Bize Ulaşın

    (0232) 671 40 20 - 671 40 56

KATIRALAN MAHALLESİ 129 ADA 3 PARSEL KİRALAMA İHALESİ

İlçesi:  DİKİLİ Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
Katıralan mahallesi 129 ada 3 parsel  Aylık Kira bedeli 200,00-TL 219.60 TL 24.08.2017   13:45
                     
1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Katıralan mahallesinde bulunan 299,26m2 Kargir 
Köy Kahvehanesi nitelikli taşınmazın kiralama ihalesi 24.08.2017 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun   
45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye başkanlık odasında ve Encümen Huzurunda şartname 
gereğince kiralaması  yapılacaktır.              
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.          
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;            
A-Kişilerden;                   
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.            
  b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi              
  c-) Nüfus cüzdan sureti.               
  d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.
  e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname      
  f-)Vekaleten katılıyor ise 2017 yılı onaylı vekaletname      
B-Tüzel Kişilerden;                  
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.             
  b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2017 yılı vizeli)
  c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2017 vizeli)            
  d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2017 yılında düzenlenmiş vekaletname.
  e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.
  f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.      
  g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi            
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır. 
Şartname 20.00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.
5-Kira süresi 3 yıl olup,  Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yer teslimi tarihidir.    
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat 
Belediyemize irat kaydedilir.                
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra 31.08.2017 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.    
9-Kiralamadan  dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri,  gereken her türlü giderler kiralayana  ait olup, alıcı 
tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.            
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.          
İlan Olunur.             DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FAYDALI LİNKLER

Mustafa TOSUN

Dikili Belediye Başkanı