsa satış ihalesi

İHALE İLAN METNİ
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ARSA MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE İHALE
M2 BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ SAATİ TARİHİ
1 İZMİR DİKİLİ SALİMBEY 195 4 1,203.00 624,056.25 TL TAM 18,721.69 TL 100.00 TL AÇIK 14:00 25.05.2017
2 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 577 3 1,380.00 1,620,015.00 TL TAM 48,600.45 TL 100.00 TL AÇIK 14:15 25.05.2017
3 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 577 2 956.00 1,135,250.00 TL TAM 34,057.50 TL 100.00 TL AÇIK 14:30 25.05.2017
4 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 482 2 309.00 112,785.00 TL TAM 3,383.55 TL 100.00 TL AÇIK 14:45 25.05.2017
5 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 579 1 1,217.00 1,049,662.50 TL TAM 31,489.88 TL 100.00 TL AÇIK 15:00 25.05.2017
                           
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.              
3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler  KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.      
4-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                
                           
A-Gerçek Kişilerden;                       
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                  
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)              
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)          
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2017 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi            
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                  
                           
B-Tüzel Kişilerden;                      
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                  
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)              
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)          
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                     
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2017 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi            
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                  
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan   
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)      
                           
5-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.     
Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.        
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte 
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.  
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
8- İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra  aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.  
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.          
10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,    
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.              
11-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                   
12- İlçemiz Salimbey Mahallesi 195 ada 4 parsel nolu taşınmaz , 2012 yılı onaylı revizyon imar planında kitle nizam ,     
“Sosyal Kültürel Tesis Alanı” olarak planlı alanda kalmaktadır.            
13- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.            
İlan Olunur.             DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI     

FAYDALI LİNKLER

Mustafa TOSUN

Dikili Belediye Başkanı