Bize Ulaşın

    (0232) 671 40 20 - 671 40 56

DÜKKAN KİRA İHALESİ (İsmetpaşa Mah. 2305 Ada 1 Parsel No:1/B 12,00 m2)

İlçesi:  DİKİLİ Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati  
İsmetpaşa mahallesi 2305 ada 1 parsel No:1/B  Aylık Kira bedeli  350,00-TL 378.00 TL 19.07.2018   14:20  
                         
1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen İsmetpaşa mahallesi 2305 ada 1 parsel No:1/B adresinde bulunan
12,00m2 Dükkan nitelikli  taşınmazın kiralama ihalesi 19.07.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre
  açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Başkanlık  odasında ve Encümen Huzurunda şartname gereğince kiralaması  yapılacaktır.
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                  
A-Kişilerden;                       
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.                  
  b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                  
  c-) Nüfus cüzdan sureti.                     
  d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.      
  e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname              
  f-)Vekaleten katılıyor ise 2018 yılı onaylı vekaletname              
B-Tüzel Kişilerden;                      
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.                   
  b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2018 yılı vizeli)      
  c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2018 vizeli)                
  d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2018 yılında düzenlenmiş vekaletname.      
  e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.      
  f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.              
  g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.     
Şartname 20.00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.        
5-Kira süresi 3 yıl olup,  Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yer teslimi tarihidir.            
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra 26.07.2018 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.    
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.            
9-Kiralamadan  dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri,  gereken her türlü giderler kiralayana  ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
İlan Olunur.                   DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
                         
                         

FAYDALI LİNKLER

Mustafa TOSUN

Dikili Belediye Başkanı